Erős Vár, 1983 (53. évfolyam, 1-6. szám)

1983-02-01 / 1. szám

(USPS 178560) POSTMASTER: SEND ADDRESS CHANGES TO ERŐS VÁR, Box 02148, Cleveland, Ohio 44102 AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 49. ÉVFOLYAM 1983. FEBRUÁR 1. SZÁM SZÜKSÉGE VAN RÁ Elközelget a virágvasámap, az (Jr hozsannás, pálmás ünnepe. Töröm a fejem: miről prédikáljak? Hirdetni valami űjat kellene! Jeruzsálemről, bevonulásról, a gyermekekről oly sok szó esett már. Idén az ünnepen valami másról kellene szólni. A gyülekezet vár... S beszéltem a névtelen gazdáról, kinél megkötve volt ama szamár. Jön — “az Ümak van szüksége rá” — szól Jézus futárja s el is oldja már. A gazdának, ha más volt is a célja a szamárral — nem volt ellenvetése. Az Ür parancsának kemény a célja, a terveit kettévágja. — Íme, kész. Egy hét múlva az Ür szent asztalára gyönyörű szép, áj terítő borult. Valaki kommentárt fűzött hozzája: “Jó pár éve, hogy szekrényembe b^jt e terítő. Őriztem drága kincsként egész a múlt vasárnapig. De hát akkor az Ür megfogta ezt a csipkét és azt mondta: szüksége van reá!” Győri József A bojt szava: MOST!. . . Isten mondja: “A kegyelem idején meghallgat­talak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" (2Kor 6:2) Valaki egyszer azt kérdezte tőlem, melyik az a szó a Bibliában, amelyik soha többé vissza nem tér? Melyik az a szó, amit nem lehet kétszer kimon­dani, akkor sem, ha száz évig élne is az ember. Melyik az a szó, amit nem lehet visszahozni, akkor sem, ha mil­lió évig forogna is a világ. Melyik az a soha vissza nem térő szó, amelyik csodákat csinál, amelyik végzetesen és tragikusan beleszól emberek és né­pek életébe, amelyik sorsot, életet, vagy halált, üdvösséget, vagy kárho­zatot készít. Melyik az a soha vissza nem térő szó, amelyiken eldől mind­nyájunk emberi sorsa és örök élete... Erre a nagy kérdésre maga az élő Isten válaszol és azt mondja, hogy ez a szó így hangzik: MOST!... EZ A SZÓ A LEGSZEBB BÖJTI HÍVOGATÓ SZÓ- Most jöjj! Most indulj el te is a böjti útra. Most kell neked is talál­koznod Krisztussal valahol a temp­lomban, a Bibliád mellett, a hazaté­rő életed esti otthonának megszólaló csendjében... Most olyan közel van hozzád is a Kereszt. Olyan közel van hozzád Krisztus... A templomod­ban, a Bibliádban, az esti csöndes­ségedben mindenütt nyitva van Felé­je az ajtó... Vár reád a böjti úton... Valaki egyszer a templomba ment és egy síró angyalt látott ott állani a templomajtóban. Megkérdezte, hogy miért sír? — Siratom azokat — felelte az angyal —, akiknek annyi­szor mondtam, akiket annyiszor hív­tam, hogy most, most jöjjetek. De akik nem jöttek és akik számára ma éjszaka bezáratott az ajtó. — Ne várd meg Testvér, amíg a te angya­lod is sírvafakad a templomban, az Isten országa kapujának a küszöbén. Most jöjj... Most, amíg a te számod­ra is tárva-nyitva van Krisztus szívén az ajtó. EZ A SZÓ A LEGSZEBB böjti ajándékozó szó — Most kaphatod meg a legszeb­bet az életedben. Krisztustól — a legszebb életet! Híres hegedűművész érkezett egyszer a családba. A szek­rény tetején egy hegedű pihent, ami­vel a család gyermekei kontárkod­­tak. A művész kezébe vette és játsza­ni kezdett rajta. Gyönyörű, csoda­szép dallamot. Amikor vége volt a muzsikának, valaki megszólalt a gyermekek közül: sohse gondoltam volna, hogy ilyen szép nóták is van­nak ebben a rossz hegedűben... Em­berek odaadják Krisztusnak az életü­ket és amikor megváltozott életük soha nem hallott szépségekről kezd dalolni, mindenki megáll csodálkoz­va: sohse gondoltam volna, hogy ilyen szép is lehet az élet. Ez a csoda a tied is lehet. Nem va­lami távoli jövőben, nem a halál után. Most! Jézus Krisztus a böjt út­ján azért áll meg előtted, hogy oda­add néki az életedet. — Olyan közel van most hozzád, csak egy szóra vár. Mondd el: HISZEK URAM! Hadd legyen a te számodra is örökre felejthetetlen ez a szép böjti

Next

/
Thumbnails
Contents