Erős Vár, 1941 (11. évfolyam, 5-12. szám)

1941-05-01 / 5. szám

1941 MÁJUS 4. ÍRJUK BELE ezt a napot a szivünkbe: kettős ünnepe ez az amerikai magyar evangélikusságnak, melynek évfordulói jubileumot fognak jelenteni egyházi életünkben. A CLEVELAND EAST SÍDÉI gyülekezet ezen a napon avatta fel uj templomát, mely uj büszkesége amerikai magyar evangélikus egyházi életünknek. Mindenünnen Amerikában, ahol csak evangélikus magyarok élnek, jöttek, sereglettek a lelkes hittestvérek és nem győzték őszinte csodá­lattal magasztalni az uj templomot és a mellette épült mintaszerű lelkészlakot. A templomszentelés alkalmából kiadott emlékkönyv szép, tömör szavak­ban fejezi ki úgy a templom, mint a papiak rendel­tetését. Ezt olvassuk a templomról: “Benne és ál­tala szolgálni akarjuk drága evangélikus hitünket, magyar fajtánkat és ezt az Uj hazát, ahová az Isten elhívott bennünket az Ő országának építésé­re.” S a lelkészlakra ez áll: “Legyenek annak min­denkori lakói, ősi lutheri hitünk szerint, a keresz­tyén családi életnek igaz példaadói, az Anyaszent­­egyháznak hü szolgái, a népnek igaz vezérei.” NT. LEFFLER ANDOR lelkész szüntelen munkálkodással elérte azt a Magyar-Amerikában egészen uj és szokatlan dolgot, hogy pompás temp­lomot épített úgy, hogy annak egész költségéből csak a negyedénél kisebb adósság marad fenn. Eb­ben az adóssággal oly könnyen bánó országban ezért a teljesítményért külön elismerés illeti meg őt és a vele együtt munkálkodó templomépitő bi­zottságot. A MÁSIK ÜNNEP pedig ez: a templom fel­avatásának napján délután, az uj templom irodá­jában mindenfelől egybegyült lelkészek és delegá­‘A TEMPLOM-ÉPÍTŐK'

Next

/
Thumbnails
Contents