Esztergom és Vidéke, 1880

1880 / 1. szám

czimertanom magprázatát. hiteles okmánynyal most sem támogatlidl^^-jfo7j^Xű újból ezen czimert és magyarázatát, reményeivé hogy a megyei vagy érseki levéltárból az erre vonatkozó okmáuyok észrevéte­lezéskép velem közöltetni fognak. Rézsö Ensel Sándor. Hírek.-— Kiadóhivatalunk elfoglaltsága folytán elő­fizetőinkhez az előfizetési nyugtákat nem küldhette el. Midőn ezért elnézést kérünk, tudatjuk, hogy úgy a régi, mint uj előfizetőinknek a lap rendesen fog küldetni. — Közönségünkhöz. Lapunk ez idei első szá­mában első kötelességünk szives olvasóinknak régi társadalmi szokás szerint boldog uj évet kívánni. Azt hisszük, hogy a kedves hatású karácsonyi em­léknek méltó társa uj évi ajándékunk ami szeretve tisztelt Horáuszky N áudor u nk-tól, a ki kü­lönben lapunknak nemcsak jóakarója, hanem legdí­szesebb munkatársa is. Midőn olvasóink szives figyel­mét mai közleményeinkre kiválóan felkérjük, sajnál­kozva jelezzük, hogy Brzorád Rezső urnák alapos czikket a vasúti ügyről a közbejött .örvendetesaka­dályok1 után csak jövő számunkban közölhetjük. Yan szerencsénk egyúttal lapunkat, mely aranyos ígéretek helyett inkább tényekkel szeret előállani, szives olvasóink pártolásába ajánlani. — Lapunk karácsonyi száma Lévay Sándor munkatársunktól egy igen hangulatos költeményt közölt Tóth Kálmánhoz. Most az ünnepelt költő jeles tehetségű fia Tóth Béla a .Függetlenség1 belmuuka- társa, egy köszönő levelet intézett költeményünk szerzőjéhez, melyet szerkesztőségünk Lévay Sándor urnák, szerencsekivánatunkkal, meg is küldött. Örven­dünk a megtisztelő eseménynek. — A megyei költségvetésre vonatkozólag a következőket közöljük: Ha nagyon feltűnő volt, hogy a megyei költségvetés a ministermmtól hamarabb visszaérkezett, mintsem a két fölebbezés ugyanoda fel­terjesztethetett volna, ennek oka a ministeriumnak eljá­rásában fekszik. A ministenum, hogy az országos költ­ségvetést elkészíthesse, megsürgette a megye hatóságát a felküldés végett s mivel Esztergom megye az őszi közgyűlést csak nov. 29-én tarthatta meg, a ministeri­umnak elfogyott a türelme és a költségvetést azonnal felkivánta anélkül, hogy a hitelesítéstől számítandó 15 napi határidőt fie hagyta volna várni. Az eljárás mindeneietre törvénybe ütközik, mert nem bírjuk Mképzelni, hogy a belügyminister mit fog most már a föllebbezésekkel tenni. Az eljárás oka különben a foispáni lemondás által elárulva lett. — A gymnasium ügyébeu kiküldött albizott­ság munkálatait befejezte és jelentését az építési bizottsághoz beterjeszti e napokban. Az összes ered­mény az uj előirányzatból 400 írtnak törlése, de az anyagi eredménynél fontosabb a vélemény, melyet az egész ügyről alkotott a bizottság, s melynek tár­gyalása, a, közgyűlés dolga leend. Legközelebb lesz alkalmunk reális adatok alapján a gymnasiumi ügy kérdését, mely folytonos feszült figyelemben tartja a kedélyeket, tüzetesen tárgyalni. — Az időjárás az év utolsó napján teljesen meglágyult és nemcsak a hó kezdett olvadni, hanem eső is kezdett permetezni. Nem tudhatjuk, minő marad az időjárás, de ha újra megkeméuyül, kérjük háztulajdonosainkat a jég behintésére, mert most már igazán veszélyes fog lenni a járás. A folytonos lágyulást nem kívánjuk, mert ez csak az árvíz veszé­lyét hozná közelebb. — Az árvíz bizottság városunk területére meg­alakult. Tagokul e bizottságba beválasztattak a ka­pitány, Prokopp János mérnök, Kapa Mátyás város gazda, Marosi József, Schwarcz József, Horváth Mi­hály, Lieb József urak. Mint értesülünk, e bizott­ság megalakulása után az előzetes intézkedések meg­tétele iránt azonnal értekezéseket kezd. — Boszniából. De sokszor felsóhajtottuuk már, hogy viszi1'' fiainkat Boszniába! De kevésszer talál­tunk alkalmat arra, hogy onnan is kedves hírt kap- juuk. Végre jelezhetünk újra egy ily hirt. Január J-ik. napjától legkésőbb 5-ig visszafog érkezni 356 •mber Boszniából, hogy övéik körébe bocsátassanak. Hozza őket a jó ég és vigasztalja meg az édes otthon azokért a szenvedésekért, miket odalent kelle kiállaniok. ■ ' — A műkedvelő társulat múlt vasárnapra összehívott közgyűlése nem volt megtartható, mivel az alapszabályok értelmében a határozatképességre szükséges számú tagok nem jelentek meg. Az uj közgyűlés, melynek határózatképességére a tagok száma befolyással nem lesz, jövő vasárnap délután 3 órakor fog megtartatni. A múlt vasárnap összejött tagok — közgyűlést nem tarthatván, — értekezle­tet. tartottak, hol Rényi Rezső elnöksége alatt meg­beszéltettek a társulat viszonyai és beható tanács­kozás után azon megállapodásra jutottak a tagok, hogy a társulat életképes, csak regeneratióra, azután erélyes ügykezelésre van szükség és igy a jövő köz­gyűlésen ez irányban, valamint erre vonatkozólag az alapszabályok módosítása tekintetében fog indítvány tétetni. Jövő vasárnapi számunkban kimerítőbb clis- cussio tárgyává fogjuk tenni a kérdést. — Farsang. Az Esztergomi Kör bálbizottsága a múlt vasárnap ülést tartott, melyben megállapi- totta a még .lebegő* kérdéseket. Sokat árulhatnánk el ezekből, de nem szabad árulkodni; legyen annál kedvesebb a meglepetés, ha a bál úgy sikerül, mint ez'tervezve vau. A meghívók az uj év első napjain fognak szétküldetni. Midőn egyrészről azt jelezzük, hogy e bál iránt az érdekeltség már eddig is igeu nagy; addig a bálbizottság kéri közönségünket, hogy lia a meghívók szétküldésében valami póstai vagy kihordói zavar esnék, mindazok; kik meghívóra igényt tartanak, szíveskedjenek bármelyik bálbizottsági tag­hoz fordulni. — Az esztergomi kör bálbizottsága ma d. u. 5 órakor értekezletet tart, melyre a tagok megjele­nését kéri az elnökség. — Rovó Bán felhívása mai számunkból ki­szorult. Jelentjük azonban az érdeklőknek, hogy jövő számunk bizonyosan meg fogja hozni a közelebbi­eket. — A zárdái karácsonyest főszereplőire nézve azon értesítést vesszük, hogy az első darab fősze­replője nem Seb aller Mariska, hanem Bózó Róza volt és kérik ennek kiigazítását ; örömmel helyt adunk, a beküldőt azonban felvagyunk kénytelenek menteni minden vádtól, mert a kezünknél levő sziulapon még Schaller Mariska szerepel. — Lopás. Szenttamáson Fekete József kőmű­ves legény keddről szerdára éjjel egy özvegy asszony házába betört és a talált élelmi szereket összeszedve azzal el illanni akart. Észrevették azonban és in flagranti tetten éretvén, elfogatott és a szolgabiró- sághoz bekisértetett. Ujévnapi meglepetések. Rongyos, didergő vén arme Re i s e n d er, va- lahára te is jobb létre szenderttltél, hitvány batyud­ban nem maradt reánk szebb örökség a boldogságos közösügyek subixos iskátulájánál, melyből hiányzik a — kennivaló. — Sok lélek még most is fekete tőle. A kefe; no ezzel megkeféltek mindnyájunkat, talán attól kopott el úgy, hogy most inkább gya- lunak nézné minden jóravaló ember. Egy talpatlan czipő, s csodás játéka a sorsnak! Egy csizmaszár! Szegény boldogult! a czipő fényes múltja, ha jól sejtem még a Lajthántúl kezdődik, a csizmaszár miránk vall... na ebben mégis van valami.. .Haha! egy száraz lejárt váltóba göngyölve . . . Nyugodjál békében vén oktondi, isten hozzád kiszenvedt 1879! nem verekszünk össze hagyatékod fölött! Ah mily pompás dolog is az, ha az ember az uj év reggelén, a kályha pattogó tüzéuél melen­getve papucsszabadságra engedett lábait, bőséges reggeli öltönyben, bőséges reggeli után ilyen szivar- füstfölhobe burkolt búcsúztatót amúgy szive szán­déka szerint útnak bocsájthat. S ami még sokkal pompásabb dolog volna ... (jaj de ezt csak maguk­nak mondom ám meg,) ha énnekem egy kedves kis fe-le-sé-gem volna, aki most teszem azon az átelle­nes ajtón bejönne, szépen jo reggelt kívánna... — Jó regei kívánom jungi Her! — Oh hogy az ör... Mondhatom kitünően kezdődik az 1880-ik év ! — F wines Inén uj esztendő!.. Ilijén! — Köszönöm! No tessék, alig búcsúztatom el tisztelt 1879 urat, midőn már a kedves kis 1880-ocska is rendet­lenkedik ! Már csecsemő korában elrabolja utolsó forintomat, s mért, azért, hogy a mi Kati huszárunk ezt a remek dictiót tartotta, nevenapjára, mely Ilijén !- nel is végződik. Kétségkívül gyanítja a t. olvasó, hogy ez az Ilijén ami É lj e n-üukből veszi eredetét ; mindenki a maga módja szerint, igy okoskodik a mi huszá­runk. Mit tehet ő róla hogyha szép Magyarország viráuyairól, mint feslő (kikirics) bimbót tépte le kí­méletlen kezeivel egy osztrák magyar bakkaucsos és miért? Hogy szerelmével boldogítsa az egész ezre­det, melyei aztán Koenigrátztől Esztergomig futott ; és ismét mért épen Esztergomig? Mérhetetlenek a gondviselés éles utai. Azért, hogy nekem ebédet hord­jon, kitakarítsa a szobámat, minden reggel elmondja a város újdonságait, s végül hogy egy o: é: forintért gratuláljon........ Ah kopogás az ajtón . . . Egek ura csak nem a szabóm !... Szabad ! . . Szörnyű láb tisztitó csoszogás. . .. — Szerencsés jó reggelt kivánok ifram ! Egész­ségére vájjék az iczczakai nyúgodalom; .. , Ismét egy év telt el, Mejjet egy új vált föl... Ifjú... Ne fárassza magát János, tudom a többit ; Itjuramnak minden jókat, Adjon ez az uj év sokat ! — Ugye hogy igy van? — Az ám istállóm ássan hehhehe ! De hogy lehet mán azt úgy mettanúnyi ?.. — No ue búsuljon rajta János azért tudom én azt, hogy maga a szive szerint beszélt hozzám : hát mondja csak szokott czigárózni? János szörnyen vakarja a fejét, az orrát fel­húzza, s olyanformán néz az orra hegyére, mintha a két szeme közakarattal e pontra akarna ugrani; végre csak kimondja: — Ha van, hát akkor igen is szoktam, de hát .... — Nos mit de hát ? — Jaj hát nem merem mondanyi iframuak... — No csak bátran kivele! — Hát az asszony . . . otthon aszonta,.... hogy aszongya, ha . . . pizt nem viszek haza, liât.. aszongya.... akkor egy hétig nem pipázhatok. — Hálihaha ! Szegény János, maga igazán szánalomra méltó! — Már mit tegyek neki kell adnom az utolsó aprópénzemet. —- No itt ván Já­nos, hát vigye haza az asszonynak... — Köszönöm ássan! Jó egészséget kívánok iframuak! Istennek ajánlom! S ezzel a János mindenesünk, ki csak azért jött he Esztergomba bárom óra járásnyiról, hogy nekem gratuláljon, megfordult felpatkózott sarkán, s itt hagyott pénz nélkül, mint sz. Pál az oláhokat. De már csakugyan jó lesz hazulról elpárolog­nom, mert majd egy egész bucsiljárás veszi kezde­tét, mely az én csodatévő zsebemhez folyamodik, s ez még bagyján volna, de majd jőuek a számlák, váltók, kötelezvények, melyek mind határozott összeg­ről szólnak . . Szóval, felveszem a téli kabátomat, fürteimre köcsög kalapot teszek, s kétségbeesett gyorsasággal dugok a fejembe egy 1879-iki felében égő trafikszivart . , . mindhiába ! Amint kilépek a kapun, majd kiszúija a sze­műmet a Miska klarinétos az ő örökösen meghegye­zett bajuszával, azután a kezembe uyom egy virágos gratulátiót, alázatosan kérvén, hogy ha a tekintetes ifiúr — már t. i. én — elolvasta, legyen kegyei neki megint visszaadni, mert több házakhoz is szán­dékozik élj árulni a „Jónás Pál" magyar nép zene­társaságának közös papirosával. No ezt el is olvastam híven, s mikor már megtudtam belőle, hogy mennyi mindenféle teuger jót kíván nekem a „Jónás PáJ“ magyar népzenetársa­sága, visszaadtam a Damokles bajusz tulajdonosának. — Köszönöm Miska! s rohantam tovább, mint Ahasver. De mit beszélek én Ahasverről, hiszen ő csak arra volt Ítélve, hogy örökké bolyongjon, s uj év napján nem háborgatta sem betanult, sem Írott, sem nyomtatott gratulatió ! Mig ón . , 4 . . — Boldog új évet kívánok ! — Menj a pokolb .... pardon, bocsánat! Köszönöm, viszont kívánom! Végre találkoztam hát egygyel, ki nem pénzért gratulál. Mázsányi teher esik le a zsebemről. — Hova siet? kérdem meghatva ettől az isme­rősömtől. — Menekülök ! — Hisz akkor teatvérek vagyunk ; tartson velem! — Szívesen, de hát hová megy ? — Én, a kaszinóba. — Az nem ér semmit, ott könnyen megcsípik, mondok én jobb helyet. — Nos? — Hát jöjjön ki a pinezómbe, kitűnő 73-ikim van, s az ebédet majd kihozzák. — Kedves barátom ! ön éltemet menti meg! — No ne hálálkodjék, csak jöjjön! Úgy leve : kimentünk megmentom szőllejében, hol a vinczellér mindjárt egy Boldog új év-vel foga­dott. Aztán felkeresett bennünket a város két disz drabautja, kik mint mondák nemismernek távolságot, ha valami jót akarnak végrehajtani ; aztán jött a lámpa gyújtogató, ki csak úgy véletlenül tévedt bt. A távirda szolga; no ezt nem tudom lionuét került ide. A szigeti csősz, ki csak azt jött jelentem, hogy a múlt jeges eső miatt elfagytak a rügyek, de hát egy füst alatt boldog új esztendőt is kíván. Végre a levélhordó. Ez egy igen fontos levelezési lapot hozott ; el olvastam, az volt rá Írva, hogy : „Altér és Kiss ajánlja dúsan beren­dezett női ruha raktárát.1 Aztán megfordítottam, s csak akkor vette észre a levélhordó úr is, hogy biz ez a levél az anyám­nak van czimezve, de hát, ha már igy megtóvedt, egyúttal boldog újesztendőt is kiván, A levélhordó úrnak még számos követői voltak, de már ezt csak úgy hallomásból tudom, mert az a 73-iki ............. — Boldog új évet! Szabó Mihály. Szerkesztői posta. Tóth Béla urnák. A „Függetlenség" belső munkatársa. Budapest. Levelét azonnal elküldi ttük megtisz­telt munkatársunknak. Monokli u r tárczája, habár érdekes dolgokról cse­veg, nem közölhető, mert nagyon is pongyola. Jó lesz jövőre egy kicsit rendesebb ruhát adni gondolatainak. Költemények olyon özönnel árasztottak el, hogy egy lélekzetre nem is nyilatkozhatunk róluk. Kérjük azonban a szerzőket, hogy várjanak néhány napig s türelmök éri szá­mításba esik. Posti Napló szerkesztőégének. Egy forint a máso­dik félév javára Íratott. Munkatársainknak boldog uj évet knánunk ■ kérjük támogassanak ez évben is szives jó akaratukkal. Egy­úttal jelzem, hogy lakásom czime január 5-től : Budapest, Sándor utcza. Gróf Degenfeld palota. Hsrczeg Odesch i!chi Gyula urnái. Halmai. Bécs, ígéretére számítunk. Bécsi levele leg­közelebb jön. A lap rendesen jár. Felelős ‘'/.erkesztő : KŐrÖsy László. ________Nyilttérrt)__________ N yilatkozat. Alulírottak, mint Bártfay Géza ur becsületkér­désében felkért tanuk ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy Sarkady István ur a saját maga által ajánlott lova- gias elégtételnek nem felelt meg. Esztergom 1879. decz. 31-én Nedeczky Vincze Frankner Károly, mint tanú. mint tanú. *) E rovat alatt közlőttekért nem válal felelősséget a z o r k.

Next

/
Thumbnails
Contents