Erős Vár, 2012 (82. évfolyam, 1-6. szám)

2012-02-01 / 1. szám

AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 82. ÉVFOLYAM 2012 FEBRUÁR 1. SZÁM "ITT VAN ISTENETEK!" Olvasd: Ézsaiás 40:3-11. Ézsaiás könyve negyvenedik fejeze­tének elején új hang szólal meg: "Vi­gasztaljátok, vigasztaljátok népemet! — mondja Istenetek." (40:1) Az úgyne­vezett "történelmi" Ézsaiás prófétától itt veszi át a szót a II. (Deutero-) Ézsa­­iásnak nevezett ismeretlen próféta. De nemcsak ezért új az itt megszólaló hang, hanem tartalma miatt is. Vége a fogság ítéletével fenyegető próféciák sorának. II. Ézsaiás már a Babilonban raboskodó népet szólítja meg. Őket vi­gasztalja a szabadulás ígéretével. Ne­kik mondja, hogy Isten az idegen fö­ldön sem hagyta sorsukra őket, hanem el fog jönni hozzájuk, és látogatása ezúttal nem ítéletet, hanem szabadu­lást és új kezdetet fog hozni. Isten látogatása nyelvünkben a csa­pások szinonimája. Egy minden Isten­tiszteleten és bibliaórán részt vevő, kró­nikus beteg presbiter asszonynak rend­szeresen szemére vetette a férje: "Ha nem foglalkoznál folyton a Jóistennel, Ő is békén hagyna téged! Lásd, én minden évben csak karácsonykor me­gyek el a templomba, és az év többi napján békén hagyom a Jóistent. így Ő is békén hagy engem!" És látszólag igaza volt: előrehaladott kora ellenére makkegészséges volt, és joggal mond­hatta: "Az orvosokat is békén hagyom, és azok is békén hagynak engem." Miért gondolkodunk így Isten látoga­tásáról? Miért soroljuk a nemkívána­tos, félelmetes dolgok közé? Miért csak a csapásokban vesszük észre — ha u­­gyan észrevesszük — Isten hozzánk való közeledését? Az Ószövetség tanúsága szerint Isten a Tőle elfordult ember figyelmét több­ször is megpróbálja magára irányítani úgy, hogy csapásokkal látogatja meg. Mégis torz lesz az Istenről alkotott képünk, ha csak ezt látjuk. Mert ez Istennek csak az egyik arca. Deutero- Ézsaiás próféciáiban Isten másik arcá­val fordul felénk. Isten már az Ószövetségben sem csak azért látogatta meg az embert, hogy önhittségét megalázza, gőgjét letörje, és teremtményi porszem voltára emlé­keztesse. "Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az Ő neve: Magasságban és szen­tségben lakom, de a megtörttel és alá­zatos lelkűvel is. Felüdítem az alázato­sak lelkét, felüdítem a megtörtek szí­vét" — adja ugyancsak Deutero-Ézsa­­iás szájába vigasztaló igéjét (57:15). Mert "Isten szeme a mélységbe néz" — vallja ennek nyomán Luther. De Isten nemcsak látja, hanem meg is látogatja azokat, akik nem zúgolódnak, hanem elesetten, összetörtén is aláza­tosak maradnak vele szemben. így lá­togatta meg egykor a babiloni fogság­ban sínylődő népét is. És ebből a szem­pontból nem az a lényeges, hogy a nép éppen a fogság szenvedéseinek kohó­jában tanulta meg újra az Isten iránti alázatot. A már említett presbiter asszony több­ször tett tanúságot arról a hitéről, hogy a betegség mindennapi fájdalmaival Isten öt nem sújtani vagy megalázni akarja, hanem megtartani az iránta va­ló hűségben és alázatban. Mert nem az a lényeg, hogy valaki bűne közvetlen következményeként vagy Isten kiku­­tathatatlan akaratából, minden belát­ható ok nélkül járja-e a mélység útját. A lényeg az, amit Isten a próféta által mond: "Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lel­kűvel is. Felüdítem az alázatosak lel­két, felüdítem a megtörtek szívét." Mert eljön hozzájuk, mert meglátogatja őket. És amikor a hetven év elteltével Isten váratlanul, hihetetlen eszközzel, hihe­tetlen gyorsasággal letörte népéről a babiloni igát, hogy a nép elindulhas­son hazafelé, beteljesült a próféta jö­vendölése: "Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős han­gon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak: Itt van Istenetek! Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölé­be veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti." (40:9-11.) "Isten szeme a mélységbe néz!" És mindegy, hogy bűne következtében vagy próbatétel okán, okkal vagy be­látható ok nélkül talál-e ott valakit: ha úgy látja, hogy a mélységben vergődő teremtménye alázatot tanúsít iránta, akkor meglátogatja. És látogatása nem csapást fog hozni, hanem szabadulást. Szabadulást és az Isten jelenléte meg­tapasztalásának mindennél nagyobb örömét. A vízkereszti ünnepkör utolsó vasár­napja a megdicsőült Krisztusra irányít­ja figyelmünket. (Márk 9:2-9.) A kivá­lasztott három tanítvány a hegyen meg­tapasztalhatta, hogy az ember Jézus­ban valóban Isten látogatott a földre, és ez nem csapás, hanem a legnagyobb jó, amely minden emberi elképzelést felülmúl. Igazából az Ő eljövetelével teljesült a próféta igéje: "Itt van Iste­netek!" És Jézus emberi személyében nem is csak Jeruzsálemhez és Júda vá­rosaihoz jött el, hanem minden néphez és minden emberhez. És a megdicső­ülés hegyéről azért indult el a Golgota felé, hogy az emberiét legnagyobb mélységében is jelen lehessen. A Golgota keresztjén megvalósul, ami ember számára elképzelhetetlen: Isten függ ott, Istentől elhagyatva. Lu­thernek igaza van: ez emberi érte- [«*]

Next

/
Thumbnails
Contents