Erős Vár, 2003 (73. évfolyam, 1-6. szám)

2003-02-01 / 1. szám

EROS #VÄR AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 73. ÉVFOLYAM 2003. FEBRUÁR bto. 1 <nH>- Voi71 February2003. USPS178-560 1. SZÁM MEGTALÁLTUK A MESSIÁST! A vízkereszti idők, a háromkirályok hó­­dolásának az ünnepétől Urunk színevál­tozásának az ünnepéig Jézus Krisztusnak az egész világra kiterjedő uralmát és meg­váltói munkáját hangsúlyozzák az egyházi rend szerint. Ez az ünnepkör kiemeli Jézust valamiféle helyi megkötöttségből és kinyi­latkoztatja minden népek számára. A va­sárnapról-vasárnapra kijelölt igeszakaszok jó része az Úr sokféle csodájára mutatnak rá, arra, hogy hatalma van égen és földön, így méltón járhatja majd meg a szenvedés útját, mely Őt a kereszt felé viszi, hogy Önmagát adja a világ bűneiért. Keresztelő János is ebben az értelemben mutat rá a hozzálépő Jézusra: íme, az Isten Báránya, Aki elveszi a világ bűneit. Fontos ezt néldink is szemeiött tartanunK, mintahogy az akkori tanítványok is ettől a kinyilatkoztatástól indítva keresték a Vele való kapcsolatot, hogy Őt minél jobban, minél közelebbről megismerjék. Erezték, hogy ebben a rövid mondatban van a ve­leje Isten minden ígéretének, ez jelenti szá­mukra az újrakezdés, az új élet alkalmát, ebben találják meg életük egyensúlyát. Ez a bűnöket elhordozó Isten Báránya az, A- kire bátran, bizalommal, s buzgón mond­hatják, hogy Ő a Messiás. Neki az a hata­lom adatott, hogy megtalálja a bűnös em­bert, s a bűn terhétől úgy szabadítsa meg, hogy az új ember kiáltsa: Megtaláltam a Messiást. Mert annak, aki ilyen közvetlen és áldott kapcsolatba kerülhet Jézus Krisz­tussal, csakis ez lehet a feladata, s egyben elhívása is, hiszen Jézus a bűnbocsánattal együtt így is megszólít: Te kövess engem — tehát az ilyen embernek a feladata, hogy erről a Messiásról gondolatban, szóban, cselekedetben az emberek előtt bizonysá­got tegyen. Aki Maga a világ Világossága, emígy biztat minket: Úgy fényljék a ti vi­lágosságtok, hogy az emberek lássák cse­lekedeteiteket és dicsérjék a ti mennyei Atyátokat. így fonódik egybe az isteni megváltás és közénkjövetel áldott cselek­ménye a bűntől megszabadított emberek immár szabad életével, mely az alkalmak és lehetőségek és körülmények között u­­gyan változóan lesz nyilvánvalóvá, de mégis mindenkor bizonyságtevő élet az, illetve bizonyságtevő életnek kell lennie. A vízkereszti időnek egyik igéje a Bol­dogmondásokra hívja fel figyelmünket, kü­lönösebb hangsúllyal közülük a legutol­sóra: Boldogok vagytok, ha Énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket és minden­féle rosszat hazudnak rólatok. (Máté 5:11.) A Boldogmondásokról általában és rö­viden csak annyit, hogy félreérti azokat az, aki nem hall ki belőlük egészen élesen le­határolt irányelveket a Jézust követő életre nézve. Nem egyszerűen szelídszavú áldás­okról van itt szó, hanem annak a meghatá­rozásáról, hogy azoknak, akik Jézus Krisz­tust Uruknak vallják, hogyan kell élniük ebben a világban. Mindjárt másképpen halljuk ezt a tizenegy rövid mondatot, s el sem képzelhetjük, hogy milyenmértékű el­várás van beléjük rejtve. Ä tizenegyedik boldogmondás összefoglalás abban az ér­telemben, hogy a keresztyén ember maga­tartásának homlokegyenest kell ellenkeznie a világban megszokott viselkedéssel. Ez pedig ugyancsak kényelmetlen. Becsületes önvizsgálattal szembe kell néznünk a ténnyel, hogy sem magunkban, sem közösségeinkben nem vagyunk kirí­vók — s nem is kívánunk olyanok lenni, akikre ujjal mutogathatnak —, nem is ke­ressük a feltűnést, s éppen ezért nem állunk ki olyan dolgokban, amik alapvetőleg ke­­resztyénségünk próbája lehetne, akár ott­honunkban, akár szórakozás közepette, a­­kár munkahelyen, vagy bárhol másutt. Pe­dig Jézus tulajdonképpen erről beszél. A keresztyén kiállásról, mely észlelhetően tesz különbséget ember és ember között. S ma ilyen időket élünk. Nem valami ókori vagy újkori pogány kultúrákban, hanem éppen itt a demokrácia és szabadság és al­kotmányosság földjén. Ahol törvényessé tették a magzati, a csírázó élet kioltásának a lehetőségét. Ahol, itt-ott már meg is történt, várhatjuk, hogy mikor emelik álta­lános törvényerőre a homoszekszuális kap­csolatoknak a heteroszekszuális házasság­gal való egyenlőségét. Ahol gondosan vi­gyáznak és őrködnek azon, jóformán tűz­­zel-vassal, nehogy a keresztyén vallás ér­tékei érvényesülhessek valami átfogó elv­ként a nevelési folyamatban. Ezért fel kell tennünk a kérdést a temp­­lompadba húzódó, vagy éppen a templom­­pádtól húzódozó, magukat mégis csak ke­resztyéneknek tartó emberek felé, nincsen itt-e az ideje annak, hogy ótestamentumi prófétaként mindnyájan együtt kiáltsuk, bármily következménnyel is járjon: Ezt mondja az Úr! Nátánok, Jeremiások, Ézs­­aiások kellenek, és Keresztelő Jánosok, akik átlátják a Heródesek üzelmeit és me­rik odavetni a ne-továbbot. Hadd tartsanak mindegyikünket megszállottnak, igen, az EGY ügy megszállottjainak. Visszatekintve a nemrég lezajlott ökume­nikus imahétre, misem lehet fontosabb a keresztyénség számára, minthogy megta­lálja egységét. Talán a tárgyalóasztálnál még várat magára a siker. De egyszerűsítve a dolgot, a fentebb kiemelt Boldogmondás az, amely nem a dogmát, nem a szertartást, nem a szervezetet, vagy ilyesmit hangsú­lyoz, hanem egészen közvetlenül a maga­tartást kérdőjelezi meg vagy húzza alá. A Jézust követő ember a bűnös világgal kerül szembe, amikor nem kíván annak bű­néből résztvállalni. Ez a nem-résztvállalás a keresztyén ember küldetése felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. A Bol­dogmondások programja, s leginkább köz­tük az utolsóé egyáltalán nem elválasztó és elkülönítő program, hanem inkább össze­fogó. Mert a megáldottság vagy boldogság nem úgy jön ránk, ahogy mi éppen sze­retnénk, eíképzelnénk, vagy talán kierősza­kolnánk az evilági tűnő boldogságok mér­céje szerint. Azonban a mienkké válik, átjár, és teljessé tesz akkor, amikor felis­merjük, hogy nekünk is, ráaadásul együtt, meg kell járnunk a próbák, a félreértés, a kierekesztés, sőt a szenvedés útját. Erre pedig hogyan is vállalkozhatnánk? Csak azzal, Aki a boldogságot kijelenti és adja a Maga áldozatának az árán, Aki ezt a bol­­(Folyt at ás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents