Erzsébetváros, 2003 (12. évfolyam, 1-24. szám)

2003-01-13 / 1. szám

Kerületfejlesztési program készül Az óév utolsó testületi ülésén mutatkozott be dr. Nagy-Juhák István Kinevezték az új rendőrkapitányt A 2003. január 2-án megtartott ünnepélyes állománygyülésen beiktat­ták hivatalába dr. Nagy- Juhák István rendőr ezredes rendőrségi főtanácsost, akit az Országos Rendőr-föka­A Szociális Innováció Alapítvány szervezésé­iben 2002 szeptemberé­ben indult egy kezdemé­nyezés a helyi civil szer­vezetek támogatására. Bővebben a 15. oldalon pitányság vezetője 2003. ja­nuár 1-ei hatállyal kineve­zett a Budapesti Rendőr-fo- kapitányság VI-VII. Kerü­leti Rendőrkapitánysága vezetőjének. Az ünnepé­lyes beiktatás előtt, az óév utolsó testületi ülésén részt vett dr. Balta Béla ezredes (bal szélen), aki megbízott vezetőként igazgatta a VI.- VII. kerületi rendőrkapi­tányság munkáját az elmúlt évben, Kökényesi Antal a Budapesti Rendőr-főkapi­tányság vezetője, dr. Nagy­Juhák István (hátul közé­pen) aki január 2-tól Erzsé­betváros és Terézváros kö­zös rendőrkapitányságának a vezetője, valamint Verák István, Terézváros polgár- mestere. (Cikkek a 3. oldalon) Kötelezettség és emberség Tisztelt Erzsébetvárosiak! Az elmúlt héten leesett jelentős mennyiségű hó or­szágszerte komoly problémákat okozott, mind a gyalo­gosan, mind a járművel közlekedők számára. Mi, er­zsébetvárosi lakosok is megtapasztalhattuk milyen az, ha rajtunk kívülálló okok miatt nehézkessé válik a köz­lekedés. Szeretném felhívni a társasházak közös képvi­selőinek, az üzlettulajdonosoknak, az intézmények ve­zetőinek figyelmét arra, hogy fővárosi rendeletünk ér­telmében az előttük lévő járdaszakaszok csúszásmente­sítése kötelezettség, mely egyaránt mindenkire vonat­kozik! Emellett azonban nem csak kötelezettségeink van­nak ilyenkor. Erzsébetvárosban nagyon sok idős ember él, akik számára télen nem csak nehézkessé, hanem egyenesen lehetetlenné válik egy olyan hétköznapi helyzet megoldása is, mint a bevásárlás. Kérem Önö­ket, hogy ha tudnak, segítsenek a rászoruló lakótársa­inknak! Hunvald György polgármester Az Erzsébetvárosi Televízió a hét minden hét­köznapján sugároz adást. Az ETV hétfőtől pénte­kig 17 és 18 óra között jelentkezik műsorával. A Fővárosi Nagycirkuszban jártak az erzsébetvárosi kisiskolások Fejlődő Erzsébetváros E rzsébetváros fejleszté­séről új programot ké­szítünk a következő évekre - mondta Geigely József kerületfejlesztési alpolgár­mester, amikor terveiről kérdeztük. Az alpolgármes­ter elmondta, hogy a képvi­selő-testület által elfogadott előző program 2002. végé­ig szólt. Az abban lévő fel­adatok nagyobb része meg­valósult, néhány terv meg­valósítása a körülmények változása miatt későbbre került, ugyanakkor az új feltételek új célok kitűzését tették lehetővé. (Folytatás a 2. oldalon) Tegyék fel kérdéseiket, me­lyekre választ várnak, ír­ják meg az Önöket érdek­lő témákat, egyben várjuk ötleteiket, javaslataikat is. E-mail címünk: ensebetmroVafreemuil. Int Az önkormányzat karácsonyi ajándékaként jutott el mintegy 1800 erzsébetvárosi isko­lás a Fővárosi Nagycirkusz ünnepi előadására. A december 18-ai előadást a gyerme­kekkel egy ütt az ötletadó Hunvald György polgármester is megtekintette.

Next

/
Thumbnails
Contents