Erős Vár, 1975 (45. évfolyam, 1-8. szám)

1975-01-01 / 1. szám

AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA 41. ÉVFOLYAM 1975. JANUÁR 1. SZÁM 1975 - a biztonság éve Merész kijelentés — de igaz! Isten arra biztat minket Igéjében, hogy kételkedés nélkül valljuk: Ha elváltoznék is a föld, ha he­gyek omlanának is a tenger köze­pébe, NEM FÉLÜNK . . . mert — MEGVÁLTOTTAK VAGYUNK: • Hiszen tudjátok, hogy megváltat­tatok atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, nem veszendő holmin, ezüstön, vagy aranyon, hanem Krisz­tus drága vérén, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén. Újjászülette­­tek, nem múlandó, hanem romol­­hatatlan magból, Istennek élő és maradandó beszéde által. KEGYELMEZETTEK VAGYUNK: • Áldott az Isten, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja, aki meg­áldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Őben­ne van a mi váltságunk az ő vére által: a bűnök bocsánata az ő ke­gyelmének gazdagsága szerint. Ne félj — csak higgy! Vannak napok bántalmakkal S gondoktól nehéz szíved; De légy bátor — Veled az Úr, Ki ad eró't — és hitet... Nyújtsd ki karod — Isten keze a veszélyben is vezet; Bizalmadat vessed Belé, Mert Ő megáld — és szeret. FEHÉR MÁRIA TÁMOGATOTTAK VAGYUNK: • Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Iste­ned. Megerősítelek, sőt megsegíte­lek, és igazságom jobbjával támo­gatlak. EL NEM FELEJTETTEK VAGYUNK: • Ő mondta: Nem hagylak el! Azért bízvást mondjuk: Az Úr az én segít­ségem: nem félek. • Nemde öt verebet lehet venni két fillérért? És azok közül egyről sem feledkezik meg az Isten. De nektek a fejetek hajszálai is mind meg van­nak számlálva. Ne féljetek! Sok ve­rébnél becsesebbek vagytok! VEZETETTEK VAGYUNK: • Teljes szívedből bízzál az Úrban, és ne a magad értelmére támaszkod­jál. Ismerd őt el minden téren; ak­kor ő irányítja a te útaidat. • Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhí­­vottak. MEGFEGYELMEZETTEK VAGYUNK: • Mert akit szeret az Űr, megfenyí­ti; megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés sem lát­szik örvendetesnek, hanem keserves­nek, ámde utóbb az igazság békes­­séges gyümölcsével fizet azoknak, akik abban edződtek. • Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meg­haladó örök dicsőséget szerez ne­künk. MEGPRÓBÁLTAK VAGYUNK: • Tekintsétek csupa örömnek, atyámfiai, ha különféle megpróbál­tatásokat kell kiállanotok, hiszen tudjátok, hogy hitetek megpróbálá­­sa állhatatosságot szerez. Az állhata­tosság pedig teremjen tökéletes cse­lekedeteket, hogy tökéletesek és rá­termettek legyetek, minden fogyat­kozás nélkül. • Boldog az az ember, aki megáll a megpróbáltatásban, mert állhata­tosnak bizonyulva elnyeri az élet győzelmi koszorúját, amit az Úr ígért azoknak, akik őt szeretik. MEGGAZDAGÍTOTTAK VAGYUNK: • Akkor majd örvendeztek, noha most kevés ideig talán különféle kí­sértések között kell szenvednetek, hogy a ti kipróbált hitetek sokkal értékesebbnek bizonyuljon a veszen­dő, bár tűzben próbált aranynál a ti dicséretetekre, dicsőségetekre és tisztességetekre a Jézus Krisztus megjelenésekor. MEGVIGASZTALTAK VAGYUNK: • Az Úr az én világosságom és üd­vösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? • Kinek szíve reád támaszkodik, megőrződ azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. MEGERŐSÍTETTEK VAGYUNK: • Várjad az Urat, légy erős; báto­rodjék szíved és várjad az Urat! • Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankad­nak meg, járnak és nem fáradnak el! ELLÁTOTTAK VAGYUNK: • Az én Istenem pedig megadja majd bőven mindazt, amire szüksé-

Next

/
Thumbnails
Contents