Északkeleti Ujság, 1912 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-06 / 1. szám

1-ső ?zám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 3-ik oldal. tisztikarának tisztelgését nem a megszokott con- vencionális kötelességnek tekinti, hanem az őszinte baráti rokonszenv megnyilvánulásának. A vármegye tisztikara után Debreceni István polgármester Nagykároly város tanácsa és tiszt­viselői kara nevében üdvözölte a főispánt, meg­köszönte az üdvözlést, biztosította a tisztikart jóakaratáról. Ezután Plachy Gyula pénzügyigaz­gató a pénzügyi tisztikar, Schnébli János posta­felügyelő a postahivatal tisztikara nevében üd­vözölte a főispánt. Vármegyénk igazoló választmánya múlt pénteken délután 4 órai kezdettel tartott ülésében az erdőszádai vármegyei bizottsági tagváiasztást megsemmisítette, a többi válasz­tásokat pedig igazolta. A Központi Takarékpénztár részvény- társaság Nagykárolyban intézet mérlege ja­nuár hó ,1-én már megjelent és az 110,072 K 20 f nyereséget füntet fel, melynek felosztására nézve az a javaslat, hogy fizettessék osztalékul 500 darab részvény után 50 koronájával 25,000 korona, tétessék a tartalékalaphoz részvényen­ként 100 K, vagyis 50,000 K, veszteségi tar­talékalaphoz részvényenként 10 K, vagyis 5000 K, az igazgatóság és felügyelőség alapszabály- szerű jutalékára fordittassék. 20,000 K, jutal­mazásokra 3572 K 20 fp jótékonycélra 600 K és a szelvények folyó hó 15-től beváltassanak. A jelentés kiemeli a váltótárcaállomány és a betétállomány emelkedését, 5173 koronát le­írásra hoz javaslatba; jelzi, hogy leirt követe­lésekből 1900 K befolyt s hogy az intézet tar­talékalapja az ez idei dotátióval 360.000 koro­nára emelkedik. Az ez idei osztalék részvényen­ként 5 koronával nagyobb a tavalyinál. Jóváhagyás. Á belügyminiszter a fehér- gyarmati polgári kaszinó alapszabályait jóvá­hagyta. ' Gyászeset. Özv. Witt Károlyné, szül Serly Mária asszony, néhai dr. Serly Gusztáv volt vármegyei főorvos nővére, múlt hó 28-án 78 éves korában elhunyt és szombaton délután nagy részvét mellett tétetett, örök nyugalomra A Nagykárolyi Kereskedelmi és Ipar­bank r.-t. ezidei rendes közgyűlését folyó hó 18-án d. u. 5 órakor fogja megtartani. A köz­gyűlés tárgysorozatába a szokásos tárgyakon felül a megbízatás folytán lejárt elnöki és ve­zérigazgatói, valamint a lemondás folytán üre­sedésbe jöttt 2 igazgatósági tagsági, továbbá egy esetleg két felügyelő-bizottsági tagsági állás betöltése van felvéve. A mérlegről"a jövő számban. A Nagykárolyi Kereskedő Ifjak Köre saját pénztára javára dr. Vetzák Edéné véd­nöksége alatt 1912. évi január hó 20-ikán a Polgári Olvasókör összes termeiben kereskedelmi bált rendez. Rendező bizottság : Brichta Miksa díszeinek, Pucser Károly elnök, Gózner Kál­mán titkár, Frank Albert pénztárnok, Sámuel Sándor jegyző, Frákl Dezső ellenőr, Vörös- csáky János háznagy. Ezenkívül 31 tisztelet­beli rendező és 51 rendezőbizottsági tag. Kez­dete este 8 és fél órakor. Belépő-dij: Személy­jegy 3 K. Családjegy 6 K. Karzatjegy 2 K Jegyek előre válthatók: Gózner Kálmán és Gál Samu urak üzletében. Felülfizetések kö­szönettel fogadtatnak. — A meghívók szétkül­dése folyam, tban van, de aki véletlenül nem kapott volna és arra igényt tártana jelentkez­zék Gózner Kálmán vagy Pucser Károly bál­bizottsági elnöknél. Árlejtési eredmény. Az Ecsediláp le­csapoló társulatnál szükséges nyomtatványok szállítását a megtartott versenytárgyalás alap­ján Tóth József helybeli nyomdatulajdonos nyerte el. Az Oltáregylet február hó 2-án a vár- megyeháza dísztermében estélyt rendez, rhely- nek .'ikerét előre is biztosítja azon körülmény, hpgy sikerült .Dr. Wolkenburg Alajos szatmári theölogia tanárt szónokul megnyerni. Részletes műsort legközelebb. A Nagykároly és Vidéke Takarék- pénztár r.-t. f. hó 15-én d. e. 11 órakor in­tézeti helyiségében tartja meg első évi rendes közgyűlését, melynek tárgysorozatában a szoká­sos tárgyakon kivül a fel ügyelőbizottság 4 ren­des és 3 póttagjainak 3 évre való megválasz­tása és a 359,000" K alaptőkének 250 drb uj részvény kibocsátásával 400,000 koronára leendő felemelése is fel van véve. A január hó 1-én megjelent mérleg szerint a még csak egy éves nyékhez képest akar lenni. Amely a szemeken keresztül tudott szúrni és simogatni, meggyuj- tani és megdermeszteni. Amely valami különös különcségből mindig csak a negatívumokat használta s a pozitívumokat csak olykor-olykor egy pillanatra megmutatta s hamar el is rej­tette. Csodás lélek volt s még csodásabb le­hetett volna, ha a különcség homályod lélek­tani körülményei igy el nem torzítják. De neki ez tetszett, ő ebben gyönyörködött, neki ez volt az érték s hogy megvan benne az, amit a többi emberek tartanak értéknek, azt csak muíógatta, kaczérkodott.vele. , , A Szerémyék egyik estélyén mogorván vonult félre egy kis elhagyatott szobácskába. Beletelepedett az egyik fotelbe és nem törődött a társasággal, a melynek zsongó lármája ide alig szűrődött be. Valaki megérintette a vállát. Föirezzent. Szerémyné volt. A háziasszony. A komor férfi egy pillanat alatt átváltozott. Mosolyogva fordult feléje. A háziasszony szemrehányó hangon szólt hozzá: — Ide bújik a vig társaság elől, mint egy vén filozófus. Hát most azért sem hagyom filozofálni — Foglaljon helyet nálam, asszonykám. Most legalább otthon van és mégis nálam van. — Miért hagyott el bennünket? Rossz kedve van ? — Nem. Megirigyeltem magukat. A maguk boldogságát. Hát félrevonultam búsulni és vágyni . . . A szeme izzón tapadt a pompás asszonyra. Felállt és odaült mellé a kerevetre. Megfogta a kezét és simogatta. Aztán odatette az asszony kézét a fejére és kényszeritette, hogy simogassa az érdes, erős haját. Az asszony gépiesen en­gedelmeskedett. Simogatta. Nem tudott védekezni, nem tudott tiltakozni. Gondolkozni is csak alig tudott, de próbált és megállapította, hogy ő ezt az embert nem szereti, nem is tudná szeretni ; sem teste, sem lelke nem vágyik utána. Arra, hogy valami kényszer alatt zsibbad az akarata, c ak halványan, gyöngén, sejtelemszerüen gon­dolt, mint mikor van bennünk vaiami_ érzés, sejtés és nem tudjuk, hogy mi az. És nem tudott egy szót sem szólni, akkor sem, amikor a férfi már csókolta, ölelte . . . Olyan volt, mint a lámpa lángjánál megperzselődött lepke ... Még soká azután, akkor is, amikor Csen­gén távozni készült, úgy érezte, hogy az agya teljesén kiszára át, munkaképtelen. Csak amikor a férfi a tükörhöz fordult és igazította a nyak­kendőjét, akkor téritette észre, akkor rázta fel valami, a hipnózis szerű álomból. Ez a valami Csengerinek a tekintete volt. Ebben a tekin­tetben benne volt diadal, gúny, megvetés, sze­relmi láz, győzelmi mosoly, minden. Pokoli tekintet volt ez. Az asszony felugrott.- Csengeri! A férfi nyugodtan megfordult, odament hozzá, megfogta a gömbölyű állát és nyugodt hangon ezt mondta: — Ugy-e, hogy korrekt ur vagyok ? Meg­tartottam a magának tett ígéretet. No ne néz­zen olyan csodálkozva rám. Nem emlékszik, mit ígértem egyszer magának ? Hogy fel­szarvazom Szerémyt. Magának tettem az Ígére­tet és most megtartottam. Szerémy barátom agancsait megrendelése és Ígéretem szerint szállítottam. Udvariasan meghajtotta magát és elment. intézet 42,058 K 27 fillér tiszta nyereséget mu­tat fel, betéti állománya 1,182,298 K 50 f, össz- állománya pedig 2,031,583 K 02 fillért mutat. Az igazgatóság javaslata az, hogy az igazgató­ság és tisztyiselőség alapszabályszerü jutalékára 7100 K, a felügyelőbizottság fizetésére 1000 K, osztalékra 1150 drb. részvény után 12 koroná­jával 21,000 K, tartalékalapra részvényenként 6 koronájával 10,500 korona, jótékonycélra 50 korona fordittassék, 2408 K 27 f pedig a jövő évi nyereményszámlára átvitessék. Műsor 1912. január hó 8-tól — 1912. január hó 14-ig. Vasárnap : d. u. „Falu rossza“, este: „Ártatlan Zsuzsi“ (bérletszünet). Hétfőn : „Leányvásár“ (páratlan.) Kedden : „Ezred apja“ (páros.) Szerdán: „Sárga liliom“ (páratlan). Csütörtökön : „Ártatlan Zsuzsi“ (páros). Pén­teken : „A kis lord“ (Neményi Lilikével a cím­szerepben : páratlan.) Szombaton: „Hölgyek öröme“ (páros.) Vasárnap: „Leányvásár.“ A József Főherceg Szanatórium Egye­sület fényes sikerrel megalakult és máris nagy eredményeket felmutató nagykárolyi fiókjának tisztikara és alapitó tagjainak névsorát a helyi sajtó tévesen közölte le, miért is illetékes hely­ről megszereztük a hiteles névsort, amely a következő: Elnök: Ilosvay Aladárné. Társelnö­kök : rzebreczeni Istvánná, Péchy Istvánná. Alelnökök: Schönpflugné Ujfalussy Amadil, Rooz Sámuelné. Titkár: Jenser Mihályné. Pénz- tárnok : Cservenyák Károlyné. Ellenőr: Ilosvay Bella. Jegyző: Tóth József. Védnökök: gróf Károlyi Istvánná, gróf Károlyi Gyuláné, Ujfa­lussy Sándorné szül. báró Uray Leona,- Csaba Adorjánná, Kende Zsigmondné, Serly Móricz Ilka. Száz koronás pártolótagok: gr. Károlyi Isvánné, gr. Károlyi Gyuláné. Ujfalussyné br. Uray Leona, Csaba Adorjánná, Kende Zsig­mondné, Ilosvay Aladárné, Debreczeni Istvánná, Serly Móricz Ilka, Péchy Lászlóné, Schön­pflugné Ujfalussy Amadil, Nonn Gyuláné, Váradi Jánosné, dr. Kovács József. E névsor teljes garanciát nyújt arra, hogy ez a nemes célú, minden lelkes emberbarát támogatására méltó törekvést szolgáló egyesület nagykároiyi fiókja minden tekintetben meg fog felelni a hozzá­fűzött várakozásoknak. Uj fuvarlevél minták léptek életbe e hő 1-én. A régi nyomtatványok többé nem használhatók, luO darabig terjedő mennyiség­ben f. hó 10. napjáig a vasúti állomások pénz­tárában, 100 darabot meghaladó mennyiségben február 10. napjáig a m. kir. központi bélyeg­raktárnál (Bpesti fővámház), ezentúl pedig csak a pénzügyminiszternek esetröl-esetre kiadandó engedélye alapján váltatnak be. Korcsolyázók figyelmébe. Úgy a Muska- féle jégpálya a gőzfürdő udvarán, mint a N. K. A. C.-é, a dr. Vácziné-féle telken megnyílt. Dij felnőttek részére délutánonként 1 korona. Pályázat. A nagyváradi posta-és távirda- igazgatóság a krasznaszenímiklósi postamesteri állásra január 12-én lejáró pályázatot hirdet. Lapárverezés. A nagykárolyi régi kaszinó egyesüiet ez évi hírlapjait f. évi január hó 6-án d. u. 5 órakor a kaszinó helyiségében fogja nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladni. A csanálosi fuvózenekar saját pénztára javára f. évi január hó 6-án TempfIL Sándor vendéglőjében zártkörű táncmulatságot rendez. Belépti-dij- : személyjegy 1 K 20 f., családjegy 3 K. Kezdete este 7 órakor. A zenét a csanálosi fuvózenekar Szolgáltatja. Felülfizetések köszö­nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Tüzesetek az elmúlt évben. Az elmúlt évben városunkban húsz tüzeset volt. A tüzese­tek megoszlása a következő ; tetőtüz: hét, fél- szerégés : kettő, szobatüz : kettő, bolti tűz : egy, kazaltüz : egy, trágyaégés : egy és kéménytüz : öt. A tűz által okozott kár: összege : 47.350 korona, amely összegből 36.800 kor. biztosítva volt. A biztosított összegből 2816 korona térült meg eddig: 44.434 kor. pedig per alatt áll. : Gallérok gözmosása: tükörfénnyel hófehérre Nagykároly, Széchenyi-utca 43. szóm a r, kath. elemi fiúiskola mellett. Kézimunkák, glassé keztyük, Bútorok szőnyegek tisztítása

Next

/
Thumbnails
Contents