Erős Vár, 1946 (16. évfolyam, 1-10. szám)

1946-01-01 / 1-2. szám

MEGÚJHODÁS vagy RESTAURÁCIÓ? “Mester. A bősz vihar dühöng, Hullám fölé hullám kél, Sűrű a felhő, sötét az ég. Nincs oltalom, nincs segély. Nem bánod, ha elveszünk is, Hogy alhatol mélyen? Minden percében rettegtet a halál A háborgó örvényen. A szél és habok engednek nekem, csend legyen. A tenger dühe kárt nem teszen, Sem démon, ember, vagy akármi legyen, Nem merülhet el a hajó, ha benn Az ég, föld s tenger Mestere pihen; Szelíden engednek mind nekem, csend legyen; Szelíden engednek mind nekem, csend, csend, legyen” A legyőzött népek egyházi életében ennek a két szónak a küzdelméről van szó: meguj­­hódás vagy restauráció? TTf» rpöfonrálnnlr olrlmt nmr — - - - , V« lerongyolódott épületet vagy intézményt próbálunk vissza­hozni eredeti állapotába. Ha az egyházi élet restaurálására gondolunk, akkor restaurálás alatt a lerongyolt és működés­ben meglazult egyházi életnek a háború előtti állapotába va­ló visszaállítására kell gondol­nunk. Ennek a gondolatnak a feltevése azonban azt a kér­dést teszi fel, hogy vájjon o­­lyan nagy szerelmesei voltunk -e a háború előtti keresztény­ség és kereszt-énység belső és külső struktúrájának, hogy ma még csak el se tudunk kép­zelni szebbet és jobbat a régi­nél, annyira, hogy áldozata­’"kkill IliH/íl filrvnl-nviiib- vová. zsolni azt a maga változatlan­ságában ? Tévednénk, ha bármelyik i­­rányban szélsőséges felfogást hangsúlyoznánk az egyházról a háború előtti állapotáról. Leghelyesebb megállapításnak látszik az, ha a tények alap­ján állapíthatjuk meg, hogy az egyház nem volt halott, de nem is volt képes olyan meg­újhodásra, amellyel döntő e- Jrővé válhatott volna a készü­lődés idején, a háborút nem 'akadályozta meg. Az egyház háború előtti gyengesége volt az, hogy a je­lentkező eseményeket nem vet­te az ige fénye alá, mert ak­kor teljes borzadállyal rájött volna arra, hogy az emberek faji megítélése a legteljesebb mértékben ellentmond az Is­ten teremtés gondolatával. I- gazában nem volt tisztában azzal sem, hogy a zsidóságot például faji vagy vallási kö­zössége alapján ítélte meg kora kificamodott politikai gondolkodása. A másik tévedése az volt, hogy egy általános morál se­­kélyes látszatával összetévesz­tette a hit és erkölcs Isten hit­ben gyökerező alapját. Nem hívta híveit vallástételre az é­­let felszínére jutott kérdései­nél, hanem elkönyvelte az em­m»íí — •»_ f- TV___ UL1CACI CjA.UiCLCi.3UXV Cl Id Jp J <Ul ö azt tartotta, hogy azok mind­annyian valóságos hivők és Krisztus követők, pedig csak félrevezető számok voltak az egyház testén. A harmadik tévedése pedig abban rejlik, hogy nem ő lett a nemzeti élet átgerjesztő ko­vászává, hanem a túlzott nem­zeti gondolatok igahuzójává vált s színes hazafiasságával teljesíteni látszott elhivatását. Természetes, hogy ennek a három alapvető tévedésnek e­­sett egyháznak nem lehetett más sorsa, mint ami a nemzet sorsa lett. A vihart azonban átélte, éppen úgy mint a nem­zet, mert az élet természete az, hogy újra fejlődjön, még­ha gyökeréig csonkították is. Az egyházi életnek ebben az Isten kegyelméből engedett újra kezdésnek egyik legfon­tosabb feledata az, hogy ne restaurálásra gondoljon, ha­nem megújhodásra. Kiaggott, terméktelenné vált ágai he­lyett a törzséből felhajtó ágak hadd legyenek a tő eredeti ter­mészetének szolgálatot, gyü­mölcsöt hozó hajtásai. Az egy­háznak vissza kell menni Krisztusához, akinek szivéből az ember lelkének szolgálati gondolata fakadt. Legyen az egyház szolga és pedig az em­beri élet halhatatlanságra elhr -vött 'elkének a szolgája, ige.., szolgálja nemzetét is, de csak­is az Isten gondolatának szem jelőtt tartásával, az emberi lé­lek kára nélkül. Ha ebből fa­kad szolgálata, akkor munká­ja a legnagyobb áldás az em­beriség életében. Éhez pedig megujhódásra van szükség, közösségében és tagjaiban. Nemcsak a legyő­zött országokban, de a győző­kében is. Az egyház hajójában Krisz­tus pihen. Kérjük őt, csende­sítse le a tengert. B. G. Dr. Eyvind J. Berggrav Norvégia prímás-püspöke. Dr. Takaró Gézának meleg­hangú tollából jelent meg a Eethlen Naptárban egy na­gyon szép méltatás a norvég evangélikus egyház primás­­püspökéről Berggrav Eyvind­­ről. Berggrav a majdnem tisz­tára evangélikus ország 1,200 evangélikus gyülekezetének a feje. A háború alatt nőt ki e­­vangélikus hitének és keresz­tyén jellemének teljes fenn­­ségében, amikor a hitlerizmus szellemével szemben védte egyháza és népe szabadságát. 1942-ben Vidkun Quisling el akarta némitani s halállal fe­nyegette meg, amire Bergráv nyugodtan felelte: “Nos, itt vagyok”. Hitvallását a nem­zete számára igy fogalmazta g: — A norvégek számára e­­gyedül Isten, és soha Hitler, vagy Quisling a Führer.” A norvégek szent emberüknek tekintették, akinek hitéből uj erőre kapott nemcsak az or­szág, de az egész keresztyén világ. A hitéből áradó erő nem szűnt meg akkor sem, amikor egy nagy erdő mélyén egy kis fakunyhóba zárták. Ott töltött idejét az Ujtestámentom mo­dern norvég nyelvre való for­dításra használta. Dr. Takaró Aulén szavait idézi: “Bergg­rav szelleme kiszabadult a zárt ajtón keresztül és bizony­ságot tett arról, hogy Isten | szava nem hord láncokat." I A norvég szabadság-szeretet és vallási hűség általánosan ismert tény. Az ő történelmi fejlődésük sokban hasonló a magyar nemzet életéhez. Hosz­­szü ideig kellett nekik is küz­deni nemzeti önállóságukért. Dániával majd Svédországgal éltek együtt personal unió a­­lapján egészen 1905-ig. Még nemzeti hősük is hasonló sze­repet töltött be, mint az első koronázott magyar király Ist­ván. Ezt a királyt a norvég nemzet éppen úgy megtiszteli a “szent” melléknévvel, mint ahogy mi is sokszor emléke­zünk'az első magyar király­ról. szent Olaf a neve ennek a nemzeti hősnek és martyrnak, aki a keresztyénségéft életét adta. A lutheri keresztyénsé­­get az ország együttesen fo­gadta el 1536-ban s azóta is a legszigorúbb hitvallási alapon áll. hit a próbák terhei alatt tud csak igazán erővé válni. Az egyház erejét viszont a hivek és vezetők hite mutatja meg. Az egyházat nem a szenvedé­sektől kell félteni, hanem a hitbeli élet elsekélyesedésétől. Amikor emberi erőnk alapjai kidőlnek, akkor jelentkezik Isten az ő életében, mint életé­nek egyetlen fundámentoma. Béza Tódor szavaira hivat­kozik Dr. Takaró, amikor az egyházat ‘üllő’-höz hasonlítja. Béza mondotta Navarra kirá­lyának: “Uram, az egyház sorsa, melynek nevében beszé­lek, csapásokat elfogadni és nem kimérni. De szabadjon emlékeztetni felségedet, hogy az egyház üllő, melyen már sok kalapács elkopott." “Ez az “üllő”, mely a hábo­rú előtt megtörtnek és elpu­­hultnak látszott, megedződve került ki az emberi szenvedé­­(Folytatás a 6-ik oldalon) Nem csoda, hogy ebből a ta­lajból olyan lelki hős került | ki, mint Berggrav püspök. A

Next

/
Thumbnails
Contents