Erzsébetváros, 2002 (10-11. évfolyam, 1-24. szám)

2002-01-17 / 1. szám

ingyenes X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2002.1. 17. Uj tantermet adtak át az alsóerdősori iskolában Rászoruló intézmények támogatása Számítógépek ajándékba-A Gyermekmentő Szolgá­lat és az Informatikai Kor­mánybiztosság (IKB) kö­zös célja olyan társadalom kialakítása, amelyben min­denki azonos lehetőségek­kel indulhat a napjainkban elengedhetetlen számító- gépes tudás megszerzésé­ért - mondta dr. Szemere Péter az 1KB képviseleté­ben, azon a tavaly decem­berben megrendezett ün­nepségen, amelynek kere­tében öt intézmény részére adtak át számítógépeket. Az ünnepélyes átadásra az öt intézmény között sze­replő Elő-Tér Általános és Művészeti Iskola épületé­ben került sor. {Folytatás a 8. oldalon) Dr. Vedres Klára képviselő, dr. Szabó Zoltán polgármester, Fiiló Pál országgyűlési képviselő és Hunvald György alpolgármester képviselték az önkormányzatot az iskolai ünnepségen Lejárnak a parkolási engedélyek Az elmúlt hónapokban volt ideje megszokni a kerületi lakosoknak, hogy Erzsébetvárosban, sőt lassan az egész fővá­rosban nem lehet csak engedéllyel, vagy órán­kénti parkolási-díj fizetés ellenében megállni. Hun­vald György alpolgár­mester felhívta figyel­münket arra, hogy a ke­rületi autótulajdonos la­kosok, és a nemrégiben megszavazott rendelet- módosítás értelmében a vállalkozók is kedvez­ményre jogosultak. (Folytatás a 3. oldalon) Országgyűlési képviselőjelöltek figyelmébe! Parlamenti választások előtt T ájékoztatási kötele­zettségünknek, és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően lapunkban bemutatkozási lehetősé­get kapnak az országgyű­lési választáson részt venni kívánó jelöltek. A bemutatkozó cikkek le­adásának határidejéről a 6. oldalon tájékoztatjuk a jelölteket. Lapunk olva­sói számára ugyancsak a 6. oldalon közöljük a vá­lasztások rendjével, for­májával kapcsolatos ösz- szeállításunk első részét. Január 11-én a Dembinszky utca Dózsa György út kereszteződésében tartott sajtótájékoztatót Molnár István képviselő, az önkormányzat fővárosi küldött­je, Demszky Gábor főpolgármester, és Gál György a gazdasági bizottság elnöke, a főváros költségveté­sében jóváhagyott idei, kerületünket érintő útfelújí­tásokról. (Bővebben a 4. oldalon) Tegyék fel kérdéseiket, melyekre választ vár­nak, írják meg az Önö­ket érdeklő témákat, egyben várjuk ötletei­ket, javaslataikat is. E-mail címünk: erzsebetvaros@freemaiL h u A Köztársaság Elnökének 172/2001. (XII. 13.) KE határozata az ország- gyűlési általános választások kitűzéséről: Az Alkotmány 30/A. §-a (1) be­kezdésének d) pontjában foglalt jogkörnél fogva - tekintettel az Alkot­mány 20. §-ának (1) bekezdésére, az országgyűlési képviselők választásá­ról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 47. §-ára és a választási eljárásról szó­ló 1997. évi C. törvény 4. §-ára - az országgyűlési általános választások első fordulóját 2002. április 7. napjára (vasárnapra), második fordulóját: 2002. április 21. napjára (vasárnapra) tűzöm ki. Mádl Ferenc a Köztársaság elnöke Örömteli eseménnyel zárult az elmúlt év az Alsóerdősor utcai Álta­lános Iskola diákjai és pedagógusai számára. Az immár 12 évfolya­mosra bővült iskolai oktatáshoz szükségessé vált egy új tanterem ki­alakítása, illetve a nyelvi labor megújítása. (Bővebben a 8. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents