Erzsébetváros, 2001 (9. évfolyam, 1-24. szám)

2001-01-11 / 1. szám

A KÖZLEKEDÉS-IGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Az okmányirodák új feladatköre Rendeletben szabályozott közművelődési feladatok A kerületfejlesztési-, és a kerületi közművelődé­si koncepcióval össz­hangban készítettük elő az önkormányzat új ren­deletét a közművelődési feladatokról - mondta Gyurisné Braunsteiner Márta, kulturális témá­kért felelős alpolgármes­ter a testületi ülésen, mi­után a képviselők elfo­gadták az általa benyúj­tott rendelettervezetet. (A témáról bővebben a 3. oldalon olvashatnak) Közegészségügyi hatások Az ebtartásról A kerületi önkormányzat okmányirodájában az új feladatokra felkészülten várták az évkezdést. A várakozással ellentétben, különösebb fennakadás nél­kül kezdődött a közlekedés-igazgatási feladatokkal kapcsolatos ügyintézés. Első lépésként az új sze­mélyazonosító igazolvá­nyok és lakcímkártyák kiadása, készítése volt a feladat, majd 2000. no­vember 1-től következett a vállalkozói igazolvá­nyokkal kapcsolatos ügyintézés hatósági fel­adatainak átvétele. Idén január elsejével az ok­mányirodák fejlesztési programja a következő szakaszához érkezett, mivel ekkorra tevékeny­ségi köre kiegészül a közlekedés-igazgatási feladatok ellátásával. Az erzsébetvárosi önkor­mányzat okmányirodájá­nak vezetője, Polgárné S. Éva tájékoztatott a változásokról. (Folytatás a 4. oldalon) A kutyapiszok téma /I az elmúlt évben is il oldalakat töltött meg az Erzsébetvárosban és az országos lapokban is. Óriásplakátok hívták fel figyelmünket arra, hogy milyen hatalmas mennyiség „termelődik” naponta a fővárosban, több irányból érkezett a sok jó tanács, mit-mikor és hogyan kell tennünk ahhoz, hogy kedvenceink utcán heverő „végtermé­Testületi beszámoló Az elmúlt év utolsó testületi-ülése bővel­kedett mind gazdasá­gi, kulturális valamint szociális területeket érintő témákban. A költségvetés, az átme­neti gazdálkodás, a va­gyongazdálkodás irány­elvei ugyanúgy fontos kérdései voltak a testületi ülés nyílt napirendi pont­jainak, mint a bölcsisek agyhártyagyulladás elleni védőoltásának támogatá­sa vagy az önkormányzat új rendelete a közműve­lődési feladatok ellátásá­ról. A témákról bővebben a 2. illetve a 3. oldalon ol­vashatnak. Lehetőségek és kötelezettségek a költségvetésben Az államháztartási tör­vény előírásai szerint a tavalyi év utolsó testüle­ti ülésének napirendi pontjai között szerepelt a 2001. évi költségvetési koncepciójára elkészített javaslat, melyet Hunvald György gazdasági témá­kért felelős alpolgármes­ter terjesztett a képvise­lő-testület elé. Az elfo­gadott előterjesztés tar­talmáról, a jövő év terve­iről, tervszámairól kér­deztük az alpolgármes­tert testületi ülés után. (Folytatás a 3. oldalon) ke” ne csúfítsa a városké­pet. Arról viszont már ke­vesebbet hallottunk, hogy a téma köztisztasági von- zatai mellett, milyen köz­egészségügyi hatásai van- nak-lehetnek, az utcán he­verő kutyapiszoknak. A helyi önkormányzat ebrendeletének kidolgo­zásában komoly részt vál­lalt az egészségügyi bi­zottság is. Dr. Bolesza Emőkével, a bizottság el­nökével beszélgettünk a témáról. (Folytatás a 5. oldalon) A testület határozata alapján idén már rendszeresen havonta két alkalommal kerül olvasóinkhoz az Er­zsébetváros. Követke­ző lapszámunk január 24-én jelenik meg. Az erzsébetvárosiak kerületi televíziója, az ETV címe: 1076, Budapest, Garay utca 5. III/4. Üzenetrögzítős telefonszáma: 462-0795.

Next

/
Thumbnails
Contents