Hídlap, 2006. november (4. évfolyam, 216–236. szám)

2006-11-25 / 233. szám

II HÍDLAP • 2006. november 25., szombat magazin Pránanadi >> A világegyetem minden erejével mögöttünk áll. yy Az analizáló nyugati orvostudomány alapkoncepciója helyett a keletbölcs gyógyítói szintetizáló gondolkodásmódjukkal a test be­tegségeit a lélek felől közelítik meg. Ezért lett azonnal szimpatikus számomra a Pránanadi, amely egy tibeti természetgyógyászati irányzat. Két éve hallottam róla először, és hamar lelkes híve let­tem, hiszen segítségével rövid idő alatt sikerült megszabadulnom rendkívül komoly lelki és testi problémáimtól, betegségeimtől. A módszer, amelynek jómagam is gyakorlója vagyok, a legnagyobb kincset, az egészséget adja vissza számunkra. A Pránanadi ma­gyarországi vezetője, Petrezselyem József Mestertanár, tanvédő Láma, a legutóbbi tanfolyamom után tisztelt meg azzal, hogy min­den fontos információt megosztott általam olvasóinkkal, amit a Pránanadiról és önmagáról elmondhat.- Mit tudhatunk a Pránanadi jelen­téséről, magáról a módszerről?- A Pránanadi szanszkrit eredetű szó, jelentése abszolút energia csator­na, univerzális életerő csatorna. A Pránanadi egy energetikai ágazat, gyó­gyítja mind a lelket, mind a fizikai tes­tet. Nagyon fontos érezni és elfogadni a kettő közti kapcsolatot, mert e nélkül tartós gyógyulás nem lehetséges. A szent tradíció írásba foglalása időszá­mításunk előtt 6700 évvel, minden je­lenleg ismert és létező vallás alapítása előtt történt, a tanítások tehát vallástól függetlenek. Évezredeken keresztül sértetlenül és a maga teljességében si­került átadni generációról generációra a gyógyítás tudományát. Ezt kell foly­tatnunk, éppen ezért a tanítások átadá­sa szigorú rendben történik, kizárólag élő mester jelenlétével és személyes kontaktussal lehetséges.- Mik a Pránanadi hatásai?-A Pránanadi életfolyamatokat tá­mogat, segíti a személyiség fejlődésé­nek folyamatát. Pozitívan befolyásolja a gyógyulási folyamatokat, enyhíti a fájdalmat, segít félelem, harag, méreg, depresszió, aggodalom, kétségek közt lévő levertség legyőzésében. Megköny- nyíti a nehéz fizikai és pszichikai meg­terhelés leküzdését. Előnyösen befolyá­solja az emberekhez való viszonyulá­sunkat. Serkenti a kreativitást, a teljesí­tőképességet. Elősegíti az önmegisme­rést, a könnyebb beilleszkedést. A Pránanadi a belső énhez vezeti el a har­móniából kibillent embert, ami egyben a kozmikus teljességhez való eljutást is jelenti. Ezzel a módszerrel, melynek oktatása kiegészül a radiesztéziás isme­retek oktatásával is, bárki képessé válik önmaga és mások energetikai kezelésé­re. A nádikon (720 000 ilyen, szabad szemmel nem látható csatomácska van az emberben) keresztül megtisztítjuk az egész embert a méreg- és salakanya­goktól, a negatív tudattartalmaktól és a kellemetlen pszichikai állapotoktól, tes­ti, lelki és szellemi síkon egyaránt, így a páciens több energiát tud felvenni az univerzumból, ezáltal energikusabb, boldogabb és optimistább lesz.-A Pránanadi technikájának ská­lája nagyon széles: a kézrátétes keze­léstől (Jézus gyógyítási technikája!) kezdve, a szimbólumos kezeléseken át, a Pránanadi masszázson keresztül, a reinkarnációs utaztató technikáig. Miben segíthet például az előző életek megutazása?- Ez a technika nagyon fontos része lehet a terápiának abban az esetben, ha az ember nem találja meg a beteg­ség gyökerét ebben az életben, mert akkor vissza kell menni előző életébe, hogy ott keressük a gyógyulást.- Ön hogyan került kapcsolatba a Pránanadival?-Egy gyógyíthatatlannak tartott be­tegség vitt rá erre az útra. Előtte már foglalkoztam más természetgyógyásza­ti irányzatokkal, de sajnos egyik sem segített említést érdemlően az állapoto­mon. 1989-ben, Hamburgban elmen­tem egy előadásra, amit későbbi Meste­rem tartott. O egy német származású kutató, aki Tibetben fedezte fel a tant, és akit 16 évnyi képzés és huszonegy beavatás már felhatalmazott az önálló gyógyításra és a tanítások terjesztésére. Megkapta a tradicionális avatási szer­tartások menetét, elhozhatta a féltve őr­zött távgyógyítás szimbólumait. 1991. és 1993. között 8 országban járt és 38 embert avatott a tan mesterévé, majd végleg visszatért a kolostorba. Sokkal többet nem szeretnék mondani, mert az már tanfolyami anyag. A tőle megta­nult technikával elkezdtem kezelni ma­gam, és innentől számítva egyre jobbak lettek az orvosi eredményeim. 1993. február 23-án tartottam meg Magyaror­szágon az első nyilvános tanfolyamot, és azzal egy időben, hogy elkezdtem oktatni, teljesen tünetmentessé váltam. Ettől a pillanattól indult a Pránanadi hazai története.- Nem csodálkozom, hogy ezek után szent misszióvá tette életében a Pránanadi széles körű megismerteté­sét, amit hitelesen valóban az tud csak tanítani, aki maga is megtapasz­talta erejét.- Amikor az ember valamitől meg­gyógyul, akkor azt szeretné, ha mások is meggyógyulnának tőle. Úgy érez­tem akkor, hogy ez egy olyan csodá­latos adomány, amit tisztességtelen lenne megtartanom magamnak, nem továbbadva a rászoruló embereknek. Mesterem pedig, kérésemre megadta azokat az eszközöket, amelyek a taní­táshoz szükségeltetnek.- Meddig kísérte önt a Mester a Pránanadi útján?- Közvetlen tanítványai 1994. má­jusában találkozhattak vele utoljára, az 5. szintű avatásunk alkalmával kö­szönt el tőlünk. Miután a Mester 1994. október 11-én saját elhatározá­sából kilépett testéből, elhagyva a fi­zikai lét korlátáit, vállalta, hogy addig nem születik újjá, ameddig a tanítvá­nyai élnek, és szükségünk van rá.- Hol és kitől tudja elsajátítani az­óta a tan magasabb fokozatait?- A kínaiak célja a megszállt Tibet­ben a kultúra teljes megsemmisítése. Mivel az országban már megszűnt a spiritualizmus, és tavaly szeptemberben a legutolsó tanító-gyógyító láma is el­hagyta a Pránanadi egykori központját, jelenleg Nepálban tudnak a világ min­den pontjáról érkező mesterek tanít­ványként találkozni mestereikkel. Az európai tanítások átadására kint egy speciális csapat működik, amely csak a Mester tanítványainak adhatja át a taní­tásokat. Mi tavaly kaptuk meg a 14-es gyógyítói fokozatot, ez Nyugaton a leg­magasabb fokozat, amit eddig átadtak.- Összesen hány fokozata van a Pránanadinak?- 27. a legmagasabb szint, amin a tradíció szerint mindig két lámának kell lennie, ami biztosítja azt, hogy ha egyiküknek baja esne, ne szakadjon meg a több évezredes élőlánc. Ekkor a rendszer csúcsa egy kötelező átadás révén a 26-osok közül egynek azon­nal átadhatja a legmagasabb szintű tu­dást, hogy ismét ketten lehessenek. Jelenleg Európában, illetve Magyar- országon a 8-as gyógyítói szint a leg­magasabb, ami átadásra kerülhet.- Az egyes szintek tudásanyaga tit­kos tanítás, de arról lehet-e tudni, hogy melyik fokozat a legfontosabb?- Természetesen az első, mert ez mindegyik alapja és ezen a szinten vá­lik a tanítvány képessé a gyógyításra- önkezelésre. Az első fokozat erőtelje­sen a fizikai testre hat, míg a második alapvetően mentális hatású, és lehető­vé teszi az energia közvetítését a tér és idő korlátain túl is. Mindkét fokozat tam, és amiben csak tudtam, segítet­tem is nekik.- Mennyiben befolyásolja családfői tisztséget, a gyermeknevelést a Pránanadi?- Nem befolyásolja, hanem megha­tározza, de szerencsére olyan párom és családom van, akik mindenben tá­mogatnak. Megértők és türelmesek, hiszen a család minden tagja foglal­kozik Pránanadival, kivéve a legki­sebbet, aki most fog átesni a tűzke­resztségen, de már két éve ezt várja. A család a legmesszebbmenőkig kitart mellettem, sőt ők maguk hívják fel ar­ra a figyelmemet időnként, hogy a ta- nítói-gyógyítói tisztet az emberiség javára vállaltam fel, és azt még a ve­lük töltött időm rovására is folytat­nom kell.- Hányán végezték el a Pránanadi első fokozatát Magyarországon?- Jelenleg Magyarországon már több mint 50 000-en kaptak egyes szintű be­avatást, és ez a szám folyamatosan nö­vekszik. 2006-ban 88 Engedéllyel Ren­delkező Hiteles Pránanadi Mester ok- tathatott-avathatott. Esztergom különö­sen gyorsan fejlődő pránanadis bázis, hiszen avatómestere van, és nemsokára materializált! Ha nem az orrom előtt, a szememtől 20 cm távolságra törté­nik mindez, talán el sem hiszem..." Ez a „csoda” hatalmas motivációt jelent minden szemtanú számára. Nekem is szerencsém volt ezt látni nemrégiben.- Ez az energetikai jelenség is ré­sze, de csupán mellékterméke a Pránanadinak, nem kell túllihegni, hiszen a Pránanadi lényege az ingye­nes gyógyító szolgálat, az egyszerű­ség és az önismeret fejlesztése, nem pedig a hókuszpókusz. „A Pránanadi az önzetlen szeretet kifejezése min­denhol, mindenkinek, élőnek és élet­telennek egyaránt.”- Milyen orvosi csodának számító esetei, emlékezetes „gyógyításai" vannak?- Nem is a gyógyítás szót szoktam használni, sokkal szebben hangzik, hogy harmonizáljuk a testet. A mód­szer szinte minden betegség esetében használható, a harmonizálások révén daganatos megbetegedések, 30-40 éve fennálló problémák, sérvek, reumatikus megbetegedések is meg­szűnnek. Minden betegséget lehet gyógyítani, egyet nem lehet, az a ha­lál, de még a klinikai halálból is visz- szahozhatók azok, akiknek a lelkűk alapján meghatározott feladatuk van még ebben az életben.- Hol tanulható a módszer, hol sze­rezhető információ, kitől kaphatnak tájékoztatást?- A hagyomány szerint a Pránanadit nem hirdetjük, híre száj­ról szájra terjed, aki megtapasztalta hatalmas áldását, mert rá volt szorul­va a kezelésekre, és meggyógyult, előbb-utóbb szükségét fogja érezni annak, hogy ő maga is rendelkezzen a tudással, majd a tanfolyamok elvég­zése után másképpen látja, hiteleseb­ben tud beszélni a Pránanadiról, mint bármilyen reklámkampány. Mikor Mesteremtől megkérdeztem, hogy „hogyan lesznek tanítványaink”, ő csak annyit mondott: „akinek ott kell lennie, az ott lesz.” És ez így is van. Aki csak hallott, olvasott rólunk vagy a módszerről, és kíváncsi, annak is szívesen segítünk abban, hogy job­ban megismerhesse a tant, megadjuk a tanítók elérhetőségét, akiknél bő­vebben érdeklődhetnek. Minden fon­tosabb, nyilvánosságra hozható infor­máció megtalálható az interneten a www.prananadi.hu honlapon.- Milyen a kapcsolat a társ- (vagy éppen konkurens) rendszerekkel?- A keleti pszichikus gyógyító nem ismeri azt a féltékenységet és előíté­letet a természetes gyógyítás más for­máival szemben, ami sajnos, Nyuga­ton olyan gyakori. A keleti gyógyító hisz abban, hogy minden igazi gyó­gyító mindig is ugyanazt az erőt, energiát alkalmazza, amit ő is hasz­nál - bármilyen legyen is az alkalma­zás módja -, ennélfogva mindegyik gyógyításformát tiszteletben tartja. Természetesen legszívesebben a saját módszerét használja, de nem nézi le azt, aki egy másik módszert tart a legmegfelelőbbnek.- Van valamilyen kizáró tényező, ami megakadályozza, hogy valakiből pránanadis legyen?- Nincs, kivétel nélkül mindenki al­kalmas ennek az egyszerű és szeretet­teljes rendszernek az elsajátítására. Ez valamennyiünk isteni öröké, nem csupán kevesek adottsága. Általános adomány ez, amelyet ki lehet fejlesz­teni bizalommal és gyakorlattal, és nemcsak, hogy idővel nem apad el, hanem a használattól növekszik ereje. Minden gyógyító csupán egy csator­na, amelyen a természet ereje, energi­ája keresztüláramlik. A gyógyító: esz­köz a természeti törvények kezében. A világegyetem pedig minden erejé­vel mögöttünk áll. • Szöveg: Kertész Viktor, kép: Merán Bálint intenzív testi és lelki gyógyulást hoz, megnyitva az éntől független energiák útját belső lényünkön át.- Mennyi idős a legfiatalabb és leg­idősebb pránanadis hazánkban ?- Hat éves a legfiatalabb, hiszen ez az alsó korhatár. Neki a szülei is pránanadisok, ami nem egyedi történet, mert akik megtapasztalják, hogy meny­nyire jó dolog ez a szelíd gyógyítási technika, azok rendszerint bevonják a család többi tagját is. Sőt, vannak olyan cégek, amelyeknek az összes dolgozó­ja elvégezte a Pránanadi néhány tanfo­lyamát. A legidősebb tanítványunk 87 éves, ő már 6-os fokozaton van, sőt 84 éves tanító-mestere is van a hazai Pránanadinak, aki aktívan oktat.- Mivel foglalkozott, mielőtt a Pránanadinak szentelte az életét?- Asztalos volt az első szakmám, majd kereskedelmi érettségit szerez­tem. Fiatal koromtól kezdve szeret­tem emberekkel foglalkozni, hiszen ifjúsági klubvezető voltam, ifjúsági táborokat szerveztem, aztán Szolnok vasútállomásán fuvarozás-szervező, -irányítóként dolgoztam, ahol szintén rengeteg emberrel álltam kapcsolat­ban. 1982-től 1992-ig voltam disc jockey, tehát végigkísérte az életemet, hogy mindig emberek között mozog­tucatnyi gyógyító mestere lesz. Ami az ^Ister-Oranum eurorégió szlovákiai te­rületét illeti, ott nem jelentős apPránanadisok létszáma, viszont nemrég avattuk az első felvidéki mes­tert. Szomszédaink közül inkább Er­délyben, Romániában vagyunk többen, ott közelítőleg 7 000 ember foglalkozik Pránanadival.- Ezek szerint jól működik az élő­lánc. Ebből a szempontból milyen a Pránanadi helyzete a nagyvilágban?-Nagyon jó. Jelenleg a Szentföld (Tibet, Nepál, Buthán és India) tanító­inál már sokkal többen vannak a világ számos pontján oktató, tanuló pránanadisok. Reménykedünk benne, hogy sikerül megmenteni a tant, mert nekünk most az a célunk, hogy meg­találjuk azokat az embereket, akik megbízhatóak, követik a tradíciót, és ha szükséges, vissza tudják majd vin­ni azt saját eredeti otthonába.- Dómján László, a magyarországi agykontroll atyamestere, nemzetközi szaktekintély írta egy Önnel való ta­lálkozás után: „Petrezselyem József valami olyat mutatott, amitől csak­nem hanyatt estem. A szemem láttára két ujja között energiát koncentrált, amit - kb. 20 másodperc alatt - kris­tályszerű, különböző színű kövekké

Next

/
Thumbnails
Contents