Erős Vár, 1964 (34. évfolyam, 2-9. szám)

1964-02-01 / 2. szám

AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA — Vol. XXVIII. Évfolyam — 1964. FEBRUÁR - MÁRCIUS _ No. 2. szám. — r r r e Nagypéntek - husvet fenyeben Az egyház ünnepei egymás mel­lé fűzött gyöngyszemek. Nehéz lenne választani közülük. Mind­egyiknek megvan a külön szépsé­ge és értéke üdvösségünk gyöngy­sorában. Bár így van, mi evangélikus ke­resztyének nagypénteket mégis ki­emeljük a többi közül s azt mond­juk : ez a mi legnagyobb ünnepünk. Amikor ezt valljuk, önkéntelenül 3 eláruljuk, hogy az ember ezen a földön mit tart a legnagyobbnak. A legnagyobb sohasem a hatalmas siker, a dicső győzelem, a soha nem látott csoda. A legnagyobb a szen­vedés. Erő, szépség, bölcsesség, di­csőség mind elhalványodik a szen­vedés mellett. Nagypéntek nagysá­ga a szenvedés nagysága. Nem az volt a legnagyobb, amikor Isten Szeplőtlen fogantatással Fiát testbe küldte. Nem az volt a legnagyobb, amikor a halott Jézust feltámasztot­ta. Nem az volt a legnagyobb, hogy a Szentlélek láthatatlan erejével em­berek lelkét és életét meghódította. Sokkal nagyobb volt, hogy testileg és /lelkileg, véresen és gyötrődve szenvedett az Isten a keresztfán. Is­ten szenvedésének nagysága előtt borulunk le nagypénteken. Amikor nagypénteket legnagyobb ünnepünknek tartjuk, ezzel azt is megvalljuk hogy mit tartunk az üd­vösségünket megszerző eseménynek. Isten évezredes munkát végzett a földön üdvösségünk érdekében Jé­zus kereszthalála előtt is és egé­szen az utolsó napig tartó munkát végez a földön üdvösségünk érdeké­ben Jézus kereszthalála után is. De az üdvösség hosszú történetének mégis van egyetlen pontja, ahol mindaz célhoz ér, ami addig történt és minden oda tekint vissza, ami azután történik. Ez a hely a kereszt, amelyen elhangzott: Elvégeztetett! Elvégeztetett az üdvösség munkája. Azért van bűnbocsánatunk és üd­vösségünk, mert Jézus érettünk és helyettünk meghalt a Golgotán. — Nagypéntek nagysága a kereszt üd­vözítő erejének nagysága. Hát húsvétra mit mondjunk? Ha nagypéntek a legnagyobb ünnepünk, húsvét meg a legfontosabb, a legdöntőbb ünnepünk. Húsvét az ünnepek gyöngysorának az a szeme, amely ha kiesnék, az egész széthul­lana. Húsvéttal áll, vagy bukik az egész keresztyénség. Vagy igaz hús­vét és Jézus (feltámadása, vagy pe­dig hazugság, csalás és öncsalás a keresztyén vallás. Ügy is lehetne mondani: Ha nines húsvétod, akkor nem lehetett igazi karácsonyod, de bizonytalan a nagypénteked is. Miért? Két eset lehetséges. Vagy igaz Jézus feltámadása, vagy nem igaz. Ha nem igaz, akkor Jézus nagypénteki, halála nem más, mint TAKARÉKOSSÁGI okokból össze kellett vonnunk a lap februári és márciusi szá­mát. Ismételt kérésünk ellenére sokan nem rendezték előfize­tésüket. Az Erős Vár legközelebbi száma április közepén jelenik meg. A Kiadóhivatal

Next

/
Thumbnails
Contents