Esztergom és Vidéke, 1883

1883 / 1. szám

"Buditz, Margittay, Tölgyessy, Bitzó és Révész Iiuro — mind oly nevek, melyek csuk egy-két, éve fordulnak elő a, művészi liirek között, de a szemlélőt azon biztató remény nyel töltik el, bogy a mrgyar festészet jövője hivatott ke­zekbe van letéve. Paczka képe, a „Tékozló Fiú“ ennyi vetélytárs között is magára tudta vonni a kritikusok kiváló figyelmét ; s midőn Paczka, c képével újjászületését ünnepli, •egy másik képpel a „Jók és barátai“ ismét csak egy régi meggyőződésemet érési ti meg. E meggyőződés az, hogy Paczkának nincs művészi individualitása, karaktere. Mert a hány képet eddig •csak festett, ha azokat egymás mellé rakva oly valaki elé állítanék, a ki még nem látott semmit, biztosra vehető, hogy az illető a világért ol nem hinné, hogy azok a képek mind egy szerző­től valók. Mig az a, kirívó ellentét úgy felfogásban, konczepczóban és kivitelben, mely egyes képein jelentkezik, meg nem szűnik és bizonyos egyéniség művé­szetében ti nem fejlődik, addig Paczka mindig azon stádiumban marad, melyet úgy szoktunk jelelni, hogy: tehetség. Lesz-e belőle művész vagy sem, még ma nem mondható. * * * Kezdenek számot tenni az eszter­gomiak itt a fővárosban. Egy műegye­temi és egyetemi tanár, törvényszéki bíró, miniszteri tanácsos és két fogal­mazó, fővárosi tanácsnok, két járás- biró, egy két tekintélyesebb ügyvéd került már ki az esztergomiak sorából figyelembe sem véve a jövő, szép szám­ban képviselt reménységeit. Néhány hó óta ismét egy eszter­gomi, nem városi ugyan de megyebe­li fiú telepedett meg, ki ezen rövid időt igen sikeresen fel tudta használ­ni arra, hogy nevét ismertté, szülő­földjét pedig majdnem híressé tegye. Ki ne ismerné Esztergommegye azon t. szolgabiróját, ki már egy év­tizednél is tovább interpellál a megye zöld asztala mellett a mogyoróstáthi izgága patak ügyében? A patak, úgy hiszem, még ma sincs szabályozva, hanem az ismert interpclJálónaív egy fia nőtt fel időközben, a ki már gyérek korában is nagyobb kedvteléssel gyúrta ki agyagból professzorainak tisztes alakjait, semhogy a rendhagyó igék conjugatiója képezte volna szenvedő-J lyét. És ebből a, fiúból, időközben mű vész lett. B r z o r á d G y u 1 a, his\ róla van szó — még fiatal legényke1 korában jutott nocsoo," Hol lelke önzu nét kövei,o, a szobrászati tanfolyamot végezte a művészeti akadémián. Viszo­nyai arra szorították, hogy tehetségeit bérbe ad}, s igy csak azt a. pár érát szentelhette önál'ó alkotásra, a mi a rendes kenyérkereseti munkán kívül megmaradt. Fáradozásait siker koro­názta. A „Tragédia“ czimü igen jeb-s szobrocskája volt azon műve, moly szé­lesebb körben figyelmet Keltett, majd a prágai színház részéről hirdofett pá­lyázatban nyertes lön és Colli ni szob­rára, ő kapta a megbízatást. E perez tői fogva érezni kezdé lel­kében az alkotó erőt s világos lett előtto, hogy már most itthon a ludye. Mint mesterember tán ott marad Bérs- ben, de mint művész haza kell jönnie. Apjának nem tetszett e terv ; azt vélte könnyebb lesz folytatni ott, hol már ismerik nevét, mint itthonii „novus homo“ gyanánt a, pálvatörés nehézsé­geivel megküzdeni. S ezért, megtagadta segítségét a, terv valósításához. De az ifjú szív érzelme erősebb volt a tapasz­talat érveinél. Némi indiskrécziót kö­vetek el, ha, elárulom mikép váltá pénzre minden fölöslegét az ifjú, hogy az ut és költözködés költségei kikerüljenek. Egy szép reggel csak itt találta a ma­gyar főváros kellő közepén. Gyönyörrel szemléli honfi és idegen utas egyaránt ama, remek építkezéseket, melyek most az annakel'őtte oly pusz­ta budai vároldalt kiessé teszik. Ezen királyi várbazár egyik csarnokában a. művészet ütött tanyát. Sirobl jónevü fiatal szobrászunk és Brzorád itt íén­ei ex, lék be szép egyetértésben közös mű termőket. Strobl Liszt nagy szobrán dolgozik, Brzorád itt készítette el Cel- linit s alkotta a Menuette lánczot áb­rázoló gyönyörű kis szobormintát, mely a vigadói szobrok pályázatán osztatlan tetszés közt pályauyertes lett. S igy a sejtelem nem csalta meg a hazatért ifjú művészt, mert ez utóbbi müvével egyszerre helyet foglalt s nem utolsónak magyar művészeink között. S igy azontúl nem a sárospataki malomkövek teszik majd ismertté a Brzorád nevet, hanem megfordítva; s ezt a körülményt, úgy látszik már az öreg ur is kezdi sejteni, — erre vál­janak legalább a nem minden ameri- kaiasság nélküli ujságlapi hirdetései. EKKERT ANTAL. jeitek ! mert nagy szó a lét és nem lét ölök titka! Holnap egy gyei már megint kevesebb, de azonnal egy gyei újból több is lesz. Halál után — születés. Az idő is csak ez örök törvény után Halad. Születés után — halál. Öröm jelzi az egyiket, gyász leng a másikán. Pedig talán inkább kellene sirat­nunk azt, mint a kit gyászolunk. Ez befe­jezte pályafutását. Volt — nincs. És immár Icjátszta szerepét. Ha gaz­dag volt hódoltak, tapsoltak neki, nagy és hatalmas lett, szépségének egy kis világ tömjénezett, kezéért ezrek csengtek s ő ka- ezagva a szegényt, ki szerény egyszerűség­ben tengeti életét, egy még dúsabbnak ha csak egy édes visszaemlékezést is ta-1 lálsz, mely elhomályosítja a szoraor képét úgy boldogtalannak még nem fogod mon­dani magad. . . . Kályhámban erősen fellobog a láng s aztán kialszik végkép . . . Megnézem az órát: pontban éjfél. Hallgatózom: a toronyórák egymás után ütötték a 12-őt. . . . Nem tudom képzelődés a vagy való volt-e az órák e hosszas kongás.a, de én 1882-őt olvastam meg. SZ. GY. Dalaimból. nyújtá parányi kezét. Mintha bizony érdem volna az, ha ki mibe születik bele ! Egyik már bölcsőjében milliókat ér, másik százezreket dobál és hány szegény embernek egy falatka száraz kenyere sin­csen. S azért mégis csak születnek nyomo­rultak s dúsak egyaránt . . . hogy fenn­él Ijanak az elválasztó korlátok! Oh szegény előre, hiú halandók ián feleditek, hogy mind­ennek daczára azért egyenlők vagyunk mi mindannyian, és nincs semmi különbség: az enyészet csak porhüvelyt ismer! , . . Elmémen átfutnak egy év eredményei. Nagyon kevés van olyan, kinek Örömét ne vegyítették volna, ha csak egy cseppnyi ürömmel is. Kedves és kellemetlen dolgok kava­rognak a vigalom és gyász emlékeivel. És I. Nem az fáj, hogy hüllen lettél, Nem az fáj az én szivemnek, Tudtam én, hogy kebeledben Igaz érzés nem terem meg. Azt se bánom, hogy oly forrón Oly igazán szerettelek. Csak az kínoz szünet nélkül, Hogy még most sem feledhetlek! II. Mikor suttog künn a szellő, 8 lágyan hangzik a madárdal, Szomorú fűz hervadt lombja Megrezzen a szellő által. Holdvilágos csöndes éjen, Lelkem elmereng egy képen, S túl világi csöndes hangzat Édes ábrándokba altat. ! Oktató háziorvos. (Dr. Bruck Lipót uj lapjából ) A megfagyott ember testének bőr­színe jéghideg és hálává ny ; ureza, ke­zei s lábai kékesek. Az eljárás, mely i n eg fagy o t ta k mi 1 követen d ő, legnagyobb [ óvatosságot igényel. Ha megfagyottakat a hidegből egy- j szerre meleg szobákba viszünk, bizto- jsnn el vannak veszve. A megfagyott embert zárt, de nem fűtött helyiségbe j kell vinni s ruháitól megszabadítani, mit vigyázattal kell tenni, nehogy a fagyás által megmerevedett tagok egyike törést szenvedjen. Nem árt a megfa­gyottnak egész testét hóval dörzsölni, szintén ajánlhatjuk a hideg vízben für­dést. Ha a merevség kissé alább hagyott s az illető légzeni kezd, kissé fűtött, szobába kell őt vinni, ágyba fektetni s kezdetben hideg vízbe mártott, azután száraz, melegített kendőkkel dörzsölni s hogy öntudata visszatérjen belsőleg hideg bort vagy kevés hideg kávét adagolni. Ha egyes végtagokon vizliólyagok keletkeznek, ha a végtagok külhátán vek iránt érzéstelenek, a .száraz üszők be szokott állni, mit némelykor az illető végtagok magasabb fektetése .által el- távoli thatni. A marhahús az idillt tüdőhurutban vagy köhögésben szenvedők számára igen táplálékony étel, mivel vérdns s izomrostjai azaz huspamatjai könnyen -oldódnak a gyomorban. A borjú- vágj bárányhús az előbbinél zsírosabb (mi­nél fiatalabb az állat, annál több zsírt taráidraaz izomzatja) és igy táplálkozási értéke csekélyebb s csak változékony­ság kedvéért a tüdőbetegnek rendel be­lő. A disznó húsából csak a sódart és kolbászokat ajánlhatjuk, de nem főéte­lül, hanem időnként mint vili ás reggelit vagy ozsonnát. Nyúl, őz vagy szarvas húsa az em­lített húsnemek közül első helyet fog­lal el, izomrostjai igen finomak, más szóval húsok nagyon lágy s az u. n. hus-sav (Fleischsäure) mely minden húsnak a sajátságos zamatot adja, benne magas százalékban van. Halakat tüdőbetegeknek ételként nem rendelünk, mivel a hal húsa na­gyon vizes, izomrostjai kemények s igy nehezen emészthetők. Lúd- és kacsahús nem oly előnyős lápa' 'ű.rá.-; •••. [, m j kék, vagy gáláim bök húsa. A bus táplálkozási értéke a fehér­nyék Mennyiségében van azaz ama ró- j szók bún, melyek a gyomot- működése, il letőleg az emésztés ál tál / leghamarabb áthasniiitáftiak és a vérktfringési szer­vek által felvétetnek. Tápanyagaink áfájában véve három­félék és pedig vagy fehérnyók, minő pl. a hús, tojás vagy ezukrok pl. a kenyér, vagy pedig zsiradékok. A fo- liérnyék közül a liusneinekről már szó­lottánk, nézzük meg minő értéke van a tojásnak mint tápszernek a tüdőbe­tegeknél. Akárminő madárnak tojásait vizsgáljuk, találni fogjuk, begy vegyi összetételükre, nézve majdnem mind egyenlők. A tyúktojás eltekintve attól, hogy félig lágy állapotban nagyon köny- nyen omésztefik, majdnem 50 gramm bust he’ye t siteni képes, minélfogva a legjobb tápszerek egyike. (A lefolyt év története Esztergomban ) Megint napirendre térünk egy rj halott fölött s egész • könnyű vérret üdvözöljük a, legelőször ránk mosolygó kis csecsemő.!, a ki ősi családi szokás szerint épen akkor látja, meg a napvi­lágot, mikor az apját temetik. Emlékezzünk meg rövideden az el­hunytról s köszönjük meg legalább sír­jának mindazt, a mivel boldogított. — Nagyon kurta köszönet lesz benne. És soroljuk föl néhány vonással a veszte­ségeket, de olyan fatalismussal, minta szerencsétlen kártyások. Hitessük el magunkkal, hogy annak már úgy kel­lett történnie. Halottainkat jegyezzük föl legelő­ször is, mikor temetésről írunk. A le­zajlott év elragadta körünkből a leg- derekabb régi esztergomi polgárt, Nie- dermann Ferenczet, a legbuzgóbb esz­tergomi könyvkiadót Buzárovits Gusz­távot, a legtehetségesebb fiatal épí­tészt Kováts Ferenczet, a legszorgal­masabb hivatalnokot Miké Lajost, a ki­ket aligha fog valaki egyhamar pótol ni- Halottaink sorában vannak még dr. Adámy Kálmán, Ujváry István, Szent- gály Ferencz, Mészáros Sándor s a leg­nemesebb lelkű asszonyok közül Gungj SW Folytatás a mellékleten. Elém tűnik az ő arcza Haloványan. égi fényben,} S újra megdobban a szivem, Épen úgy, mint akkor, régen Ámde őt ölelni vágyva SzétfoS'Zlik mint gyönge pára, S felleg borulván a holdra — Visszatérek a valóba! SZIRMAY LAJOS. Újévi gondolatok. Ismét letűnt egy év, a múlt újra egy évvel gazdagabb. A feltartózhatatlanul to­varohanó idő újra elnyelte egyik szülöttét, és ennek hamvaiból pliőnix madárként emel­kedik ki a legújabb esztendő, rejtve mellé­ben üdvöt és kárhozatot egyaránt. Jertek, hullassunk egy könnyűt a ha­lottnak koporsójára, de nem talán azért, mivel meghalt. Oh nem azért ! Sókkal job­ban megindítja könnyűinket, az, hogy ez a múlt év, ez a szörnyszülött báromszázliat- vanöt napig élősködőit itt közöttünk anél­kül, hogy csak egyetlenegyszer is gondolt volna rá, minő szívesen fogadtuk ma egy éve. Nézzétek, most is minő savanyú ar- ezot vág, mintha bizony fájna néki, hogy itt kell hagynia bennünket. Es a vén ka­masz a matt napokban még sírni sem res­tellett. Öli el mehetne már vén bará­tunk! Nézzd csak, minő örömmel fogadja, mint öleli, csókolja mind nki az új csecse­mőt. Talán csak nem gondolod, hogy ily körülmények közt csak egy szemernyi hely is jut szivünkben számodra? De még is, meg fogunk rád emlékezni. Igen, mint az akasztófa alatt kegy cd met kapott bűnös a hóhérjára szokott visszaemlékezni, mint a sorsüldö/.ött ember ama pillanatra, raidőu először érte őt csapás; igen csak igy fo­gunk mi reád gondolni, reád, a nagy sírra, mely annyi üdvöt, annyi boldogságot te­metett el. De talán igaztalan is vagyok halottunk iránt. Hiszen ő sem volt mindenki irányá­ban egyforma. Talán még nagyobb azoknak száma, kiknek áldást hozott, mint a kiket szerencsétlenné tett. És mivel én ez utób­biak közé tartozom, inie az egész emberi­ség nevében elátkozom. Elhamarkodott dolog volt, és Jóvá is teszem, a mennyiben bocsánatot kérek előbbi szavaimért, és tiszta szivemből kí­vánom, hogy halottunk leljen háboritlan, örök nyugalmat, hogy átkomnak ne légyen fogaim tja annál kevésbé, mert sírjában nyugtot nem találva a kedves halott feltá­madna és viasza jöniie, a mitől pedig Is­ten óvjon meg legalább — engemet. Olyan furcsa gondolatok jutnak uj év alkalmából az ember eszébe. A lélek aka­ratlanul is az elmúlásra goudol, és e gon­dolat, gyakran sajátságos hatást gyakorol reánk. Halál ! Hát mi a halál ? Nem más. mint rossz üt egy szebb világba. (Külön­ben ezen utat lehet egyengetni.) De gon­doljunk csak arra a halálra, mely az égési világot meg fogja ölni. Sokan vetették már fel a kérdést, hogy mi fog történni, ha az egész emberiség ki­írni. Mások meg azon törik a fejüket, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents