Erős Vár, 1979 (49. évfolyam, 1-6. szám)

1979-02-01 / 1. szám

AMERIKAI MAGYAR. EVANGÉLIKUSOK LAPJA 45. ÉVFOLYAM 1979. FEBRUÁR (USPS 178560) 1. SZÁM “AZ ÚR ÖT SÚJTOTTA MINDNYÁJUNK BŰNÉÉRT” (Ézsaiás 53:6) Isten előtt nyilvánvalók a mi vét­keink. Tudjuk mi ezt nagyon jól, csak sokszor elfelejtjük. Úgy vagyunk a bűnnel, hogy másnál hajlandók vagyunk, sőt sietünk azt bűnnek bé­lyegezni. Megszóljuk érte, sőt elfor­dulunk tőle emiatt. Ha meg éppen bennünket érint, pontosabban ben­nünket megkárosít a másik ember vétke, mulasztása, gonosz szándéka, akkor ellenségévé is tudunk lenni. Nyílt, vagy titkos ellenségévé attól függően, hogy milyen hatalma, be­folyása, tekintélye van az illetőnek. Az igazság kedvéért azonban tegyük hozzá: ha viszont hasznunkra van a másik ember bűne, akkor véletlenül sem nevezzük azt bűnnek. Amint­hogy a magunk életében sem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni a bűnt. Amit másoknál súlyos mulasz­tásnak, erkölcsi eltévelyedésnek, jel­lembeli hibának, véteknek, sőt go­noszságnak bélyegezünk, azt önma­gunknál tévedésnek, kis hibának, fiatalos meggondolatlanságnak vagy legfeljebb emberi gyarlóságnak mondjuk, de bűnnek semmikép­pen el nem ismerjük. Sőt, ha valaki szemünkbe mondja, nagyon meg­sértődünk, és több, mint valószínű, hogy az illetőre megharagszunk. Is­ten előtt azonban nyilván vannak tartva a mi vétkeink. Nemcsak a másoké. A mieink is. ISTEN A BŰNT BÜNTETI . . . Isten szemében a mi vétkeink nem afféle emberi gyarlóságok. Kisebb­­nagyobb hibák, amelyek minden emberben megvannak, és éppen ezért nem is kell őket olyan nagyon szigorúan venni. Isten szemében a mi vétkeink súlyosan esnek a latba, vagyis teljes súlyukkal szerepelnek az Igaz Bíró mérlegén. Isten nem is­meri azt a kettős bűn-megítélést, amit mi gyakorolunk, hogy tudni­illik: mások vétkei — teljes szigorral elítélendők, az én vétkeim — meg­értéssel kell kezelni őket. Isten sze­mében a bűn: bűn. Nemcsak egy­forma mindenkié, hanem ott lesz igazán súlyossá. Isten szemében a bűn: engedetlenség. Ellene való lázadás. Mert ő nemcsak egyes vét­keinket nézi, látja és ítéli meg, ha­nem egész bűnös voltunkat: jóra rest, önző, szeretetlen szívünket, ön­magunkban bízó, öntelt gőgünket és ideges gyávaságunkat, amiből az egyes vétkek fakadnak. ... A MEGTÉRŐ BŰNÖST MEGMENTI Annyira gyűlöletesek a mi bű­neink Isten előtt, hogy egyszülött szent Fiát kellett halálra adnia, ke­resztfa gyalázatos, kínos halálára, hogy az ártatlan haláláért megbo­csáthasson a bűnösöknek. Mert nem volt más választása. Haragja szent tüzében elpusztítja a bűnt és minden bűnöst, vagy elveszi a bűnt a bűnö­söktől és Fiára veti, hogy rajta, az ár­tatlanon ítélje meg, kárhoztassa azt. És Ő ezt választotta. Az egyet min­denkiért. Az Egyetlen mindenki he­lyett. A Szerelmetest a harag fiaiért. Az engedelmes Fiút az engedetlen lázadók helyett. És mindnyájunk vétkét Őreá veté. De ezzel nincs vége. Ez még nem a teljes igazság. Ehhez elválaszthatat­lanul hozzátartozik az, hogy Jézus Krisztus vállalta mindezt. Engedel­mes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Önként volt engedelmes. Nélküle már elpusztult volna a világ. De Ő újra meg újra megfogja a szent Isten ítélő karját. És érette az Isten mindig kész meg­bocsátani. Nézzétek a csodát: Jézu­sért az Isten különbséget tesz! Ott, ahol már minden összekeveredik, ahol elmerültünk bűneinkben, ahol azok alatt összeroskadva rettegünk a megérdemelt büntetéstől, vagy ér­telmetlennek, hiábavalónak látunk minden küzdelmet, ott Ő elválaszt minket a bűntől. Kifejt belőle. Le­veszi rólunk. A bűnt kárhoztatja, bennünket megszabadít. Imádjátok, áldjátok, szolgáljátok hát az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit! (a ó) ÉVENTE HATSZOR JELENIK MEG az

Next

/
Thumbnails
Contents