Erős Vár, 1970 (40. évfolyam, 1-10. szám)

1970-01-01 / 1. szám

2. oldal ERŐS VÁR EGYEDALADÁR KRISZTUS ÉS A MAGYAR NÉP SZOLGÁJA Cleveland és egész Amerika ma­gyarsága — felekezeti különbség nél­kül szeretettel és tisztelettel tekint Nt. Egyed Aladár evangélikus lelkész­re, akit a tiszta nemzeti érzés és a Krisztushoz való hűség vezetett egész életpályáján. 1890. március 24-én Soltvadkerten született, de családja révén erős szá­lak fűzték mindig a Felvidékhez. A rozsnyói ev. gimnázium után teoló­giai tanulmányait az ősi Eperjesen végezte. Néhai Geduly Henrik püs­pök avatta pappá 1913-ban, majd a sajógömöri ev. gyülekezet lelkésze volt 17 esztendeig. Trianon és a cseh­szlovák megszállás éveiben rettenthe­tetlen bátorsággal harcolt magyar né­pe elnyomatása ellen. A Felvidék új urai végül is 3 havi börtönbüntetés­sel sújtották. Kiszabadulása után a sze­gedi ev. egyház hívta meg, ahol 10 évig dolgozott fáradhatatlanul, közben mint a csanád-csongrádi egyházme­gye esperese is, 1942-ben Ordass La­jos későbbi püspök gyülekezetét vet­te át Cegléden, majd 1944 végén Ka­­pi püspök tábori szolgálatra osztotta be. Így került ki Németországba, ahol az otthoni egyházi főhatóság megbízá­sából az Evangélikus Lelkigondozói Szolgálat vezetője volt. 1949-ben jött ki Amerikába s itt már nem vállalt önálló lelkészi szolgálatot, hanem a nyugat-clevelandi ev. egyházhoz ke­rült, mint a gyülekezet lelkészének megbecsült munkatársa és templomi orgonista. Egyed Aladár nemcsak odahaza, hanem Németországban és Ameriká­ban is sok orgonahangversenyt tar­tott, áldott művészete sokak számára volt élő bizonyságtevés. Számos da­rabbal gyönyörködtetett bennünket, mint egyházi zeneszerző is. Amerika­­szerte végzett a gyülekezetekben evan­­gélizáló és vendégigehirdetői szolgála­tot. Sokszor prédikált a magyar rá­diókban. Három évig szerkesztője volt, jelenleg főmunkatársa az Erős Vár­nak. Elölj árt az egyházak ökumenikus kapcsolatai szorgalmazásában, külö­nösen római katolikus—protestáns té­ren, ahol Király Kelemen ferences pá­terrel való együttműködése sok jó eredménnyel járt. Lelkes támogatója minden nemes nemzeti ügynek, de szívéhez mégis legközelebb van a szeretett Felvidék sorsa, melyről ma is sok előadása és írása tanúskodik. Sokoldalú áldott tevékenységében so­hasem a maga hasznát és dicsőségét kereste, hanem Megváltó Uráét, a Krisztusét! Életében, szolgálatában méltó társa, segítője hitvese, sz. Kra­­usz Vilma. Egyetlen fiuk, Miklós, szü­lei nagy örömére szintén Cleveland­­ban működik, mint jónevü orvos. Ötvenhat esztendős lelkészi pályafu­tása után Egyed Aladár nyugalomba Vonult. Állomáshelyei közül leghosz­­szabban — két évtizedig — a nyugat­clevelandi ev. gyülekezetben szolgált. Az egyház népe háláját és szerete­­tét november 30-án, ádvent első vasár­napján fejezte ki Egyed Aladár iránt. A délelőtti istentisztelet igehírdetö­­je Asbóth Gyula detroiti lelkész volt, aki I. Kor 9:16 alapján beszélt az Evangélium hirdetésének kényszeré­ről. Az istentiszteletet követő díszebé­den nemcsak a gyülekezet tagjai vet­tek részt, hanem a clevelandi magyar­ság vezetői is, valamint számos evan­gélikus, református és római katoli­kus lelkész. Megnyitó imádsággal Kár­­pi Ferenc plébános szolgált, a befeje­ző imádságot és áldást pedig Endrei Ferenc református lelkész mondta. “Visszatekintés és köszönet” — volt a témája Juhász Imre gyülekezeti lel­kész üdvözlő szavainak. Beszéde vé­gén — Ali Bácsink számára talán leg­kedvesebb meglepetésként — felolvas­ta szeretett diakonissza-költőnk Ma­gyarországról külön erre az alkalomra küldött versét: HÁLAÉNEK Egy ... kettő ... húsz ... Év évnek ad kezet S ma ünnepel pásztor, gyülekezet. Húsz eve már, hogy együtt haladunk, s ma visszanézünk és hálát adunk. Áldjuk Istent, Aki közénk hozott, és kegyelmével híven hordozott pásztorokat és gyülekezetei örök cél felé együtt vezetett. Áldjuk Őt buzgón azért, hogy kezed Tőle kapott művészi ihletet. Zeng az orgona, szárnyal az ének: Dicsőség a mennyek Istenének! Áldjuk Öt örömökért, könnyekért, próbákért, harcokért, győzelmekért. az igéért, hogy tiszta magva hullt, s nyomában élet sarjadott, virult... utat mutatott útvesztők között, könnyet törölt és sebet kötözött, bocsánatot, kegyelmet hirdetett, békességet adott, új életet. Együtt állunk Isten színe előtt. Áldjuk, hogy mindig adott új erőt, új hitet, türelmet, szeretetet. Megköszönjük a szálló éveket. Azután — hittel továbbindulunk. Tegnap, ma mindörökké egy Urunk Jézus Krisztus nyomában maradunk, előre nézünk, és hálát adunk. Hálát, hogy ezután is Ő vezet. Kezében pásztor és gyülekezet. Minden napra elég kegyelem van. Előre! Bízva, békén, boldogan! Az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia és a clevelandi magyar lelkészi kar részéről Brachna Gábor főesperes mondott köszöntőt és át­nyújtotta a Konferencia ajándékát, egy arany keresztet. “A Felvidék üzene-

Next

/
Thumbnails
Contents