Erős Vár, 2002 (72. évfolyam, 1-6. szám)

2002-02-01 / 1. szám

EROS # VÁR AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 72. ÉVFOLYAM 2002. FEBRUÁR No. 1 (332). Vot.72. February 2002 USPS178-560 SZÁM *0*0 ELHERDÁLT ÉS VISSZANYERT ÉLET **** Olvasd, de igazán: Lukács 15:11-24 Máris benne járunk a böjti időben, s ez a bőjtben-járás bizony szembesít önmagunk­kal, hogy vájjon hogyan is töltöttük életün­ket, s miként töltsük ki ezt a böjti időt, a­­mint majdhogy hirtelenjében bukkanunk ki ÉN VOLTAM! Én voltam Judás, ki Jézust eladtam, És én Péter voltam, aki megtagadtam. Az emlékezés félénk és homályos: Voltam kézmosó, gyáva, gaz Pilátus. S aki ordít az “Ecce Homo”-képen: Én voltam az a csúf, üvöltő némber, Én kiáltottam, hogy feszítse meg, S felbömbölt rá a megvadult tömeg. S ami megront bennem kacagást és álmot, Én mondtam ki a legborzasztóbb átkot, Hogy az Ő vére fiaimon és rajtam! (Ó, be jó most, hogy fiútlan maradtam! így csak engem ér a szörnyű átok, Meg azt, akivel egy életúton járok.) És cédrus voltam büszke Libanonban, Aranyos hajón hozták törzsem onnan, És álmodtam, hogy Isten templomába Belőlem lesz a szent, az új frigyláda. És jaj... szívemben kín emléke reszket: Belőlem ácsolták a keresztet... A szög voltam, mely szent kezét átverte, A vas voltam, mely dárdává meredve Átsuhant fájó, meggyötört szívén - (Ó, szörnyű álom, hogy mi voltam én!) Én voltam ott, feszítve a fán, Bűnös lator, de Jézus oldalán. Csúfolt bolond..., de mégis jobbja mellett! Szíjostor sújtja hátam és a keblem, Csőcselék gúnyja hahotáz felettem, De kacaghatnak rajtam a bolondok, Meggyötört szívem csendes, néma, boldog... Mert, akkoron, a Golgota-hegyén, Jézus szelíden áthajolt felém És nekem súgta mosolyogva, halkan: “Bizony mondom neked, Velem leszel a paradicsomban." V. Berecz Irén ennek a világnak a sűrűjéből ama külön­leges helyre, arra a helyre, ahol áll Jézus keresztje, s amelyen Ő hozza meg a bűnös világért az életáldozatot, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Könnyen nyerheti valaki a benyomást, hogy a böjtnek bizonyos ritu­ális tudomásulvételén kívül talán nem is sokan törődnek ezzel a különleges egyházi időszakkal, melynek az a jellege, hogy bennünket halandóságunkra, a bűnben való elesettségünkre emlékeztessen. Hol van már az a kor, ha ugyan alkalmilag túlhang­súlyozva, amikor még le lehetett lassulni és elmélkedni arról, hogy mi is történik, mi is történt tulajdonképpen , azon a nevezetes három napon, melyeken Jézus Krisztus megvívta harcát és kereszthalálán át új életre támadva legyőzte a bűnt, megverte a halált, és megnyerte az örök életet. Érdemes feleleveníteni a böjti fegyelem számonkérését, vájjon van-e bennünk igazi bűnbánat, készek vagyunk-e tartózkodni szokásos életrendümk bőségkínálataitól, i­­mádkozunk-e eleget, no nemcsak futólag, hanem abban a bizonyos csendes szobá­ban, hogy valóban Istennel beszélgessünk, és megtaláltuk-e bőkezűen és bőszívűen az ínségesek iránti jótétemények alkalmait. Mert mindezek arra kívánnak segíteni, hogy elmélyüljünk Jézus Krisztus megvál­tói munkájában, hogy az nem olyan álta­lános, személytelen megváltás, hanem köz­vetlenül és egyenként érettünk hozott áldo­zat, amit hinnünk és élnünk is szükséges. A tékozló fiú története annyira ismeretes, talán még a keresztyénség körein kívül is, hogy nehezen érezzük ki belőle azt a drá­mai történést, aminek ezt Jézus szánta hall­gatói számára, vámszedőknek és bűnösök­nek. De természetesen minden idők hallga­tósága javára is. Ebből a történetből most két mozzanatra figyelünk. Az első ebből az elherdált élet. S ahhoz nem is kell gazdagnak lenni, nagy örökség­gel rendelkezőnek. Kisebb-nagyobb fokon mindnyájunkra érvényes az elherdált élet ránkolvasása. Ha nem radikális ez a her­dálás, de herdáljuk időnket, egészségünket, s azt a keveset vagy sokat, amiből meg kell élnünk, s herdáljuk az egyenességet, az er­kölcsöt, a szeretetet, a békességet. S ez még akkor is így van, ha elkerüljük a tör­vénnyel való összeütközést. Mert nem ar­ról van szó, hogy valamiféle forgalmi sza­bályt, vagy éppen etikai szabályt szegnénk meg, hanem arról az annak a bizonyos ügyvédnek mondott kihívásról: Szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes telkedből, teljes erődből, s teljes elmédből, és szeresd a felebarátodat mint magadat. Ennél radikálisabb szembefordulást el sem lehet képzelni, s ni, milyen más megvilágí­tásba kerül az emberi élet, bárhol is éljük meg ezt az életet, bármilyen állapotban. Ennek az abszolútságnak az elkívánása mintegy vihar-erővel kap el mindnyájun­kat, s rá kell ébrednünk a valóságra — erre jó a böjti idő —, hogy mennyire elherdál­tuk kegyelemből kapott, reánkbízott kin­cseinket. Nem gondolhatjuk egyszerűen, hogy annak a tékozló fiúnak csupán a pénznélküliség és az éhség volt az indítéka a hazatérésre. Hiszen bűnbánata szerint ar­ra ébred rá, hogy a külső körülmények kö­zepette éppen a fiúságát, az odatartozást herdálta el. A latin liturgia non-sum-dig­­nusa, a nem vagyok méltó nem pénze el­vesztése, nem rongyai felett való lamentá­­lás, hanem megsiratása annak, nagyobb ívet húzva most, hogy kívül vagyunk az édenkerti kapun. Akit szeretnünk, tisz­telnünk, imádnunk keltene mintegy örökké tartó zsolozsmás szertartásban, attól el va­gyunk zárva, nekünk, mégha akarnánk is közelebb kerülni, nincs többé hivatkozási jogunk, hogy visszaigényeljük helyünket, legfeljebb tehetünk valamiféle botladozó ajánlatot, hogy meghúzhassuk magunkat a kuckóban, de igazán azt sem. A másik mozzanat persze a teljesértékű élet ajándéka. Többen is tudnának megrázó találkozásokról beszélni. Akik régen nem látták egymást. A mögöttünk lévő háborúk, szabadságharcok forgatagában mennyien voltak kölcsönösen elveszve és csodák

Next

/
Thumbnails
Contents