Erős Vár, 2001 (71. évfolyam, 1-6. szám)

2001-02-01 / 1. szám

71. ÉVFOLYAM ERGS® VÁR 3. oldal MEGKÖSZÖNJÜK AZ ÚRISTENNEK. D. Ordass Lajos püspök emlékezete születésének 100. évfordulóján Február 6-án ünnepeljük néhai D. Ordass Lajos püspök születésének 100. évfordu­lóját. Szeretnék egészen pontos lenni, nem őt magát akarjuk ünnepelni Magának az Úris­tennek szeretnénk megköszönni Ordass püspököt, s ugyanakkorfelidézni elmondott igehirdetéseinek áldott légkörét, bátor és az üldöztetésben is bizonyságot tevő alakját. Megköszönjük Istennek Ordass Lajost, az igehirdetőt. Élmény volt hallgatni őt. Előre pontosan megfogalmazott minden mondatot, s azokat a szószéken csendesen, nyugodt méltósággal mondta el. Szava mégis hallat­lan figyelmet keltett: igehirdetései nemcsak a bibliai textusok mondanivalóját tartalmaz­ták, de azokban központi helyet foglalt el maga Jézus Krisztus. Ugyanakkor minden igehirdetése bizony­ságtétel is volt a szó legszebb értelmében: benne volt próbákat átélt hite, sziláid meg­győződése. Sokat beszélt a keresztet hordo­zó, szenvedő Krisztusról. Nem csoda, hi­szen a "keresztfa tövében" - egyik áhitatos­­könyvének címe is ez - találkozott ő maga is a kegyelmes Istennel, s ott lelte meg békes­ségét. Krisztusról szóló személyes bizony­ságtételei ugyanakkor bizalmat is keltettek bennünk, a hallgatókban, mert megéreztük, hogy a szószéken álló igazi bensőséges sze­retettel érzi át helyzetünket. Megköszönjük az Úristennek Ordass La­jost, a gyülekezeti lelkészt. 1931-1941 kö­zött a ceglédi gyülekezet lelkésze volt, s az ott töltött tíz esztendő alatt egyforma hűség­gel munkálkodott a lelkészi szolgálat vala­mennyi területén. (Ennek a gyülekezeti szol­gálatnak sok emlékével találkoztam, harma­dik utódja voltam ott.) Elkezdte a tanyán élők rendszeres lelkigondozását, öt tanyai iskolában tartott havonta szórvány-istentisz­teletet. Megszervezte a gyülekezeti gyermekmun­kát, a szegénysorsúak rendszeres anyagi tá­mogatását, kollégiumot létesített a tanyán élő gyermekek számára, harangot öntetett, iskolát bővített, s mint a Pestmegyei Közép Egyházmegye esperese egyházmegyéjének nyomdát is szerzett.. Az akkori “Evangélikus Élet” c. újság e­­gyik szerkesztője volt. Cikkezett a népfőis­kolák elterjedéséért... Ottani szolgálatában az volt, akinek mondta magát: "Isten minde­nes szolgája". Amikor 1984. augusztus 19-én, temetésé­nek hatodik évfordulóján emléktáblát állítot­tunk a ceglédi templomban, kiderült, hogy az akkori presbiterek szinte kivétel nélkül Ordass Lajos konfirmandusai voltak. Megköszönjük az Úrnak Ordass Lajost, az értékes külföldi írásokat fordító egyházi fér­fiút. Gyermekistentiszteleti prédikációkat, áhítatoskönyvet ültetett át magyarra norvég nyelvből, imádságokat németből. Lefordí­totta a legnagyobb izlandi költő, Pétursson Hallgrímur Passió énekeit (ezért a munkáért a reykjavíki egyetem diszdoktori címmel tüntette ki 1971 -ben). Fordításai drága kin­D. ORDASS LAJOS 1901. február 6 - 1978. augusztus 14 cseink, a Bo Giertz püspöktől svédből for­dított elbeszéléskötet (Házát kősziklára épí­tette) egy-két évvel ezelőtt a debreceni re­formátus teológia kegyességtörténeti szemi­náriumának anyaga volt egy szemeszteren keresztül. Megköszönjük Ordass Lajost, a püspököt. A püspöki tisztet nem tekintette sem rang­nak, sem méltóságnak. "Primus inter pares” - egyenlők között az első volt az egyházi szolgálattevők sorában. így beszélt erről Tú­­róczy Zoltán püspök és Mády Zoltán egy­házkerületi felügyelő beiktatásán 1957. feb­ruár 6-án: "Hírnökök vagytok. Szent és drá­ga üzenet hordozói. De csak azok! Bár egy­házunk életének igen jelentős tisztségeibe léptek, életetek feladata nem több és nem kevesebb, mint Krisztus minden más tanít­ványáé: Szívetekben hordozni és ajkatokon megszólaltatni mindazt, amit Jézus üzen a világnak". Igen, a püspök szolgálatában az igehirdetés így előzi meg a többi, egyébként fontos feladatot, a gyülekezet-látogatásokat, a hivatalvezetést, a lelkészek pásztorolását és a társadalom előtti reprezentációt... Megköszönjük Ordass Lajost, Krisztusunk nehéz útakat megtett tanítványát, aki a püs­pöki tisztről sem kérésre, sem fenyegetésre nem mondott le, hiszen befolyásoktól men­tes szabad választás eredményeként lett fő­pásztora egyházkerületének. Választóinak, egyházunk népének tartozott azzal, hogy Urunkhoz és az igazsághoz hűségesen ra­gaszkodott. így lett a pártállami korszakok­ban meghurcolt, félreállított, bebörtönzött, hallgatásra kényszerített szolgája Megvál­tónknak, aki hűségéért a püspöki keresztet a szívében sőt a vállán hordozta... Sorsát - saját szavai szerint - Isten lassan, "darabon­ként engedte meglátni", de végül szenve­désében felismerte saját életének értelmét: "Életem értelme az lett, hogy Érted és Veled szenvedhettem. Úgy lehet: az emberek éle­tem csődjének és gyalázatának tekintik a raj­tam esetteket. Én áldalak, URAM, hogy ke­resztfád tövébe állítottál. Most már tudom: ezért kellett élnem. S ez nagyon jó. Ezért vágyódom most is keresztfád tövében Veled beszélni". Mai egyháza csak hosszú huzavona után rehabilitálta. Emlékét, munkásságát a nevét viselő Baráti Kör tartja életben előadások­kal, művei kiadásával és terjesztésével. Ám neve egyházunk határain kívül is ismert. Kétszer is megválasztották az Evangélikus Világszövetség első alelnökévé, bár tisztét pártállami tiltás folytán nem gyakorolhatta. A pennsylvania-allentowni Muhlenberg E- gyetemtől 1947-ben diszdoktori kitüntetés­ben részesült. A Magyarországért Alapít­vány pedig 2000. március 18-án posztu­musz Magyar Örökség Díjjal tüntette ki Ordass püspököt. A díjat megalapítók meg­fogalmazása szerint D. Ordass Lajos püspök életműve: magyar örökség. Ordass püspök neve bejegyeztetik a díszes "Magyarok A- ranykönyvébe, a magyarok Láthatatlan Szel­lemi Múzeumába". A díjátadó ünnepségen dr. Mádl Ferenc akadémikus - azóta köz­társaságunk elnöke - külön is kiemelte hit­valló püspökünk életművének és helytállá­sának jelentőségét: "Ordass püspök helytál­lásával küldetést vállalt, példaadása so­kunknak adott erőt tisztességünk fenn­tartásához... Alakja, személye ma is sugárzó erő..." A századik születésnapon mindnyájunkat figyelmeztet a Szentírás: "Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket" (Zsidók 13:7). Id. Zászkaliczky Pál budapesti ev. lelkész az Ordass Lajos Baráti Kör titkára Ragaszkodik Hozzád az én lelkem; a Te jobbod megtámogat engem. Zsoltár 63:9

Next

/
Thumbnails
Contents