Erős Vár, 1987 (57. évfolyam, 1-5. szám)

1987-02-01 / 1. szám

POSTMASTER: DO NOT FORWARD SEND ADDRESS CHANGES TO ERŐS VÁR, Box 02148 Cleveland, OH 44102 (USPS 178560) AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 53. ÉVFOLYAM 1987. FEBRUÁR 1. SZÁM BÖJTBEN - AZ ŰJ EGYHÁZ FELÉ Három püspök-elnök közös felhívása Az amerikai evangélikusság történel­mének jelentős eseményéhez közele­dünk. Három irányból jövet, egymásra találunk és együtt megyünk tovább egy új korszak felé az új egyházban (ELCA = Evangelical Lutheran Church in America). Az addig hátralevő idő a buzgó imád­ság és a komoly magunkba-tekintés ideje. Adjunk hálát a múlt áldásaiért, keressük Isten irányítását a jövendőre. Ne úgy nézzünk erre a mostani folya­matra, mintha ez csupán az egyházi szervezet átalakulását jelentené, mert az a megújulás alkalmát jelentheti szá­munkra a közöttünk jelenlevő és ben­nünk munkálkodó Szentlélek ereje által. A böjt kapujában vagyunk. Hamva­zószerda március 4-ére esik, húsvét­­vasárnap pedig április 19-ére. Az evan­gélikus hagyomány a bojt heteit a lelki elmélyülés idejének tartja, amikor imádságban és meditációban kísérjük Jézust a szenvedés és áldozat útján. így jutunk el Urunk dicsőséges feltámadá­sának megünnepléséhez. Mint a három egyesülő egyháztest vezetői, mélyen átérezzük annak szük­ségét, hogy az egyház erős legyen hit­ben és hitvallásban, újjászületve lélek­ben és bizonyságtevésben, buzgó a szolgálatban. Ennélfogva kérjük egy­házaink minden tagját, használják fel az idei böjtöt elmélyedő imádságra és meditációra. Könyörögjünk, hogy Is­ten vezessen bennünket, ajándékozzon meg a nyitottság és készségesség lei­kével, amint az új egyház kiformálódá­sa felé tekintünk. A három egyesülő egyház (Amer­ican Lutheran Church, Lutheran Church in America, Association of Evangelical Lutheran Churches) múlt­évi közgyűlései elfogadták az új egyhá­zat előkészítő Különbizottság javasla­tait, a delegátusok lelkesen magukévá tették az ELCA megvalósulásának ki­látását. A három egyháztest által ki­jelölt Átmeneti Munkacsoport meg­feszített erővel dolgozik az ELCA szer­vezeti előkészítésén. Április 30-tól má­jus 3-ig tartják az ELCA szervező közgyűlését. Minden készen van, hogy az ELCA 1988. január elsejével meg­kezdje működését. Minden intézkedés megtörtént, hogy az új szervezet a lehető legjobban meg­feleljen hivatásának. A tervek kidol­gozásába fektetett időt és energiát nem lehet számokban kifejezni, de valóban hatalmas feladat volt. Az alakuló közgyűlésen kerül sor az országos vezetők megválasztására és sok más felelősségteljes pozíció betöl­tésére. Késő tavasszal és nyár elején megala­kul az ELCA országos presbitériuma, úgyszintén beindulnak az egyház kü­lönböző szaktestületei. Mindezek az organizációk sorozatos üléseken elké­szítik munkatervüket. Ezzel párhuza­mosan 65 egyházkerület tartja első köz­gyűlését, megválasztja vezetőit, kidol­gozza alkotmányát és előkészíti műkö­dését. Fontos küldetés Mindez az erőfeszítés, mely a szerve­zeti keretek felállítását és az egyház működését beindító vezetőség munká­ba állítását célozza, helyes és szüksé­ges. A jó egyházi szervezet az eszköz, mely által az egyház megfelelő módon és hatásosan végezheti munkáját. Az egyház küldetésének fontos volta nem engedi meg, hogy ennél kevesebbel elé­gedjünk meg. Jézus Krisztus egyháza azonban min­dig több, mint emberi társuláson alapu­ló merő szervezet. Bár igaz, hogy maga a szervezet is jel, ajándék, Isten kegyel­me csodálatos misztériumának a csa­tornája. Itt, ebben az emberi közösség­ben kapjuk a keresztséget, részesülünk Balról jobbra: Crumley, Preus, Herzfeld az úrvacsorában, s ebben végezzük a tanítványi szolgálatot. A szervezeten azonban emberségünk sok bélyege is észrevehető. Mindig hibás marad, tö­kéletlen, bűneinktől foltos. Mindazonáltal az egyház Ura to­vábbra is Jézus Krisztus. Az egyház létezésének okát és alapját Krisztus ér­tünk hozott áldozatában látjuk: Meg­váltónknak a mi megmentésünkre el­szenvedett kereszthalálában. Valóban, “Az egyháznak a Jézus a fundamento­­ma”. Jézus, az élő Úr, népének köze­pette van, kinyilatkoztatja nekünk Is-

Next

/
Thumbnails
Contents