Esztergom és Vidéke, 1884

1884 / 1. szám

Tolt Idálliini hogy több bolyén sár sűrű náci ó* é*zre nem (vehető söpre­dékek következtében álgúzolhatatlan volt. Ma*egyjmólyre ásott’medren az egy kor oly törj edel mű vizf?' lefoly, malmo­kat lmjh kiöntései által a kaszálókat termékenyiti. Tátli alatt ömlik a Du­nába. Az Unv, Dág, Nagy-Sáp és Sári- Sáp melletti mocsárok régen eltűntek ugyanis az előbbi* század közepe felé a gróf Sándor család által eszközölt viz szabályozás megszüntetett. Más jelenté kény patakocskákatelmellőzve megemlít­jük Omég az érseki városban és Szent- Tamáson bugyogó meleg forrásokat, nem különben a keserű vizet, mely szintén az előbb említett helyen kiforr, de ezekről bővebbeirjkésőbb lesz szó. Szilveszter-estély. (A Zenei Körben.) Vidám családi körben ülte meg a Zenei Kör az ó-esztendő leáldozását s az nj-év felvirradását. A kör termében mindössze száznegy ven részvevő gyülekezett össze. A rendezőség már mindjárt a bejá­ratnál tombolajegyeket osztogatott ki. A tombola tárgyak az emelvény hátsó falánál voltak elhelyezve. Körül- belül ötven tárgyát latinuk, melyek szebb része gyöngéd kezek miivé volt. Az eslély egyes zenei részletek elő- adásával kezdődött. Voltak piecok. me­lyeket szűnni nem akaró tapsokkal fo , gadlak s ezeket meg is kellett isme- j telni. 1 A közreműködő hölgyek az énekben s a zongorán gyönyörködtették a kö­zönséget, Dr. Berényinó, Zinnorné s a Palásthy nővérek énekeltek. Kuz tnich Etelka, Prokopp dézsa és Takács j Olga a zongorán mutatták be szép le ^ kétségükét. Közbe esett a titkár felol­vasása, melyet mai tárczánkbau köz- s lünk. j A hangverseny végeztével inegkez , dődött a tombola, moly a vidám lián | gulatot még inkább fokozta. A tombo- lát táncz ki vette. A Zenei kör zené- r szeinek helyét Pali társasága foglalta f el s megeredt a Sylvesztei’- táncz. t A terem egyik végén kört rajzoltak j s ki volt hirdetve, hogy a ki pont ^ Tíz napja múlt, hogy a hnteleu elhagyta. j Tíz napja mult, bogy teher neki az élet. ^ Tíz napja múlt, hogy alig tudja már meg- A keresni a maga betevő falatját sem. Pedig \ azelőtt kettőnek is megtalálta. ( Egyszerre csak utána kiáltják az utczai g gyerekek. ^ — Tömlöczbe utazott! Szivét járták azok a gúnyos szavak. Rész- D kelve bontottal tel odahaza a legutóbbi ol- i vasatlau újságot. É; megtudta a valót, Az s urczai gyermekeknek igazuk volt. Az ő ti a. a kit miniszteritek szánt, a ki a királynak ■ s levelet irt, a ki hat esztendeig törte a fe­jét fényes jövőn, nagy gondolatokon, az ő e egyetlen fia töm öezbe került. Hírhedt betö­rőkkel tartóztatták le. Az öreg eltűnődve g állott meg foszlányai fölött. p — Ennek én voltam az oka ! — liörgé kétségbeesve. _ Én űztem el, én űztem a gyalázatba... F És azontúl nem maradt más szava, más k dolga, más gondolata, mint az a kínzó vád, g hogy ő volt oka a fia romlásának. * Ki törődik az igazi szerencsétlenek nyo­morával, ki veszi szivére a valóban pusztuló ^ ember sorsát, ki ér rá mainap egy őrjöngő F ineggyógyitására, mikor olyan sok nyomo- h mit és szerencsétlen ember él közöttünk s z mikor előttünk áll a világ folyásából az a , borzasztó tanulság, hogy maholnap mi is v rászorulunk az irgalom mankóira. 1 Az igénytelen ember fia pusztulásával be- A végezte pályafutását. |t Nem sietet többettaz utczán kopott fősz- p lányaiban, nem rázogatta többet hófehér fe- ,,, jéc, nem politizált többet senkivel, nem já- rt rult hozzá az általános jóléthez ócska ru- ^ hák restaurálásával, nem búsult tovább mi- v niszternek szánt fiaromlásán, nem esett töb- e! bet kétségbe munkaképtelensége fölött. p Egy este kibotorkált a dunai hidra suli­kor senkise látta, beleugrott a néma sirba. j11 Még csak egy csillag se hullott, le utána ^ az égről. KŐRÖSY L. te tizenkét órakor a körben táuczol, az lesz az első tánezosuő s az nyeri meg a kitűzött szép emléktárgyakat. A verseny háromnegyed tizenkettő­kor kezdődött. Mentői közelebb volt az éjfél peremekben, annál fokozottabb lett a versengés. Végre éjfélt ütőit. A tánezosoknak meg kellett áUniók És egyszerre négyen érkeztek » körbe. A szép négy tánezosnő erre sorsot hú­zott, a sors Szecskay Sarolta k. a ra esett, kinek az emléktárgyakat, lelkes éljenzés és tus között adták át. A jelen volt hölgy közön'ég névso­rát a következőkben köz Illetjük : Dr. Berényi Gyuláné, Csehull Józsefné, Hromoda Jánosné, Ivanovits Béláué, Kádár Lujza, Kiinda Rezsőné, Kuzmich Grízei la és Etelka, Moszéna Kálmánná, Palásthy Erzsi és Neszti, Palkovics Károlyné, Podhorszky Erzsébet, Prokopp Jánosné és Jözsa, Rácz Pál né, Rónay Gryuláné és Gizella, Stern Etelka, Stern- feld Rezsőné, Szál tin gér Józsefné, S/ecs- k ay Corné 1 uó s' Sarolt«, Szvohoda Ro- m én né és Irma, Tafernor Mariska. Takács Olga,Wil.tmannélWallfisSzidi,Zinneninó. Az estély közönsége vidám hangulat­ban maradt együtt egész uj esztendő •eggeléig. HÍREK. — Mutatványszámul küldi meg a nui számot kiadóhivatalunk több helyre I miitatyány.vzúm megtartása azt jelenti, logy az illetőt a kiadóhivatal előfize óink könyvébe jegyezheti. — Szerkesztőségünk lukásváltoz atás folytán Széchenyi tér 35 ik szám ilatt vau, hol a kiadóhivatal és nyomda s található. Különösen t. munka tár­aink figyelmébe) ajánljuk e körülményt. — A gazda bál nnghivói ma már zétmennek. A meghívó rózsaszínű pa- )iion a következő: Meghívó. E«zter.gom- íegye gazdaközönsége 1884. évi január ló 26 án a „Fürdő“ vendéglő nagy erűiében zártkörű gazda bált rendez, .'ollóé Gyula elnök, Wimmer Béla al- Inők. Büttner Róbert, jegyző, Rutich áims pénzfárnok. Bizottság: Bhiskó J. iraun S. Csáky B. Farkas F. Foich inger S. Frantsik Gry, Geiger F. Gro- ela I Hajdú F. Kodilok K. Kukánvi j. Lósy L. Lósy S. Luczenbachor I. látray Gy. Meszéna L. Nagy Pál (Kar­it) Percnyi A. Pisutli R. Ifj. Rédly íy-iSemetke J. Szalay J. Szegedi S. izelko A. Szilárd I, Vau ke I. Vantsó ív. Wimmer K. Kezdete 9 órakor. A aeghivó beléptijegy gyanánt szolgálván, íásra át nem ruházható. A (erem di- zitósót Timiim Józ-ef primási udvari árpitos fogja eszközölni. Az idei far­aiig gazda-bálja kétségkívül az első lile-bál lesz városunkban. — Gyászhir. őszinte részvéttel fo- adtuk a következő gyászjelentést : — hibla Károly ez. püspök mélyen mog- zomorodva jelenti kedves nővérének ubla Jozefa k. a. nak hosszú beteges edés következtében, a halotti szentsó-■ ok áj tat os felvétele után f. év és hó, 9. 62. évében történt gyászos kimúl-- it. A megboldogul!nak hűlt tetemei; eoz. 31. d. u. 3 órakor fognak a 'otemplomi sírboltba, örök nyugalomra 'tótétni. Az engesztelő sz. mise áldo­tt jövő január 2 áu fog a Bakács ápolná ban bemulattatni. Esztergom. 8S3. évi deez. 30. Az ö. v. f. u. t püspök ur a megboldogultban egvet- )ii szeretett nővérét kísérte a sirba. ájdalma épen azért határtalan volt. A nyes temetést Klabacska Vincze ren- p.zte, a kárpitos munkákat Bottá r M. ágezte. A halottas teremben a ravatal ott szüntelen tizenkét apostol imád- bzott. A gyászszertartáson Krotky ka­muk díszes segédettel jelent meg. A j metésen a főkáptalan tagja úgyszólván ' stületileg vettek résit, azonkívül íend-' kiviil nagy közönség kísérte a koporsót a főszékesegyház sir holtjába. — Revolver. Palkovics Kái<»|y ur a napokban valami EcksKíu Miliályt.ól Budapestről levelet kapott, melyben mint a Hungária szerkesztője beküldi a lapot. A revolverlapban van egy szörnyű dicsérő czilck s az a kijelentés, hogy jövőre már a kidicsért férfiú életrajza és arczkepe is jön. A boríték azonban még egy nyugtat vány 1 is tur- italmazött tíz forintról. Palkovics Ká­roly ur a í evői ver eljárását egyszerűen azzal hárított» el magatói, hogy sem arczképei, sem adatokat sem tiz forin­tot nem küldött a spéczinek, a kire azonban a mi kötelességünk laptárs» ink s a rendőrs'g kiváló figyelmét felhívni. — A Tisza biztosító társaság nem bukott meg, hanem igonis liqnidáló szándékban van. Hogy hová olvad, azt ez idő szerint, nem lehet meghatározni, a Phönix még nincs szóban. A társa­ság ügynöke Esztergomban Balogh Jó­zsef kereskedő, a ki szolid közvetítésé­vel megnyerte a bizalmat. Azt hisszük különben, hogy a nép ritkán ismeri a _ biztosító társulatok szervezetét s leg : följebb a magyar társulatoknak ád előnyt az idegen fölött, de annyi bizonyos, ; hogy a bizt ősi tásnál jórészt az ügynök személye nyújt kellő biztosítékot és bi­zalmat. — Megváltás. Az uj esztendei ild vözletektől való megváltási iv szerint mindössze kétszázuégyen váltották meg magukat, a mi a jótékony egyesületnek jelentékenyül jövedelmezelt. — Sylvester. Welzer Fenm.cz táncz- mester a Fürdő vendéglő nagy termé­ből) rendezett tanítványai s hozzátar­tozóik számára lánczostólyt, a mi meg lehetősen sikerült.-Kereskedő ifjúságunk egyesülete jun. 6-án esti hét órakoi fogja rendes évi alakuló közgyűlését saját termőiben megtartani. Az egyesületnek több mint ötven rendes tagja s közel hatvan pár­toló tagja vau. | — Új esztendei ujänchk. BIaha Karoly a Dal és Zenekedvelő-egvesü létnek egy általa festett igen sikerült Beethoven képet ajándékozott. — Három kiló aktát küldött Scholz József vizsgálóbíró Karácsony napján Komáromiul F löslegns is kijelenteni, hogy a „fontos“ okmányok a Sturné- féle rablógyilkosságra vonatkoznak. A komáromi királyi ügyészség már most elrendelheti a hivatalos vizsgálatot. Az eddigi kihallgatásoknál tahin érdé kesébb eredményeket fogunk kapui. — Kobölkutról Írják nekünk, hogy ottan a tol vaj lás napi púidon van. így vasárnap éjjel is Béres András 'Káló­jából két lovát vezették el. A tettesek még nincsenek kipuhatolva. — Halálozás. Lieb Józsefné élete hatvankettedik évében a halotti szent ségek felvétele után jobb létre szen­déi* ij 11. Temetése uj esztendő napján nagy részvét mellett történt, meg. Nagy­számú rokonság kísérte ki a halottat, kinek sírjára szálljon áldás és békesség i — Regalia. Folyó év január else-i jótól a sör regálét a fókáptalant.ól j Schleifer Mátyás bérlő nyerte meg, a: mit, is azzal hoz nyilvánosságra, hogy nála akár nagyobb mennyiségben akár palaczkokban mindig friss es jó sör kapható — Városi közgyűlés volt doczember'« 28 án, inéiról a részletesebb tudósítás jövő számunkba maradt. — Tolvaj segéd. Legközelebb kö­zöltünk már egy ilyen szégyenletes bírt s most megint arról tudósítanak ben nünket, hogy Greff füszerkereskedő egyik segédjét tolvajlásou érte. Feltűnt ugyanis gazdájának, bogy a segéd fizetésén fe­lül költekezik, lakatost hivatott tehát s a segéd ládáját Kinyittatta, hol tete­mos pénzt. .‘»Iáit. A "s géJe; i onn»[ letartóztat fák. FELELŐS SZERKESZTŐ : DR KŐRÖSY LÁSZLÓ Nyiltter. *) ÓVÁS. Tiszteletteljesen figyelmeztetek min­denkit, hogy fiamnak Hernianiiy Fe- reneznek so kölcsönt ne adjon, hi­telt ne nyújtson, mert adósságait sémi én, sem nagy atyja,, Raab József kifizeti! nem fogjuk. RÜDIGER MARIA. Köszönet nyliViinitis. Tekintetes Dr. Áldory Mór urnák. Az esztergomi izr. hitközség nem koszoruzhatta szebben Dr. Áldori Mór­nak a községi ügyek körül szerzett ér­demeit mint a mennyiben hitközségi elnöknek megválasztotta, örült lelkünk ennek hallatára, örültünk, hogy a le­mondott derék hitközségi elnökünk Stern Márk méltó utódjának kezébe kerültek a hitközségi ügyek vezetése. De ime. alig történt meg- azon szeren­csés választás, a viszonyok más for­dulatot vettek : Dr. Áldori Mór nem csupán ezen tisztségről, haimm az is kolaszéki elnökségről is leköszönt. Ezen esemény méltó fájdalmat keltett nem csak bennünk, hanem a, község minden egyes tagjában. Kél ily tisztség való­ban terhes egy férfiúra. Hittük, hogy csak engedve a község általános óha­jaink fogadta ol a hitközségi elnök­séget s e^ak bevárva a közelgő jobb időt, midőn egy ezen tisztségre hiva­tott hitközségi tag az elnöki tisztet válIáiról leveszd. Hittük ezt, de nem hittük os nem álmodtuk volna meg, hogy ezen férfin a taiiügy teréről is, hol 10 éven át oly feláldozólag mű­ködött, lelépjen, egy ügyet, melynek érdekében nem csekély anyagi áldoza­tot is hozott, elejtsen. Nem hittük volna, hogy ezen tisztelt férfin, ki fon- mu hirdette, hogy az t sztorgomi zsidó tanügy még nem volt, hanem csak 16- szoii capitaláljon. Hogy nagy művöt, melyet egy iskola felépítésével meg­kezdett ennek folytatását euv más még olote ismeretlen kéznek engedjen át. De végre megtörtént az iskolaszéki elnökségről való leköszönése is. meg­történt az, a mit alnliroliaknak legin­kább van okuk fájlalni. Neiu teszünk e férfiúnak szemrehányásokat, nincs jo­gunk, arra de ha volna is nőin tehet­nek, mert ismerjük az okokat, melyek ot e lépésre indították, nem a "tanügy iránti közönyösségből tette azt, előttünk tisztázva van. Nekünk fájdalmunk onv- hiteséül nem marad egyóbb fenn mint körünkből való kilépése miatt nagy sajnálatunknak kifejezést adni. Kérjük Dr ÁUDry Mórt, ne érezze magát szerénységében megsértve, ha mi, kik neki anyagi és erkölcsi jólétünk előmozdításáért; ha mi neki, ki nem várva be az országos törvény parancsát a zsidó hitközségeknek a tanítók döfi* nkunijától való borzadálya ellen küzdve állásunkban élethossziglan biztosított, ha mi neki, ki tekintélyünket a rosz- akaratnak ellenségeskedései ellen min­ién kor megtudta óvni, ha mi ezen fér­fiúnak, ki nem egyszer segítette elő ügyünket, valahányszor a községhez uiyagi bajunk enyhítéséért folyamod­tunk ; ha mi mindezért erkölcsi köte­lességünknek isme rj ü k hál a da tosság u 11 k jeléül ezen tiszteletre méltó férfiúnak volt derék iskolaszéki elnökünknek oz utón köszönetét szavazni és azon ólm­unknak adui kifejezést, hogy adja az ég, hogy lövid idő múlva ismét mint igyillik bajnokát üdvözölhessük ! Kell Esztergomban 1884. január 3-áu. BLUMSCHEIN LIPÓT, GEIGER MIKSA tanítók. *) rovatban közlőitekért nem vállal semmi fe- össéget a gzevk.

Next

/
Thumbnails
Contents