Erős Vár, 1980 (50. évfolyam, 1-6. szám)

1980-02-01 / 1. szám

2. oldal ERŐS® VÁR rai) istentisztelet nem Krisztus áldo­zatának megismétlése (amire nincs szükség), hanem a hit megerősítésé­nek alkalma. 25) A gyónás (a bűnök megvallása) helyes előkészület az úrvacsorára. 26) A keresztyénség lényege nem böjtökből és szertartásokból áll, ezek nem szükségesek az üdvösséghez. 27) A szerzetesi fogadalmak senkit sem tesznek Isten előtt tökéletessé. 28) Az egyház nem rendelkezhet vi­lági, politikai hatalommal, vallási téren pedig nem kötheti meg az em­berek lelkiismeretét Isten igéjével el­lenkező szertartásokkal és rendelke­zésekkel. LLM/ejs Csak a kereszt alatt Ahová én megyek, most én utá­nam nem jöhetsz. Utóbb azonban utánam jössz. (János 13:36.) Uram! Rejtélyes volt Péter számára ez a szavad. Annak kellett lennie. Mi lehet az a “most”, amikor követé­sedre még alkalmatlan és mi lehet az az “utóbb”, amikor utánad mehet? Én úgy látom — és erről a történe­lem is tanúságot tesz — a “most” és az “utóbb” között a választóvonalat kereszthalálod húzta meg. Most Pé­ter még azt hiszi, a saját derekassága teszi alkalmassá a tanítványságra. Utóbb megtanulta: Keresztyén az ember csak kereszttel lehet. Ez a beszélgetés közted és Péter között folyt. Péter helyében ott áll­hatott volna bármelyik tanítványod. Ott állhatott volna a mi keresz­tyén világunk is, amelyre olyan büszkék voltunk. Örökségünkre, tu­dásunkra, magunkra voltunk büsz­kék. De valamiképpen Nagypéntek előtti keresztyénség volt ez, mely nem értette, miért van szükség a sze­retet szenvedésére. Éppen ezért fu­tott szét a kereszt láttán ugyanúgy, mint egykor a tanítványok. Uram! A Golgotára irányítsd szememet. Ne féljek tőle. Ne is kerülgessem. Irántad való szeretetemmel inkább keressem azt és ott találjam meg, amiért érdemes élni és meghalni. Or dass Lajos A sajtóvasárnapi adományok gyülekezetek­ként! kimutatását anyagtorlódás miatt követ­kező számunkban hozzuk. • w w w ww wwvwwvwwwwwww'T ww w w<m w w** w ; ISTEN : BÁRÁNYA . Keresztelő János látta Jézust, amint jön felé, . és így szólt: “Íme, az Isten Báránya, aki (ma­­. gára veszi és) hordozza a világ bűnét!" . . . Két y tanítványa közül, akik ezt hallották Jánostól és y követték Jézust, András, Simon Péter testvére ^ volt az egyik. Ez mihelyt találkozott testvéré­­! vei, Simonnal, ezt mondta neki: “Megtaláltuk y a Messiást." k (Jn 1:29, 40-41) Világjáró, vagy csak rövid utazásra készülő turisták felszereléséhez hoz­zátartozik a menetrend, az útikönyv, a térkép. A böjt—nagypéntek—húsvét útjára készülő keresztyén embert Isten igéje igazítja el, hogy helyes tájé­kozódással vonatkoztassa magára a kereszt és a nyitott sír kegyelmi tényét. Ezekben a forrongó, bizonytalan időkben, amikor az emberek és nem­zetek viszonyában a nyers erő imponál, először is azt kell tudomásul ven­nünk a fenti igeszakaszból, hogy a megváltás műve nem áll mennyei csapat­testek bevetéséből, melyek netán ellenállhatatlanul harcolnák ki testi és lelki jólétünket. Erről sehol semmi szó sincs. Böjt rákényszerít minket arra, hogy fézus Krisztust megalázkodó mivoltában, mint Önmagát áldozatra adó Bá­rányban ismerjük fel Megváltónkként. Az 0 nagysága és ereje éppen abban mutatkozik meg, hogy emberré lett . . . érettünk. Nem elég azonban ezt “tudni”-, szükséges az is, hogy akár a jászolban-születés, akár a kereszthalál történetét személyes élménnyé tegyük. Jézusnak a mi személyes és közvetlen hősünkké kell válnia, aki figyelmet igénylő neve szerint bizony^győzelmes Bárány. Az Ő vére mos bennünket tisztára bűneinktől, és mégis Ő az, aki az örökkévalóság trónusán ülve él és uralkodik. Bűn, sátán, és halál hiába töri magát,az ítélet elhangzott már. Igénk második mondanivalója az, hogy a tanítványsághoz szorosan hozzátartozik Jézus ismerete, az a bensőséges törekvés, hogy Őt minél job­ban, minél közelebbről kövessük. A keresztyén embernek elmulaszthatatlan kötelessége, hogy hittestvéri közösségben Istent imádó, Bibliát tanulmá­nyozó, hitről bizonyságottevő, szeretetben szolgáló, egyházát hűségesen tá­mogató életet éljen. Ez persze csak azért lehetséges, mert a Bárány elveszi a bűneinket, kiengesztel minket Istennel, s új élet lehetőségét ajándékozza ne­künk. Ebből az új életből fakad a kívánság, hogy mindenkivel tudassuk valahogy azt, ami számunkra jelent nagy örömöt éppen András apostol szavai szerint-. “Megtaláltuk a Messiást!" A böjti időszak az egyházi esztendő haladásában, és főleg mostanság, amikor hamis messiások tömegeket tudnak félrevezetni, arra tanít, hogy nincsen más “messiás”, csak ez a Drága, ez az Egyetlenegy, aki érettünk jött az emberi világba, aki a kereszten halt szégyenhalált, s aki éppen ezért tu­dott örökkétartó életgyőzelmet aratni-. Jézus Krisztus. Adja mindannyiunknak a kegyelem Istene, hogy mi is meglássuk azt, amit Keresztelő János láthatott meg: “íme, az Isten Báránya!" — bbp — Vexilla regis . . . Királyi zászló jár elől, Keresztfa titka tündököl. Melyen az élet halni szállt, S megtörte holta a halált. Kegyetlen lándzsa verte át, Gonosz vasával oldalát. S mely szennyet, vétket eltörölt; Belőle víz és vér ömölt. Az ősi jóslat itt betelt, Mit a hű Dávid énekelt: „Az Úr, halljátok nemzetek! Kereszten trónol köztetek." Rajtad tündöklik, drága fa, Királyi vérnek bíbora. Ó, választott jeles faág, Ki szent testét karoltad át! Világ bűnének zálogát Te hordoztad, te boldog ág. Az ellenség gonosz fejét Megváltónk rajtad zúzta szét. Szentháromság, dicsérjenek, üdvösség kútja, mindenek. Legyen győzelmünk, add meg ezt, A diadalmas szent kereszt.

Next

/
Thumbnails
Contents