Erzsébetváros, 2008 (17. évfolyam, 1-19. szám)

2008-01-21 / 1. szám

ToJi 2008/1. szám Fehér; pont kapott levélben Fiiló Pál, Erzsébetváros országgyűlési képviselője is! ANTRAX! Vicc, vagy halálos fenyegetés? Mit mond a képviselő? T AJEKOZTATO Rosszízű tréfa, vagy valós fenyegetés? „Nagyon szomorú, hogy odáig jutottunk, hogy vannak olyan emberek, akik fenyegetéssel gondolják a céljukat legkön­nyebben elérni. Az ilyen folyamatoknak minél előbb gátat kell vetni, és ebben közös felelőssége van a baloldalnak, és a jobboldalnak is. Úgy gondolom, hogy ezt már csak egy hajszál választja el a direkt erőszaktól, ami mindenképpen megengedhetetlen, hiszen előbb utóbb, még áldozata is le­het az ilyen viselkedésnek. A választási kampányok során előfordult, hogy némelyik önjelölt kampányaktivista kicsit túllépett a normálisan megengedhető kereteken, ám ettől minden egyes alkalommal elhatárolódtak a kerületi képvise­lő-testületben helyet foglaló pártok vezetői. A jelenlegihez ha­sonló eset még nem fordult elő a kerület történelmében, remélhetőleg a jövőben mind politi­kai, mind civil szinten kordában lehet tartani ezt az eldurvuló folyamatot.” Tisztelt erzsébetvárosi lakosok! Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2005. (VI. 20.) önkormányzati rendeletével szabályozta Erzsébetvá­ros közterületein a járművel várakozás rendjét és a lakossági várakozási hozzájárulás díját. A Képviselő-testület 2007. december 17-én tartott ülésén 27/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendeletével módosította a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendeletét. A módosítás alapján 2008. január 1 -jétől a várakozási hozzájárulások abban az esetben, amennyiben a hozzájárulás kiadásakor fennálló, azt megala­pozó okok bármelyike megszűnik, a hozzájárulás visszavonásra kerül. A hozzájárulás visszavonásának főbb okai: a jogosult állandó lakhelyének megváltozása nem VII. kerületben található lakcímre; személygépkocsi értékesítése; az Egészségügyi Szolgálat igazolásának hiánya egészségügyi várakozási hozzájárulás esetén; a székhely/telephely megváltozása nem VII. kerületben található címre gazdálkodói várakozási hozzájárulás esetén. Csüllög Szilvia Ügyfélszolgálati Iroda vezetője Só és liszt keveréke az a fehér por, amit január közepéig több mint 20 MSZP-s országgyűlési képviselőhöz eljuttattak ismeretlenek. Ahova ilyen „poros” boríték érkezik, ott három napig „karantént” rendelnek el, mivel az anyag vizs­gálata 72 órát vesz igénybe. A Fiiló Pál nevére érkezett levelet az Erzsébet krt. 40-42 szám alatti Piros Pont lakossági központba címez­ték, ami így 3 napig zárva volt. A borítékokban nem csak a fehér színű por, hanem egy üzenet is olvasható volt, mely egyetlen szó­val rémisztgette a levél kibontóját: Antrax! Az ilyenkor szokásos eljárás szerint, a borítékot és tar­talmát megvizsgálják, a borítékbontás helyszínét pedig fertőtlenítik. A több mint 20 MSZP-s, de az újabb hírek szerint már egy SZDSZ-es poli­tikushoz is eljuttatott bo­rítékok tartalma, az eddi­gi ÁNTSZ vizsgálatok szerint liszt és só keveré­ke volt. A zaklatás akár börtönnel is büntethető! Viszont akár viccnek, akár fenyegetésnek szán­ta feladója a küldeményt, a január elsejétől hatá­lyos törvény értelmében zaklatás bűntettét követte el. A Büntető Törvény- könyv vonatkozó para­grafusa értelmében, a vétséget az követi el, aki mást félelemkeltés céljá­ból közveszéllyel vagy egyéb, a személye ellen irányuló cselekménnyel fenyeget. Ha emiatt ítél­nek el valakit, akkor köz­munkára, pénzbüntetés­re, de akár két évig terje­dő börtönre is büntethe­tik. Mi történt? Egy teljesen szokvá­nyos, lassan induló hét­köznap, melyen az influ­enza terjedésénél fonto­sabb dolog megvitatása éppen nem várt az iroda munkatársaira. A posta sem kecsegtetett különö­sebb élményekkel, meg­hívók, érdeklődő lakók, programajánlók. Az ilyen monotonnak mondható munka köz­ben fel sem tűnik, hogy közintézmények, szol­gáltatók nem küldenek manapság olyan levelet, amire bélyeget ragaszta­nak. Az izgalom akkor kezdődött, mikor a fel­bontott borítékból fehér por, és egy egyszavas üzenet - „Antrax” - ke­rült elő. A címzett Fiiló Pál, Er­zsébetváros országgyű­lési képviselője nem tar­tózkodott az irodában, kollegái hívására azon­Liszt és só keveréke az a fehér por, amit eddig több mint 20 MSZP-s országgyűlési kép­viselő kapott postai úton, borítékba töltve. Képünk illusztráció. nal jelezte, hogy vegyék komolyan a dolgot, és hívják ki a rendőrséget. A rendőrség helyi szer­vei, a katasztrófavéde­lem munkatársai, vala­mint a Nemzeti Nyomo­zó Iroda szakértők bevo­násával megkezdték a vizsgálatot. A helyszíni szemle sem derített ki többet, mint ami a koráb­bi esetekben is közis­mertté vált, annyi azon­ban kiderült, hogy Fiiló Pál azon 13 MSZP-s képviselő közé tartozik, akik január 4-e és 8-a között ilyen levelet kap­tak. A szám azóta - lap­zártánkig - 24-re nőtt. Fiilő Pál

Next

/
Thumbnails
Contents