Erzsébetváros, 1999 (7. évfolyam, 1-17. szám)

1999-01-15 / 1. szám

2 ÖNKORMÁNYZAT 1999/1. szám Polgármesteri köszöntő (Folytatás az 1. oldalról) Az 1998-as esztendő nem várt megtiszteltetést hozott szá­momra, az Önök bizalmából négy évre a kerület polgár- mestere lettem. Az új év egyút­tal a próbatétel első esztendeje is, vajon képes leszek-e meg­felelni az Önök bizalmának? Aki a kerület helyzetét csak egy kicsit is ismeri, tudja, hogy a fenti mondatból kihallható kétely és szorongás nem indo­kolatlan, nem lesz egyszerű feladat Erzsébetváros első em­berének lenni. Nap, mint nap olyan problé­mákkal szembesülünk, ame­lyek csak fájdalmas, a minket megválasztókat is elkeserítő intézkedésekkel oldhatók meg. Hisszük és reméljük, hogy ezek a döntések hosszabb távon be­érnek és meghozzák gyümöl­csüket, míg azonban ezekre az eredményekre várni kell, az intézkedések hátrányait most kell elszenvedni. Az új év első nagy feladata az 1999-es költségvetés összeál- litása. Nyilván Önök is tudják, hogy az a költségvetés, amelyet örököltünk, finoman szólva sem volt kiegyensúlyozott. Az új költségvetésben radikális megszorító intézkedésekre kény­szerülünk. A legfájdalmasab­bak egyike, hogy semmikép­pen sem tudjuk elkerülni a lak­bérek jelentős mértékű emelé­sét. Az épületállomány hihe­tetlenül leromlott, műszaki ál­lapota rendkívül rossz. Mindez komoly összegeket emésztett fel és sajnos fog még a jövőben is, az évek óta változatlan lak­bérek pedig e költségek har­minc százalékát, sem fedezik. Nemigen van tehát más válasz­tásunk, mint hogy vagy válto­zatlan lakbérek mellett hagyjuk továbbb pusztulni házainkat, vagy közelebb visszük a lak­béreket a tényleges költségek­hez, miközben a rászorulók esetében nem kevés kompenzá­cióval enyhíteni próbáljuk a megnövekedett terheket. Folytatjuk a helyiségek és laká­sok privatizációját, az új önkor­mányzat első döntéseinek e- gyike volt az idevágó rendelet ehhez szükséges módosítása. Célunk a kerület gyors és lát­ványos fejlesztése, ezért olyan tőkeerős befektetők felkutatá­sa, megtalálása a célunk, akik az eredeti arculat megőrzése mellett segíthetik a kerület megújítását. A Gozsdu udvar, a Madách sétány problémájának megol­dására már az elmúlt időszak­ban is voltak kísérletek, de a valódi megoldás ránk vár. Kör­vonalazódik a megoldás az (Folytatás az 1. oldalról) December 17-én öt korábbi ren­deletét módosította a képviselő- testület és rendelet-tervezetet fogadott el az 1999. évi átmeneti gazdálkodásról dr. Szabó Zoltán polgármester előteijesztésében. Ugyancsak elfogadták a kép­viselők Hunvald György alpol­gármester előteijesztését az 1999. évi költségvetési rendelet koncep­ciójáról, amelynek egyik lényeges ' alapeleme az, hogy a gazdasági stabilizáció érdekében a költ­ségvetés főösszegét célszerű az 1998. évhez képest 20-25 száza­lékkal csökkenteni. Rövidített beszámoló jelentést fogadtak el a képviselők Erzsébetváros Ónkor­mányzata 1998. évi költség­évek óta pusztuló Continental- Hungária fürdőkomplexum megmentésére, illetve felújítá­sára is. A befektetők idevon- zásával szeretnénk a kerületet csúfító foghíjakat eltüntetni és egyúttal a kerület lakásprob­lémáin is enyhíteni. Át kell tekintenünk, és taka­rékosabbá, célzottabbá, egyút­tal ösztönzőbbé kell tennünk a szociális segélyezés rendszerét. A szociális ellátásban az idő­sekre, a saját erőből magukon segíteni nem tudókra helyez­zük a hangsúlyt. A gyermekes családok számára az iskoláz­tatásnál és az iskolai étkezte­vetésének l.-III. negyedévi végre­hajtásáról. Tudomásul vették a Fővárosi Közigazgatási Hivatal egyik törvényességi észrevételét és állást foglaltak a 4-es metró építése mellett (ezzel kapcso­latos írásunk a 14. oldalon ol­vasható.) A december 29-i rendkívüli testületi ülésen a nyilvános napirendi vitában képviselői indítványok alapján határoztak a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítéséről (erről szóló tu­dósításunk a 14. oldalon talál­ható) és korábbi képviselő- testületi határozatokat vontak vissza. Zárt ülésen került sor az erzsé­betvárosi alapítványok alapító Takarékos költségvetés tésnél tervezünk komolyabb támogatást nyújtani. Megkezdődött a polgármesteri hivatal átszervezése. Célunk, hogy a jelenleginél lényegesen kisebb létszámmal, takaréko­sabban, de az eddiginél sokkalta magasabb színvonalon lehes­sünk segítségére Erzsébetváros polgárainak, ügyeik intézésé­ben. A polgármestertől a portá­sig, a hivatal minden munka­társának szem előtt kell tarta­nia, hogy az Önök akaratából és az Önök érdekében tevé­kenykedik, hiszen fizetését is az Önök adójából kapja. Hiszek abban, hogy a kerület­ben olyan kapcsolatot tudunk kiépíteni a helyi civil szerve­zetekkel, egyházakkal, isko­lákkal, művészeti intézmé­nyekkel, amely segít abban, hogy Budapestnek ez az egyik legpatinásabb kerülete ismét pezsgő, valódi életet éljen és a benne élők is megtalálják számításaikat. Ehhez kérem az Önök segítségét, türelmét, bi­zalmát és nem utolsósorban hitét. Együtt, a mi csapatunk­kal, sok mindenre képesek le­szünk. Bizalmukat és támogatásukat előre is köszönve ezúton kíván boldog új esztendőt Önöknek lakótársuk: Szabó Zoltán az Önök polgármestere okiratainak, valamint az alapít­ványokat felügyelő kuratóri­umok, felügyelő bizottságok ösz- szetételének a módosítására. Itt bírálták el a jegyzői pályázatokat is, s végül a testület dr. Kálmán Zsuzsa mellé tette le voksait. (Az új jegyzővel készített interjúnk a 3. oldalon található.) Szintén zárt ülésen határoztak gazdasági tár­saságok felügyelőbizottságainak összetételéről is. A nyilvánosság kizárásával fog­lalkozott a képviselő-testület az Erzsébetvárosi Televíziós Kht. folyamatban levő ügyeiről, és mó­dosította alapító okiratát. Végül zárt ülésen döntött a testület szo­ciális ügyek II. fokon való elbí­rálásáról is.

Next

/
Thumbnails
Contents