Erős Vár, 2011 (81. évfolyam, 1-6. szám)

2011-02-01 / 1. szám

EROS @VÁR AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 81. ÉVFOLYAM 2011 FEBRUÁR 1. SZÁM VONAKODVA BOJT FELÉ Olvasd: Márk 9:2-9. Akárhogyan is tiltakoznánk, bizony van valami abban a meglátásban, hogy jobbára kényelemszerető emberek va­gyunk. Persze, elintézzük a minden­napos tennivalóinkat, a munkában is serények vagyunk, de azért valahol ott motoszkál bennünk a kényelemre való igyekvés. S lehet, meg is teremtjük magunknak a kényelem körülményeit. Nem egyformán és nem is egyenlő mértékben, hanem kmek milyen az elgondolása és kinek mennyi is jut ilyesmire. Még a szegényebb ember a maga szűkös eszközeivel is megpró­bálja az ínség közepette is valamiféle kényelem kialakítását, vagyis azt, ami tetszik és ami valami módon kielégít, azt megőrizni szeretnénk. Sokak ajkáról el-elhangzott valószí­nűleg a felkiáltás: Bárcsak ezt a pilla­natot megtarthatnám, bárcsak ebben a helyzetben megmaradhatnék! S ezzel a megtapasztalt szépet, a megtapasz­talt jót szeretnénk meghosszabbítani, hogy a pillanat vagy a helyzet el ne múljék. De bármennyire is óhajtjuk, elmúlik az alkalom, elillan a pillanat vagy a helyzet varázsa, s nekünk szembe kell nézni életünk sokféle kö­vetelményével, azokkal a követelmé­nyekkel, elvárásokkal még különös­­képppen, amelyektől esetleg viszoly­­gunk is. Ekként szólít meg például az az ige is, amely arra késztet, hogy el­lenségeinkért is imádkozzunk, pedig milyen nehéz imádkozni egyáltalán, hát még azokért, akiket ellenségeink­nek tartunk. De inkább arra figyeljünk, hogy ha­marosan kifutunk a vízkereszti ünnep­körből és ránk köszönt a böjti idő. Hat és fél hét kemény idő, amely tőlünk keresztyénektől bizonyos fegyelmet vár, valamiféle lelki fegyelmet, hogy szembenézzünk Isten megváltó ter­vének a Jézus Krisztus által történő megvalósulásával, Aki szolgai formát vett fel, megalázta magát, s engedel­mes volt halálig, a keresztfa haláláig. A böjt magunkba néző elmélkedésre in­dít, elvárja imádkozásunkat, esetleg igazi testi böjtölésre is buzdít, és arra serkent, hogy találkozzunk embertár­­sainkkkal a maguk szükségében, hogy a szükséget enyhítsük. S mégsem erről az egyes részleteiben talán "nemsze­retem" böjti fegylemről volna itt szó most. Hanem inkább a mi kényelem­szeretetetünkről. Erről tájékoztat az ige amerikai egyházi rendtartásunk sze­rint a vízkereszti időszak utolsó vasár­napjára, Urunk megdicsőülésének, vagy színeváltozásának az ünnepére (idén március 6-án). A tanítványok Jézussal már megta­pasztalták sorozatban a csodatételeket, úgyhogy ámulásukés tiszteletük Uruk felvetett kérdésére, hogy Őróla mit is mondanak a tanítványok, Péter szava­in keresztül másként nem is kerülhe­tett kifejezésre, minthogy Őt Isten Krisztusának vallják. Megérzik, hogy Akinek a követésébe álltak igazán más, mint valamiféle próféta, aki netán az ószövetségi időkből támadt volna új életre. Jézusban meglátják Isten köz­vetlen önkijelentését. Ő az eljövendő Messiás. Vele beteltek az írások. Isten országa közöttünk van. Csak azt nem értik meg, hogy Isten Krisztusának miért kell szenvednie, megvettetnie, s megöletnie. Miért kell az Öt követők­nek kockára tenni életüket? Talán még­sem az ez a Jézus, Akiről sietve tettek vallást? S ekkor lesznek a tanítványok, ha nem is mindnyájan, de három társu­kon keresztül tanúi annak a különleges csodának, melyben Jézus kinyilatkoz­tatja a Maga dicsőséges voltát. Ez a csoda adja mg a magyarázatát a jézusi megváltói szolgálatnak olyanképppen, hogy ennek végső kimenetelében Ő, Jézus Krisztus a győzedelmes, s nem azok, akik Neki, mert magatartását, megnyilatkozásait, s tetteit érthetet­lennek és a szokásokkal ellenkezők­nek, vagy botránkoztatónak tartották, csapdát állítottak, meghurcolták, s ke­resztre feszítették. Ezek nem vették észre magukat, hogy csak eszközök abban a nagy isteni tervben, amellyel Ő a Teremtő és a teremtett világ közöt­ti kiengesztelődést munkálja. Csak három tanítványnak, Pétének, Jánosnk, és Jakabnak adatott meg a felmérhetetlen kiváltság, hogy'Jézussal felmenjenek arra a meg nem nevezett hegyre, ahol közvetlen tanúi lehettek Uruk megdicsőülésének. Az egész je­lenet szinte látomássá lesz számukra. De ott nyílik meg igazán szemük, fülük, s ezzel lelki látásuk és hallásuk is. Azt, amit ők mondtak Róla, azt ott közelről tapasztalják meg. Hallják a beszélgetést, amint két régi, Mózesnek és Illésnek felismert próféta beszélget Vele. E kettő Jézust abban a szolgá­latban erősíti meg, amit elvállalt, hogy az Emberfia megmentse az elveszettet. Ott veszik tudomásul, hogy Jézus az Atya küldötte, s korábbi tapasztalata­ik, gondolataik Jézus vonatkozásában most már igazolást nyertek. Ő a Mes­siás, Aki eljövendő volt. Mindezt ki­hangsúlyozza az égi szózat is, csak­úgy, mint megkeresztelése alkalmával, hogy Jézus a kiválasztott Fiú, az Atyá­nak a szeretett Fia, Akire hallgatniuk kell. A hallással együtt azonban a látás is kielégítést nyer. Péternek, Jánosnak, s Jakabnak szabad rátekinteniük az is­teni dicsőségre, szabad meglátniuk örökkévaló, csodás mivoltában azt az Urat, Akihez elszegődtek egyetlen sza­va hívására bizony nagyon is egyszerű körülmények között. A nagy fényesség és lényének elváltozása Jézust teljes, minden földi képzeletet felülmúló [-*]

Next

/
Thumbnails
Contents