Erős Vár, 1935 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

Published and edited at 938 E. Fourth St. Bethlehem, Pa. Subscription $1,00 a year The óttiy Hungáriát! Lutheran paper in America. Volume IV. Évfolyam. , 1935. JANUÁR HÓ. Number 1. szám. EZUJESZTENDŐBEN “Ez ujesztendőben ne kösd boldogságo­dat az élet külső kedvezéseihez. Ne gondold, hogy gazdagság, szerencse és kényelem nélkül nincsen élet és nincsen boldogság. Tanuld meg, hogy egy szénen sült pogácsa (mint Illés prófétánál) és egy pohár viz elég az élethez, ha azokat Isten adja, Köszönd meg a keveset is és légy háládatos.” * * * “Ez ujesztendőben lelkedről is hűségesen gondoskodik az Ur. Az élet kenyerével táplál. Az élet italát gyújtja feléd, A kegyelem asz­talát megtéríti számodra. Bünbocsánatával átölel, szent Fia testével, vérével erősiti lel­kedet.” * * * “Ez ujesztendőben is gondolj arra, hogy Isten kegyelme végtelen. Kitárt ajtajú temp­lom áll életút ad szélén. Csudálatos isteni sze­­retete meg nem lankad, tanító, erősítő, megtar­tó beszéde soha el nem némul, mint egy nagy isteni hívás örökké zeng. Életcélodat újra és újra megvilágítja, szenvedésedben újra és új­ra megvigasztal, lelki válságok között megerő­sít, kétségek között megnyugtat.” * * * “Ez ujesztendőben se láss sötét éjszakát, ne láss bizonytalan, rejtett jövendőt! Lásd meg a felhők között Isten gondviselő arcát. Bízzál az Istenben! De hited igazi hit legyen. Átvezet Ő az tejesztendő örömein, szenvedése­in. Örömeivel áld, szenvedéseivel meg jobbít és nehéz küzdelmek közt megtart. Gondviselő Atyád, mig élsz, gondviselőd, ha örök álomra hajtod fejedet. Bízzál Őbenne és ezen hitedet tedd kimeríthetetlen életerővé.” * * * “Bizonyosság és bizonytalanság, kétség és remény között, de mindenképen imádsága» szívvel állj meg az ujesztendő küszöbén, Isten szava kopogtat lelkedet!: Vándorember mit csinálsz?” * * * “Ez ujesztendőben is légy egyházunknak, gyermeke, gyülekezetünknek alkotó tagja. Ma lelki édesanyád áll előted, ki gyermekko­rod óta karján hordoz, tanít, nevel, csókol és megáld. Ne kapcsolódj ki építő munkaprog­ramjából. Erezd, hogy az anyaszentegyház és gyülekezeted a tied. Dolgoznod értük szent kötelességed. Érezd a felelőséget is. Haladá­sukért, vagy elmaradásukért, erősödésükért, vagy gyengülésükért a felelőség egy része a te lelkiismeretedre száll. Nézd meg, hogy az el­múlt esztendőben teljesitetted-e kötelessége­det? Ha elmulasztottad, pótold. Amit pedig a jelenben tehetsz, tedd meg!” (KAPY BÉLA, ev. püspök.)-------------------------OOO------------------------­Egy régi napóra felirata Az árnyék, mit karom mutat, Szétosztja a jövőt s múltat. — i Előttem a jövendő van: , Nem tied még s bizonytalan. Mögöttem az elmúlt idő: Már nem tied s vissza nem jő. Egyedül a “most” a tied: Használd fel, mig el nem siet. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 938 E. Fourth St. Bethlehem, Pa. Előfizetési ár egy évre 1 dollár zjlz egyetlen amerikai Cyiíagyar Evangé­likus Lap.

Next

/
Thumbnails
Contents