Erős Vár, 1993 (63. évfolyam, 1-6. szám)

1993-02-01 / 1. szám

POSTMASTER: DO NOT FORWARD! SEND ADDRESS CHANGES TO ERŐS VÁR, BOX 602148, CLEVELAND, OHIO 44102. NO. 1 (278) VOL. 59, FEB. 1993. USPS 178560 EROS VAR AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 59. ÉVFOLYAM 1993. FEBRUÁR 1. SZÁM VEDD ÉS VIDD! Boldog bőitöt! Nem kitalált meséket követve ismertet­tük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk istenifenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és di­csőséget nyert, és ilyen szózatot intézett Hozzá a felséges dicsőség: “Ez az én szere­tett Fiam, akiben gyönyörködöm ”, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk Vele a szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai be­szédet, amelyre jól teszitek, ha mint a sötét helyen világító fényforrásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen próféciája sem fejthe­tő meg önkényes magyarázattal, mert so­hasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. (2Péter 1:16-21. A vízkereszt utáni utolsó vasárnap —február 21-e — levélbeli igéje.) * Mennyei testvéri felelősségérzésről, mennyi féltő szeretetről tesz tanúságot a közeli halálát már sejtő apostol, ebben a korabeli keresztyénekhez írt levelében. Ta­lán az utolsó lehetőségét használja ki arra, hogy emlékeztesse a gyülekezet tagjait azokra a tanításokra, azokra a bizonyság­tevő igehirdetésekre, amelyeket ő és társai ottlétük alkalmával Krisztusról, s isteni hatalmáról tettek. Sorozatos bizonyságté­telük nem volt hiábavaló. A Szentlélek munkája nyomán sokak szívében komoly krisztusi hit ébredt. Ez azonban időközben súlyos próbák terhe alá került. Ez okoz most a gyülekezetben nehézséget s az apostolnak is nyomasztó gondot. Levelé­vel ezért fordul most újólag hozzájuk. Ottlétükkor az apostolok nem egy kita­lált személyről, egy mitológiai hősről pré­dikáltak, hanem egy valóságos történeti személyről, akit maguk is nagyon jól, na­gyon közelről ismertek. Azt a Jézus Krisz­tust hirdették, Akinek példabeszédeit, ha­sonlataik maguk is hallották, csodálatos gyógyításait látták. Halálának szemlélői, feltámadásának tanúi voltak. Aki azt ígér­te tanítványainak, hogy az idők végén visz­­szajön és megítél élőket és holtakat. így ők Krisztus isteni erejéről, hatalmáról, di­csőségéről hitelesen tettek bizonyságot. Nem kitalált meséket szóltak hallgatóik­nak, hanem evangéliumot, örömhírt hir­dettek. Illetékességüket erre még inkább növelte, hogy a megdicsőülés hegyén “egyenesben” hallották magának Istennek a Krisztus istenfiúságáról szóló szózatát s szintén “egyenesben” látták azt a fénylő ra­gyogást, amely Jézus Krisztus arcáról su­gárzott az O istenségének bizonyosságául. De erről a Krisztusról jövendöltek már az ószövetség nagytekintélyű prófétái is. Vájjon nem helyénvaló-e ma is az apos­toli aggódó félelem? Mennyi az okosko­dás, a bölcselkedés, a hitető beszéd! Krisz­tushoz, egyházához való hűség kötelékei mennyire lazává tudnak válni, sőt szakad­tak el csak az elmúlt időkben is. De hála legyen Istennek, hogy a Szentlélek által hirdetett ige szült és szül ma is olyan igaz tanúkat, akik számára Krisztus nem csu­pán történeti személy, hanem az élő Isten­nek Fia, Aki a Szentlélek által szól, cselek­szik, munkálkodik ma is. Akik számára a Biblia, a Szentírás nem csupán a mesére éhes gyermekek szórakoztatására való szép, olvasmányos könyv, hanem mécses, világító szövétnek. Fényforrás, amely bele­világít a lélek, a gondolat sötétjébe. Érte­lemben, szívben, életfolytatásban képes rendet, utat mutatni. Mert itt is, most is, ezután is mindig erre lesz szükségünk. Ad­dig, ameddig csak fel nem ragyog a nap, és fel nem kel a hajnalcsillag a szívünkben. Amíg csak meg nem leljük, meg nem talál­juk a Szentírásban élő jelenlévő Krisztust, Akinek isteni hatalmát a mi bizodalmas hitünk, dicsőségét szeretetből fakadó csele­kedeteink, Hozzá való hűségünk tesz nyil­vánvalóvá, láthatóvá a kívülállók számára. Boldog böjtöt! Hajts Lelked által, Istenem, S ne ostorod hegyével! Csak félig-meddig győzelem, Amit fenyítve érsz el. Lehet, hogy meghunyászkodom, Elrémülök az ostoron, De nem kívánlak Téged. Ha téli ágon makacsul Csüng egy száraz levélke, Hiába várjuk, hogy lehull, Bár dér csípte, fagy érte; Ám mihelyt jő a kikelet, Friss rügy duzzad s a levelet Letolja szépszerével. Ó, kívánni szeretnélek, Tavaszsugárként bírni! Nem mint egy eltapodt féreg Porban-hamuban sírni. Más tán kemény pálcád alatt A jobbulás felé halad — Napfénnyel gyógyász engem. Bűnt büntető vessződ, Atyám, Fiadra már lesújtott. Kiállta azt értünk a fán — Mért fognál újra sulykot? Kiengesztelte haragod, Fölhozta ránk szelíd napod, Hogy megbékélten járjunk. Ha Lelked hajt, én Istenem, Serkent a múló óra, Nem kényszerből, önkéntesen Törekszem minden jóra. Szemem Jézus sebére néz, Könnyűi az is, mi még nehéz — S így jutok el a célig. —Scholz László. Vedd és vidd ezt a Krisztusról szóló taní­tást. Légy szem- és fültanú. Olyan, akinek hallásra a fülét, s látásra a szemét Isten Szentlelke nyitotta meg. De ajkát sem hagyta némán a bizonyságtevésre. —Zoltán László.

Next

/
Thumbnails
Contents