Erős Vár, 2009 (79. évfolyam, 1-6. szám)

2009-02-01 / 1. szám

AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 79. ÉVFOLYAM 2009 FEBRUÁR No. 1 (374). Vol. 79. Februaryr 2009, USPS178-560 1. SZÁM A BETELJESEDETT ÍRÁS Olvasd: Lukács 4:14-21. A karácsonyi és böjti idők közé ékelt vízkereszti hetek az egyházi esztendő jeles szakaszát teszik ki. Ezekben a hetekben, melyeknek a száma a húsvét ünnepének a dátumától függően évről­­évre váltakozó (idén január 6-tól feb­ruár 24-ig), másként találkozunk Jézus Krisztussal az ige által. A karácsonyi ünnepkörben a születés szíveket me­lengető története hív örömre és viga­­dozásra. Az angyalokkal énekelünk halleluját, mert közénk jött ama egy­szerű formában és egyszerű helyen, a betlehemi jászolban a világ Megvál­tója, Isten szent Fia. Ha innen nagyot ugrunk, böjtben már a szenvedésre és halálra készülő Jézussal haladunk Je­ruzsálem felé, ahol nagy gyász köze­pette leszünk tanúi halálának, s majd hitetlenül álmélkodunk és csodálko­zunk halált meggyőző feltámadásán húsvétkor. De vízkereszt heteinek az igéi más­ként szólítanak meg. Itt a keresztsé­­gében kinyilvánított Jézushoz szegőd­hetünk, Aki megkezdi szolgálatát és végzi küldetésének dolgait. Bár a kez­dő hang még karácsonyos a háromki­rályok zarándoklatával, akik noha a Gyermeket keresik, mégis a földkere­kség nagy és örökkévaló Ura előtt hó­dolnak az egész emberiség képvise­letében, s mintegy jászoltrónja elé te­szik le hivatalára utaló ajándékaikat, az aranyat, a tömjént, s a mirrhát. Ebből az eseményből bontakozik ki vi­lágmegváltó személye, Aki nyilvános működését csodatétellel kezdi meg a kánai menyegzőn, s olyan hatással van az emberekre, tanítványaira főképen, hogy hisznek Benne. Nem egyszerűen a csodatevőben — ami igazán olcsó hit lenne —, hanem abban, Aki eljövendő volt, hogy meg­váltója legyen minden embernek. Per­sze azért meg lehet kérdőjelezni a hitet, vagy a bizalmat, vagy a ragaszkodást, vagy a rajongást, mert végül is mindig az kérdés, hogy mi is a küldetése Jézus­nak, s ehhez igazodva, mi a küldeté­sünk nekünk, amint az Ő nevét valljuk és az Ő királyi nevéről nevezzük ma­gunkat keresztyéneknek. Erről a külde­tésről, az Övéről és mienkről szól hoz­zánk a fentebbi ige. Fontos megtalálnunk az összefüggést és kapcsolódást az ó- és újszövetség kö­zött. A Biblia e két része együttes és egymáshoztartozó vizsgálatának, ta­nulmányozásának, üzenetükre való fi­gyelésünknek csak egy és kizárólagos gyújtópontja lehet, s ez nem más, mint Jézus Krisztus, Akiről hitvallásainkban kozmikus dimenziókban határozzuk meg hitünket. Ha nem Jézus Krisztusért lapozgatjuk a Biblia bármelyik részét is, furcsa következtetésekre juthatunk, a­­mint sokan jutnak is. Ezért volt a korabelieknek is hatalmas meglepetés, hogy a názáreti ács magára értelmezte a prófétai szót és igényelte magára nézve a prófécia áldásos betel­jesedését. Ha leszűkíthetjük a sokféle módon megnyilatkozó problémát, bi­zony arra a következtetésre juthatunk, hogy akik Jézusban kivetni valót ta­láltak, nem merték Isten igéjét a meg­váltás s a meghirdetett megváltó vonat­kozásában olvasni, vagy hallani. Az ige mindig más, a hozzánkszóló Istennek mások a gondolatai és tervei, minta­­hogy mi azokat elképzelnénk, de annak a másnak mindig a szeretet, a kegye­lem, s a könyörület az indítéka. Úgy szerette Isten a világot... Jézus küldetéséban az alapvető elem a megváltás, vagyis szabadítás a bűntől, felkínálása bűnbocsánatnak, s elhívás Istennek tetsző életre és szolgálatra. Talán az előbbiekre nézve nem támad­nak különösebb gondolatok, sőt inkább örvendezünk a szabadulás, az újjálétel lehetőségén és alkalmán. De más már a hozzáállás az Istennek tetsző élet­folytatáshoz és a Neki való szolgálat­hoz. Pedig milyen egyszerűen és egy­enesen határozza meg az Úr ezeknek a lényegét, amint ezek visszatükrözik az Ő küldetésének a magját és tartalmát. Hirdetni kell a szegényeknek az e­­vangéliumot, meg kell gyógyítani a tö­redelmes szíveket, szabadulást kell hir­detni a foglyoknak, a vakoknak a sze­mét kell megnyitni, megszabadítani a lesújtottakat, s hirdetni az Úr kedves esztendejét! Itt a lelki programmal egyidőben komoly emberi küzdelmek orvoslásának a szükségére is rámutat Jézus Krisztus. Vele, amint szertejár az országban, akként is találkozunk sok alkalommal. Gyógyítja a bénákat, a be­tegeket, a vakokat, s kellő alkalmakkor előbb a megbocsátás evangéliumával teszi az ínségben lévőket fogékonnyá az egyéb kegyelem elfogadására és él­vezésére is. S ezekért kéri számon hallgatóságától a tálentumokat, vagy az elmaradt köszönetét, vagy számol­tatja el a hivalkodást. A küldetés a nyo­morúság felszámolása. Mindegy az, hogy a lelki mocsárba süllyedők után kell nyúlni, vagy a testi és szociális fogyatékosoknak kell re­ménysugárral megvilágítani útjukat, így nézi a templomi adakozást. S így emlékezhetünk arra a kihívásra, hogy merjünk adni bőmértékkel, s meglás­suk mennyire áldja meg Isten a mi éle­tünket. Végül pedig akadjon meg figyelmünk azon a rövid néhány szón, melyek fe­lett könnyen elsiklunk: Jézus szokása szerint, ismételve és hangsúlyozva, szokása szerint bement szombatnapon a zsinagógába. Készségesen és magá­­tólértetődően megszentelte az ünnep­napot. így a Harmadik Parancsolat [>]

Next

/
Thumbnails
Contents