Erzsébetváros, 1995 (3. évfolyam, 1-17. szám)

1995-01-19 / 1. szám

ERZSÉBETVÁROS ni. ÉVFOLYAM, 1. AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 1995. I. 19. Új testület - régi utak Munkához láttak a képviselők ismét viharok dúlnak a kerületben. A tavaly ősszel, az önkormányzati lakás és helyiségvagyon hasznosítására, valamint a bérlakások elidegenítésére meg­alakított vagyonkezelő és ingatlankarbantartó részvénytársaságok akkor és most is. éles ellentétek forrásai. Az önkormányzatban abszolút többséget szerzett MSZP Javaslatára a képvi­selő-testület azonnali hatállyal visszavonta a társaságok alapításáról szóló ha­tározatokat. Az ellenzékbe szorult SZDSZ és a hárompárti Polgári Szövetség a demokráciát veszélyeztető lépésnek tartja a történteket. Megtartotta - az 1994. december 21- i alakulást követő - első ülését az újonnan választott erzsébetvárosi kép­viselő-testület. A január 12-ére szóló meghívóban a lakosságot is nagymér­tékben érdeklő napirend: a bérlakások Megvették az utcát is? A Madách-téren álló magas, barna épülettömb mögött induló Madách Im­re utat modern épületegyüttes zárja le: a Madách-Center. Megépülte óta a la­kók panaszainak kereszttüzében áll: Az ottélőknek megszűnt a parkolási le­hetősége... Amint átgyaloglunk a Madách teret jellemző barna ház széles boltíve alatt, s végigsétálunk a szürke, poros Ma­dách Imre utca kezdeti szakaszán, az omladozó falakkal szemben a Rum- bach Sebestyén utcától tiszta, díszbur­kolattal fedett utcaszakaszon, viráglá­dák között sétálhatunk. Amerikanizá- ló. modern üvegpalota: a Madách Tra­de-center rekeszti el az utcát.- A beruházások előtt - 1991-ben - lakossági tájékoztatón megígérték, hogy 16 férőhelyes parkolót biztosí­tanak majd. (Folytatás a 10. oldaton) elidegenítésének kérdése, valamint a vagyonkezelő részvénytársaságok to­vábbi sorsa szerepelt. Mint ismeretes, az előző testületben az utóbbi létreho­zása az akkori polgármester. Faragó János felfüggesztéséhez vezetett, és a vita azóta nem csitult. Most úgy tűnik, hogy a kerületi va­gyon kezelése ismét végletesen meg­osztja az önkormányzati képviselőket. A testületi ülésen már a napirend előtti felszólalásoknál is kemény szó­párbajoknak lehettünk tanúi. Pedig az elején még ünnepélyes hangulatban tette le esküjét dr. Szegő Tamás, az MSZP frakcióvezetője, aki betegsége Kifogástalan eleganciájú, hosszú, fe­kete hajú. fiatal férfival beszélgetek az Almássy tér melletti sétálóutca egyik pincehelyiségében. Ez a Kalyi Jag együttes központja - mondja mosoly­gósán Varga Gusztáv, az együttes ve­zetője. miközben teával kínál. — Honnan ered az együttesük neve?- 1978-tól használjuk ezt a nevet. Fekete tüzet jelent. Romantikus és ránk jellemző mottó, amit Bari Károly, leghíresebb cigányköltőnk verséből ra­gadtunk ki. ..Kiszolgáltatva hitemnek, haláltalan szavakkal szólok. Kimon­dom nektek az éjszakát. A szívemben fekete tűz ég”. Ennek szellemében dol­gozunk Künstler Ágnessel, Balogh Jó­miatt csak most vehette át képviselői mandátumát. A polgármester asszony bejelentette, hogy az utóbbi időben két bírósági pert is megnyert az önkormányzat. így a Százház utcai parkolóház ügyében még­sem kell kifizetni a vitatott 75 millió fo­rintot. míg a Nyár utca 12. szám alatti ház jogszerűtlen használóját az épület elhalására kötelezi a jogerős ítélet. Ezt követően több ellenzéki képviselő'- kifogást emelt a napirend előkészítet- lensége miatt, és tiltakoztak, hogy még a bizottságok felállítása előtt a kerület életét meghatározó döntések szülesse­nek. A hosszú - személyeskedésektől sem mentes - ügyrendi vita után első­ként Hont András önkormányzati kép­viselő javaslatát fogadták el. miszerint műszakilag felül kell vizsgálni a Ker­tész utca 6.. illetve 8. szám alatti épü­leteket. Amennyiben ez a vizsgálat eredménye nem indokolja az épületek bontását, a bontásra kijelölt épületek listájáról azokat azonnal leveszik. (Folytatás a 2. oldalon) zseffel és Nagy Józseffel. Ez az együt­tes magja, és rendszeresen velünk dol­gozik még két táncospár. Kultúrterüle- tenként felosztjuk az országot, szabá­lyos néprajzi gyűjtőmunkát folytatunk. Mielőtt bármi kikerülne a kezünkből, úgy átdolgozzuk, hogy szinte szerze­ményeknek számítanak már. de a jel­legzetessége. a roma kultúra az ottma­rad. Megmarad a dallam- és jellegzetes temperamentumos ritmusvilága. Mi mindezt színesítjük, dúsítjuk. Hason­lóan a Kodály-módszerhez: a roma da­lokat, népzenét tesszük populárissá, az egész világon eladhatóvá. (Folytatás a 13. oldalon) Európa díjas a Kalyi Jag

Next

/
Thumbnails
Contents