Erős Vár, 1976 (46. évfolyam, 1-6. szám)

1976-02-01 / 1. szám

AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 42. ÉVFOLYAM 1976. FEBRUÁR 1. SZÁM ORDASS PÜSPÖK 75 ÉVES Nagymagyarország több mint két­millió evangélikusából Trianon alig félmilliónyit hagyott meg. Annál fi­gyelemreméltóbb az aránylag kisszá­mú magyar evangélikusság nemzet­közi jóhíre és tekintélye. A mi időnkben jelentősen hozzájá­rult ehhez az elismeréshez Ordass Lajos evangélikus püspök személye, akit joggal állítanak az elnyomott magyarországi egyházak példaképül szolgáló, mártírsorsot vállaló nagy vezéralakjai közé. D. Ordass Lajos 1901. február 6-án született a bácskai Torzsa köz­ségben, ahol édesapja az evangélikus iskola tanítója volt. A trianoni békeszerződés megkö­tésekor Budapesten tanult teológiát és filozófiát, így a határok elválasz­tották szüleitől s magának kellett gondoskodnia megélhetéséről. Ta­nulmányai befejezése után Németor­szágba került ösztöndíjjal, ahol Hal­léban tanult. Az infláció értéktelen­né tette ösztöndíját, ezért mint bányamunkás kereste meg a tanul­mányaihoz szükséges pénzt. 1927-ben Svédországban járt ta­nulmányúton és közeli kapcsolatba került Söderblom érsekkel. Az ezek­ben az években elsajátított skandi­náv nyelvtudásának később jó hasz­nát vette a nemzetközi egyházi diplo­máciában. Irodalmi munkásságá­nak pedig jelentős részét képezték azok a művek, melyeket svéd, nor­vég, dán és izlandi eredetiből fordí­tott. Közel kétévtizedes gyülekezeti lel­­készi szolgálat után a bányai egyház­­kerület megválasztotta püspökének, Raffay Sándor utódjaként. Ordass Lajos válságos időkben ke­rült a püspöki székbe. A második véres világháború befejeztével Euró­pa romokban hevert, s legsúlyosab­ban talán Magyarország szenvedett. Az Egyház jövője emberi szemmel nézve nagyon bizonytalannak lát­szott. Elhagyatottságukban nyugati egyházi körökből jött a bátorító szó és a testvéri segítség. 1947-ben Ordass püspököt küld­ték ki, hogy képviselje a magyar egy­házat a svédországi Lundban, az Evangélikus Világszövetség alakuló gyűlésén. Ordass Lajos személyében a szenvedő magyar egyházat tisztelte meg a világ 75 millió evangélikusa, amikor őt választották meg a Világ­­szövetség egyik alelnökének. A lundi gyűlést megelőzően több hónapot az Egyesült Államokban tölthetett, ahol meglátogatta a magyar evangélikus gyülekezeteket és tárgyalt amerikai egyházi vezetők­kel. Amerikai körútja során minde­nütt beszélt a magyarországi keresz­tyének szenvedésben megerősödött hitéről és sok barátot szerzett a ma­gyar ügynek. Fellépése és mondani­valója nyomán az amerikai evangéli­kusok nemcsak emberi nagyságát is­merték fel, de úgy tekintettek reá, mint a hit óriására. Itteni látogatása idején tudta meg, hogy az amerikai evangélikus egyházak a következő két évben 10 millió dollárt szándékoztak gyűjteni az európai egyházak megsegítésére. Biztosították arról, hogy a magyar­­országi egyházról sem feledkeznek meg. Ennek megemlítése azért fon­tos, mert nemsokkal utóbb a kom­munisták ebből koholták azt a vádat, melynek alapján börtönbe ve­tették Ordass püspököt. Amerikából való hazatérte után az egyház helyzete Magyarországon nagyon megromlott. Ordass Lajos hősiesen harcolt az egyház jogaiért és Mátrafüreden, 1975 októberében. szabadságáért. Különösen ellenezte az egyház nagynevű ősi iskoláinak el­vételét, illetve megszüntetését. Ezek között volt például a budapesti Faso­ri Gimnázium, amely az egész vilá­gon egyedülálló eredményt ért el, mert volt tanulói közül hárman kap­ták meg a Nobel-díjatl (Amikor Ei­senhower elnök megtudta, hogy az “atomtröszt” Nobel-díjas magyar tagjai mind a Fasor növendékei vol­tak, így szólt: “Azt az iskolát minde­nestül át kellene telepíteni Ameri­kába!”) 1948-ban a rendszer mondvacsi­nált vádak segítségével durván el­hallgattatta Ordass püspököt. Azt mondták, hogy “valuta-üzérkedést” követett el azzal, hogy az amerikai evangélikusok jövőbeni segély ígére­tét nem jelentette be előre, összeg­szerűen a Nemzeti Banknál, mint az evangélikus egyház jogos követelését, illetve esedékes bevételi forrását. Ez

Next

/
Thumbnails
Contents