ESZTERGOM XVII. évfolyam 1912

1912-01-01 / 1. szám

XVII. évfolyam. Esztergom, 1912. január 1. 1. szám. ESZTERGOM POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési árak : Egész évre 10 kor., fél évre 5 kor. Egyes szám, ára 16 fillér. Esztergom, 1911. december 30. — Örök uj évet I Egy amerikai indián törzs­főnök allegóriájával kezdjük az uj esztendőt. „Minden Ghejem-indián ismeri az „öreg sas" he­gyet, szülőföldünk legkimagaslóbb csúcsát. Már mint gyermekek félelem nélkül csatangoltunk el messze vidékre; sohasem kellett attól tartanunk, hogy eltévedünk: az „öreg sas" mindenüvé ellát­szott, s jelezte az utat hazafelé. Férfiak lettünk és véres harcokat vivtünk a Sioux és Grow-indiá­nok ellen, messze földre űztük ellenségeinket, de soh'se" aggódtunk, hogy eltévedünk, mert az „öreg sas" csúcsa biztos útjelző volt számunkra haza­felé. Fedte legyen hó a hegycsúcsokat, vagy a tüzes nap lövelte legyen sugarait a tájékra, az „öreg sas" nem változott, helyén maradt, s min­dig mutatta nekünk az utat hazánkba. — Ilyen kimagasló hegycsúcs, ily biztos útmutató szá­munkra az életben a „fekete kabát" (igy nevezik az indiánok missionáriusukat). Szive olyan szi­lárd, mint a „fekete sas" sziklája, ö sem válto­zik, ö is mindig a változatlan igazságot hirdeti. Á meddig reá tekintünk, nyugodtak lehetünk, hogy el nem tévedünk, s eljutunk igazi örök ha­zánkba." Eddig a parabola az amerikai indián naiv de találó nyelvezetén. Még talán soha az újdon­ság láza, a modernség frázisa és a divat hóbortja annyira nem bódította el az elméket, mint nap­jainkban. Olyanok lettek a felnőttek, mint a kis gyermekek, a legszebbet, a legjobbat is egy nap alatt megunják. Nincs klasszikus irodalmi forma, nincs művészeti irány, nincs exakt érvényű igaz­ság, melyet le nem becsmérelnének pelyhes állú modern kulturgyakornokok csak azért, mert régi. Hogy az ősi vallás igazságainak, a régi dogmák­nak még kevésbé kegyelmeznek, azt gondolhatjuk. Minden relativ értékű, minden szubjektiv tartalmú e fiatal óriások előtt, nincs abszolút igazság, csak vég nélküli fejlődés, melynek folyamában nincs ál­landó elem, maradandó igazság vagy biztos irány. AZ „ESZTERGOM" TÁRCÁJA. Ünnepi beszéd. Mondotta Paresami Henrik bencés tanár, egyl. tag, [a ,Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztálya "-nak dec. 16-án tartott karácsonyfa-ünnepélyén. Kedves Turistatársak ! „Ha a föld Isten kalapja, úgy hazánk bokréta rajta* mondja a költő, s ha a hasonlat első fele csapongó képzelet szüleménye is, második része ragyogó igazság. Ha a térképet nézzük, bizony bokréta alakú a mi országunk s a bokréta tartalma : a földnek minden szépsége, drágaköve és virága. Aranykalászos szántóföldjeink, délibábos rónáink, haltermő vizeink, erdős hegyeink és égbenyúló gránitbérceink már rég felkeltették a külföld érdeklődését s ezrével vonzzák felénk az idegeneket. A visegrádi rom és Alduna, a tengerpart és Balaton, az erdélyi havasok s a Tátra oly kiváló ékességei hazánknak, hogy világot járó ember nem mulasztja el fölkeresni őket, s jobban ismerik ezeket az idegen nemzetek, mint történelmünket vagy politikai helyzetünket. Szép dolog országokat és tengereket látni, de első kötelesség hazánkat megismerni. A hazánk s a szülőföldnek szeretetét anyánk vérével örököltük, s a gyermekkori nevel­tetésünkben öntudatossá tettük. De az öntudatot s igy a szeretetet is fokozza s a rajongásig heviti a személyes tapasztalat s az ebből származó meggyőződés. Mert ki meri állítani, hogy szebb leírását hallotta vagy olvasta a magyar hazának, mint aminőnek azt maga látta és megismerte? Kéziratok a szerkesztőség, előfizetések a kiadó­hivatal cimére küldendők. Hirdetések felvétetnek Busárovits Gusztáv könyv­kereskedésében. enyészettől és szivünkbe zárva magunkkal viseljük, hogy hajnalderengés legyen a kísértő csüggedés sötét óráiban. A kereszt, melyet vállain hordott eddig, ott őrzi síri álmának enyhét. Csak a szenvedése halt meg, a lelke, mely örökkétartó életet biz­tosit emlékének, ide szállott közénk, itt piheg közelünkben s ivadékról-ivadékra fog átmenni, mint megszentelt hagyaték. A ravataltól a sirig verőfény röpködött kopor­sója körül, nem törődve emberi fájó zoko­gással s harangok panaszos zúgásával. Mintha lelkének visszfénye lett volna a verőfény, mintha azt a derűt varázsolta volna a komor halottas pompába, hogy a kripta éjszakája nem fog a lélek fényes­ségén ... Nincs elég bátorságunk felpanaszolni Istennek, hogy elvette tőlünk. Porból let­tünk s meghajtunk a por hatalma előtt. Az Ég adta, az Ég elvette. Sőt kimond­hatatlan szomorúságunkban még áldó fo­hásszal fordulunk Istenhez, aki akkor adta öt nekünk, mikor legnagyobb szüksé­günk volt reá. Azért, ha romlandó tes­tére rá is borítottuk a gyászleplet, nem szűnünk meg szüntelen idézni s magasztalni nagy egyéniségét, történetet alkotó példáját s hősi katholicitását. Zichy Nándor életének történeti arányai áttörik a mindennapiság szük keretét s megértetik velünk, hogy mennyire birta a kiváló férfiaknak, a szüle­tett vezéreknek ama jellemző tulajdonságait, melyek rajongásig menő bizalmat s a siron túl is ragaszkodást tudtak maguk iránt ság lényegének nem tekinthetők. Kellenek hegyek, mert azokon haladva nagymérvű és jótékony levegőváltozásban van részünk, mert a hegynek­menés tüdőnket erős munkára készteti s ezáltal a vérkeringést gyorsítja, de a harmadik szempont I csak a mi szelídebb tájainkon található fel, tudniillik az egyenletes testmozgás. Mert jól tudjuk, hogy egészségi szempontból csak az a sport nevezhető előnyösnek, mely testünket, tehát lábunkat, tüdőnket s velük kapcsolatban minden szervünket ütemes és egyöntetű mozgásba hozza. Innen van a turistaság két főszabálya, hogy jár­junk kényelmesen, de kitartóan és lélegzeljünk egyenletesen, lehetőleg kerülve a sziv működését zavaró beszédet. A turistaság egyéb hasznáról és gyönyörű­ségeiről, az erdők csendjéről, a pormentes levegő­ről, a virágok és fák üditő hatásáról, a kellemes változatosságról, a természetnek mindennel ki­békítő, bút-bánatot feledtető csodás varázsáról e helyütt nem akarok bővebben szólani. Mert a mai alkalom nem nélkülözheti a turistaság dicsőítését, de mint különös alkalom, különös szempontok kiemelésére ad* alkalmat. A turistakör ugyanis társaság, melynek megvan Írásban és az elmék­ben a vezérlő elve, de összetartó és boldogító ereje a szivekben nyilvánul. A különböző társadalmi állások, vallások és életkörülmények, társadal­munkat erősen széttagolják, az embereket egymás­tól elválasztják, megértés helyett gyakran szét­húzásra, rokonszenv és kölcsönös becsülés helyett bizalmatlanságra s ellenségeskedésre ingerlik. De amily szükségesnek tartom az egyes társadalmi köröknek szociális szempontból való tömörülését, ép oly szükségesnek nevezem az olyan szervezetek Felelős szerkesztő: ROLKÓ BÉLA. A modernizmus sötét agnosztikus tévelye átment már az irodalom, a művészet, a társa­dalmi és politikai élet, sőt az exaktsághoz szo­kott természettudományokba is. Őrült vakhittel tekint a modernizmus hülyeségeitől elkapatott lélek a jövőbe, mindent az uj esztendőtől, az uj érától vár, a multat semmire se becsüli. Mennyivel bölcsebb az őrületes újítási szel­lemmel szemben, mely a legképtelenebb téve­lyekbe vezet, a naiv indián főnök, ki a „fekete kabát"-ra, amit az megszemélyesít, az egyházra tekint, mint útmutatóra, hogy a tévely útvesztőire ne kerüljön. A modern hóbortos tanok, irányok és divatok, ujak igen, egy évig, vagy évtizedig, azután csakhamar ósdiak, régi divatuakká lesz­nek, akár a női kalapok, mert rendszerint efemer értékűek, szappanbuborékok. Ellenben az evan­gélium tanai örökké ujak, bár változatlanok. Persze csak az abszolút igazságoknak lehet ily kettős karakterük: változhatlanok és mégis örökké ujak. A katholikus sajtó is kell, hogy ez „öreg sas"-ra tekintsen csatangolásai és hadakozásai közben. Nem szabad semmi szin alatt a modern tévelyek útvesztőire tévednie. Nem a modern sze­szélyek és hóbortok szellői szerint igazodó, ha­nem az örök változatlan elvekre alapított uj évet kívánunk olvasóinknak! J f Zichy Nándor. J Bement nemzetségének s fajának sír­boltjába, hogy a késő nemzedékek javára birtokába vegye a történetírás. Nemzetünk fé­nyes vezércsillaga hullott íme le egünkről. Elkísértük halandó részét siralmunkkal a sír­bolt küszöbéig, de halhatatlan lelke kincseit, a szeretetnek dús hagyatékát elvitattuk az Vagy megállhatja-e helyét a mai kötekedő és anyagias korban az a húzódozó kifogás, hogy úgy is elhiszem vagy elképzelem hazánk szép­ségeit, ha nem látom is azokat?! Lehet-e állítani komolyan, hogy a hazának szeretete most is csak olyan nagy bennünk, mint mikor még nem ismertük meg elragadó pompáját? S ha valaki hazáját, vagy legalább legszűkebb szülőföldjét sem ismeri meg, hasonlatos a renyhe emberhez, ki megelégszik a vassal, jóllehet egy ásónyira aranyat találna. Bizony sokan vannak Esztergom­ban, kik még nem fáradtak ki a Dunapartra a csodás napnyugtát élvezni, s még többen, kiknek fogalmuk sincs a vaskapuról látható táj gyönyörű­ségéről. De viszont vannak már és mindig többen lesznek, kik megértik, hogy az ablakokból és utcákból látható világon kivül van nekünk mulat­ságosabb lélekemelőbb élvezetünk is, mit a szabad természet nyújt az embernek. Sokszor látunk utunkban kisded, de lelkes turistacsapatot, kik vidám kedvvel indulnak a hegyeknek s ha fáradtan is, de dagadó tüdővel s megifjult szívvel térnek vissza. A mi vármegyénk eléggé meg nem becsül­hető előnye, hogy kiválóan alkalmas a turistaságra. Meg vannak a 100—700 m. magas hegyei, mindenütt járható útjai, csörgedező vizei, bájos völgyei, merész sziklái, ugy hogy a legkényesebb igényeket is kielégíti s mégis mindenkitől könnyen megközelíthető és járható, veszedelmeket sem rejteget, edző, de nem fárasztó. A turistaság fogalmával sokan összekötik a csákányok és kötelek segítségével való életveszélyes hegymászásokat, a mik az illetők számára, kik ezt megteszik, bizo­nyára meghozzák a maguk jutalmát, de a turista-

Next

/
Thumbnails
Contents