Hídlap, 2006. március (4. évfolyam, 42–63. szám)

2006-03-01 / 42. szám

2 HÍDLAP • 2006. március 1., szerda www.esztergom.hu Csökkentené az autópálya költségeket az MDF (H) Egységárelemzéssel és a műszaki előírások átgondolásával minimum 15 százalékkal lehetne csökkenteni az autópálya-építés költségeit - jelen­tette ki Katona Kálmán, az MDF or­szágos választmányának elnöke ked­den. A hasonló, autópálya-viszo­nyoktól független költségek egység­árelemzésének megkövetelésével rá lehet szorítani a pályázókat, hogy a legkedvezőbb megoldást válasszák. Rögtönzött vita Kóka és Áder között (H) Rögtönzött vitát folytatott egymás­sal Kóka János gazdasági miniszter és Áder János, a Fidesz frakcióvezetője . Kóka János elmondta, hogy szívesen vitatkozna Áder Jánossal vagy más fideszes politikussal energiapolitikáról, gazdaságpolitikáról. Az SZDSZ-es saj­tótájékoztató után Kóka János felment az irodaház hetedik emeletére, a Fidesz kabinetirodájába. Áder János, aki ép­pen menni készült egy pécsi fórumra, azt mondta a gazdasági miniszternek, hogy Deutsch-Für Tamással egyeztes­sen a vita időpontját illetően. Drágább gyógyszer és tankolás (H) Mától többet kell fizetni 42, a társa­dalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerért. Egyebek mellett egyes fájdalom- és lázcsillapítók, altatók és vi­tamininjekciók kerülnek többe. Emel­kedik az üzemanyagok ára is, a benziné és a gázolajé egyaránt két forinttal. A 95-ös benzin literje így várhatóan 262 forintba kerül majd, de a különböző kutaknál akár 10 forintos eltérés is lehet az árakban. A gázolajért várhatóan 257 forintot kell majd fizetni. Még mindig a „fii” a leggyakoribb (H) Európában a leggyakrabban hasz­nált kábítószer a cannabis, de jelentő­sen növekszik a kokainhasználók köre is - hívja fel a figyelmet az INCB az ENSZ Nemzetközi Kábítószer-ellen­őrző Szervezete éves jelentésében. Az alkalomból rendezett sajtótájékozta­tón elhangzott, hogy az Európai Unió 25 tagországában, valamint Lichten- steinben, Norvégiában, Svájcban és Izlandon 2005-ben mintegy 30 millió ember használt illegálisan cannabist. Spanyol befektető' Nagykürtösön? (SK) A gépipar területén érdekelt spa­nyol cég megvenné a nagykürtösi Liaz gyár egyik részlegét - jelentette be a város gazdasági ügyeiért felelős Jozef Gallo. „A spanyolok megvásá­rolnák az egyik szerelőrészleget, de a befektetés nagyságáról és az új mun­kahelyek számáról csak a jövő héten kezdődő tárgyalások után lehet biz­tosat tudni” - mondta a szakember. Hét jelölt a polgármesteri posztra (SK) Az előrehozott országgyűlési vá­lasztások előtt április 8-án Kassán pol­gármestert választanak, a poszt meg­szerzéséért heten szállnak harcba. A leadási határidő február 27-e volt, négy jelölt különböző pártokat képvi­sel, míg hárman független jelöltként indulnak a polgármester választáson. Megérkezett az orosz elnök A két fél képviselői több megállapodást írtak alá Putyin a pártelnökökkel is találkozik Ma a négy parlamenti párt vezetőjével is találkozik az orosz államfő - kö­zölte a külügyi szóvivő. Polgár Viktor a Magyar Nemzet keddi számában megjelentek kapcsán nyilatkozott. A lap arról írt, „a magyar miniszterel­nök környezetéből - a Külügyminisztériumon keresztül - folyamatosan nyomást gyakoroltak az orosz félre, hogy álljon el a kétoldalú megbeszé­léstől Orbán Viktorral”, a Fidesz elnökével. Rendkívül megtisztelő az a fel- tételezés, ami szerint az orosz fél ilyen mértékben hallgat a magyar Kül­ügyminisztériumra - mondta a szóvivő. Polgár elmondta: mind a négy par­lamenti párt vezetője találkozót kért Putyintól, de az idő rövidsége miatt az orosz elnök feltehetően együtt találkozik majd velük szerdán, a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol részt vesz a sárospataki könyveket bemutató kiállítás megnyitóján. Kétnapos hivatalos látogatásra Budapestre érkezett az orosz ál­lamfő kedden kora délután. A Sán­dor-palota előtt, a Szent György té­ren Sólyom László államfő katonai tiszteletadással fogadta a magas rangú vendéget. A két államfő megbeszélését közös sajtónyilatko­zat zárta, ezt követően pedig a Par­lamentbe várta az orosz delegációt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A szűk körű, majd a plenáris tár­gyalások után a két fél képviselői szá­mos kétoldalú megállapodást írtak alá, köztük a középtávú gazdasági együttműködés fő irányait kijelölő memorandumot, amelyet a kor­mányközi vegyes bizottság két társel­nöke - Kóka János gazdasági közle­kedési, valamint Leonyid Rejman in­formatikai miniszter - látott el kézje­gyével. Kedd este Sólyom László és Gyurcsány Ferenc közösen díszva­csorát adott az orosz vendég tisztele­tére a Szépművészeti Múzeum ba­rokk csarnokában. Putyin elnök a magyar államfő és a miniszterelnök együttes meghívásának tett eleget budapesti útjával. Putyin elnök ma megkoszorúzza a Magyar Hősök Emlékművét a Hő­sök terén, majd a Szovjet Hősök Em­lékművét a Szabadság téren. Ezt kö­vetően a Magyar Nemzeti Múzeum­ban a magyar közjogi méltóságok és az orosz államfő jelenlétében meg­nyílik a sárospataki református kollé­giumnak az Oroszországtól visszaka­pott 136 kötetét bemutató kiállítás. Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Fe­renc tavaly februárban Moszkvában kötött elvi egyezséget a második vi­lágháború végén a Szovjetunióba el­vitt könyvritkaságok egy éven belüli visszaadásáról; az évtizedek óta Nyizsnyij Novgorodban őrzött köte­tek február 22-én érkeztek meg Bu­dapestre. A látogatás azzal zárul, hogy Gyurcsány Ferenc otthonában látja ebédre vendégül Putyin elnö­köt, aki Budapestről Prágába utazik tovább, ugyancsak kétnapos vizitre. • Koncz Endre Többet fordítana a Fidesz a sportra A Fidesz stratégiai ágazatnak te­kinti a sportot, és ennek érdekében növelni kívánja az iskolai, a tömeg­sportra és a versenysportra jutó forrásokat egyaránt - jelentette ki Schmitt Pál kedden. A párt sportkoncepciója szerint az ifjúságnak nem csupán szellemileg, hanem fizikailag is fel kell készülnie a civilizációs kihívásokra - közölte a Fi­desz alelnöke, az Európai Parlament kulturális és sportbizottságának első alelnöke, aki egyben ellátja a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztét is. A politikus emlékeztetett arra: a szocia­lista párt négy éve azzal kampányolt, hogy a jövőben költségvetés egy szá­zalékát a sport fejlesztésére használja fel. Ezzel szemben ma a büdzsé mindössze 0,2 százalékát fordítja sportra az állam, ami az ígéretekben szereplő mértéknek csupán egyötöde - fűzte hozzá. Szerinte ebben a hely­zetben szemléletváltás szükséges, ugyanis a Magyarországnál gazda­gabb uniós tagállamok költségvetésük másfél százalékát fordítják a sport fej­lesztésére - mondta Schmitt Pál. • (koncze) Kóbor kutyák és a szövegértelmezés A Fidesz szerint Gyurcsány félelmet keltett A miniszterelnök szombati veszp­rémi fórumán elhangzottak Áder Já­nos Fidesz-frakcióvezető szerint azt jelentik, hogy Gyurcsány Ferenc te­lepre akarja vinni azokat, akik nem értenek vele egyet. Az MSZP szóvi­vője szerint Áder Jánosnak szöveg- értelmezési zavarai vannak. Az ellenzéki politikus keddi sajtótájé­koztatóján levetítette a veszprémi szoci­alista fórumról készült televíziós felvé­tel egy részletét, amelyben Gyurcsány Ferenc azt mondja: „És ha az embert megbántják, és ha az embert megsér­tik, és hogyha az emberre rágalmakat szórnak, akkor az ember megrázza ma­gát és megy tovább, és nem veszi föl a kesztyűt. És ha valakik kóbor kutyákat kergetnek ki az utcára, erre a válasz nem az, hogy mi pedig veszett rókákat. A válasz az, hogy a kóbor kutyákat be­fogjuk és telepre visszük, a városokat, országunkat megvédjük”. Áder János szerint a kormányfő szavai azt jelentik, hogy „Gyurcsány Ferenc azokat, akik nem értenek vele egyet, azokat, akik kritizálni merészelik, telepre akarja vinni”. A fideszes politikus hozzátette: amikor egy újságíró a rendezvény után arra kérte a miniszterelnököt, hogy ér­telmezze ezt a kijelentést, Gyurcsány Ferenc csak annyit válaszolt, hogy az önmagáért beszél. Áder János szerint a kormányfő szavait valóban mindenki meg is értette, megértette a Fidesz minden tagja, minden szimpatizánsa, mindenki, aki kritikával illette a mi­niszterelnököt, vagy szóvá tette „bevál­tatlan ígéreteit, botlásait”. Nyakó Ist­ván, az MSZP szóvivője azt közölte: az MSZP továbbra is ahhoz tartja magát, amit Gyurcsány Ferenc az idézett be­szédben, és már korábban többször is kifejtett: alaptalan rágalmakra nem le­het rágalmazással válaszolni. • (palotás) Sztrájkkészültség az orvosoknál Bár két kórházban tárgyalások folynak az orvosok és nővérek fize­tésemeléséről, egyelőre a tárgya­lófelek álláspontjai messze állnak a konszenzustól. Abban az eset­ben, ha nem lesz megegyezés az egészségügyi dolgozók áprilisban sztrájkba lépnek, és csupán az életmentő esetekben segítenek a betegeken. A sztrájkkészültség legfőbb oka az orvosok és nővérek nem megfelelő társadalmi és anyagi megbecsülése. A szakszervezeti vezetők állítása szerint az egészségügyet mostohán kezelik, Szlovákiában vannak a legalacso­nyabb bérek. Még a mezőgazdaság­ban, vagy a vendéglátóiparban is job­ban keresnek az emberek. Tavaly az egészségügyben dolgozók átlagbére 15 595 korona volt, de ebben már ben­ne van a mintegy hárommillió túlórá­ért és tízmillió ügyeleti óráért kifize­tett bér is. Elsőként az eperjesi J.A. Reimann Kórház orvosai elégelték meg a jelenlegi állapotokat és tilta­koztak az alacsony fizetéseik ellen, majd őket a pozsonyi Fakultatív Kór­ház alkalmazottjai követték. Andrej Kucinsky szakszervezeti elnök állítja, a kórházigazgatók úgy igyekeznek ja­vítani a gazdasági eredményeiken, hogy megnyirbálják a fizetéseket. Megszűntetik az ünnepeken, éjszaka és hétvégeken vállalt ügyeletekért, túlórákért járó pluszpénzeket és e nyirbálások folytán a dolgozók fize­téseik csupán 70-80 százalékát kapják kézhez. „A kollektív szerződésekben 2008-ig olyan bérkiegészítést javas­lunk, hogy a szlovákiai orvosokat és nővéreket itthon tudjuk tartani és megakadályozzuk a külföldre távozá­sukat” - mondja Kucinsky. • O.F. Még nincs etikai kódex Egyelőre csak az egyeztetés foly­tatásáról állapodott meg az MSZP, a Fidesz és az SZDSZ a kampány­szabályokról tartott találkozón ked­den Budapesten. Az MDF nem vett részt a megbeszélésen. A liberális párt által kezdeményezett egyeztetést követő sajtótájékoztatón Horn Gábor, a SZDSZ kampányfő­nöke elmondta: természetesen minden parlamenti párt kötelezőnek tartja ma­gára nézve a törvények betartását, ezért nem érti Herényi Károlynak, az MDF frakcióvezetőjének a felvetését, aki szerint álságos etikai kódexről be­szélni addig, amíg a választási eljárás­ról szóló törvény betartását nem ga­rantálják a pártok. Horn Gábor el­mondta, hogy a találkozó résztvevői Boross kevesebb A magyar alkotmányos viszonyok módosítására dolgozott ki javasla­tot Boross Péter volt miniszterel­nök, MDF-es politikus. Az MDF szerint mind az ország- gyűlési, mind az önkormányzati testü­letek létszámát 30-40 százalékkal kelle­ne csökkenteni. A párt mintegy két­száz fős Országgyűlést szeretne, amely mellett mintegy 60 fővel hoznák létre az úgynevezett második kamarát. E testület alkalmas lenne arra, hogy a pártérdekek túlzott érvényesülését korlátozza, valamint megfelelne az év­megkapták az SZDSZ etikai kódex-ja­vaslatát. Ennek legfontosabb elemei közé sorolta, hogy a pártok békés, ki­egyensúlyozott kampányra szólítják fel aktivistáikat és támogatóikat. Nyitrai Zsolt a Fidesz képviseleté­ben elmondta: a nagyobbik ellenzéki párt fontosnak tartja annak rögzítését, hogy a kampány nem zavarhatja meg az emberek életét, illetve, hogy a kam­pány nem háború. Az MSZP-s Szeke­res Imre közölte: a szocialisták kódex­tervezete tartalmazza, hogy korrekt, nyílt, valódi tényeken a lapuló politi­kai kampány legyen, a pártok monda­nivalója összehasonlítható legyen a vá­lasztópolgárok számára, a magyar de­mokráciához nem méltó atrocitás ne kísérje a kampányt. • K.E. politikust akar százados magyar közjogi hagyomá­nyoknak - tartalmazza a volt kormány­fő javaslata. E szerint a választott testü­letek bizottságainak és tisztségviselői­nek számát jelentősen csökkenteni kell, a képviselői összeférhetetlenség szabá­lyainak szigorításával és egyéb módon a többszörös jövedelemszerzést korlá­tok közé kell szorítani. A települések autonómiáját fenn kell tartani, kerülni kell az összevonásokat, ugyanakkor lét­re kell hozni a körjegyzőségek kötelező rendszerét, s budapesti székhellyel az önálló közigazgatási bíróságot. • (vári) Uj javaslattal állt elő a KDH Sebességtúllépésnél azonnal elvehetnék a jogosítványt A KDH új javaslatában azt szeret­né elérni, hogy a rendőrség azon­nali hatállyal elvehesse annak a gépjárművezetőnek a jogosítvá­nyát, aki túllépi a megengedett se­bességhatárt. A párt abban az esetben alkalmazná a jogosítvány azonnali bevonását, ha a gépjárművezető lakott területen 30-cal, míg lakott területen kívül ötvennel lépi túl a megengedett sebességkorlátozást. Az új javaslatot az egykori belügymi­niszter, Vladimír Palkó terjeszti be a parlament elé, abból a megfontolásból, hogy jelenleg nincs olyan törvény, ami súlyosan büntetné a gyorshajtókat. „Ha valaki százzal száguld lakott területen, nincs olyan törvény, hogy bevonhatnák a jogosítványát, csak át­lagos szankciók vannak, ilyen a pénz- büntetés” - jelentette ki Palkó. „Nem hiszem, hogy nagy gondot okozna ennek a tervezetnek az elfogadása, hiszen aki százzal száguld, vagy 180- nal megy az autópályán, azt a gépjár­művezetőt nem lehet tolerálni. • (nagy)

Next

/
Thumbnails
Contents