Erős Vár, 1933 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1933-01-01 / 1. szám

Sec 435 112, P. L&R. U. S. POSTAGE I c. Paid. Permit No. 625. PITTSBURGH, PA. VOLUME III. 1933 JANUARY. NUMBER I. A LUTHERAN MONTHLY FOR THE HUNGARIANS OF AMERICA Published at 161 Hazelwoodave. Contributing staff: Hungarian Editor: Andor M. Leffler. Pittsburgh, Pa. Monthly. Lutheran Pastors In America. Subscribtion: $1 a year AZ AMERIKAI MAGYAR Három szó : Amerika, magyar, evangélikus..... Milyen hatalmas, sugárzóan szép, gazdag tartalmú e három szó. Amerika a lendület, a munka a lehetőség, a szabad fejlődés fogalmát jelenti nálunk. Ott szélesebb az életek országutja, ott reálisabb az igazság, naponként látható valóság a mi ARANY JÁNOSUNK arany szava: "Tudod-é: az erő micsoda? Akarat, mely előbb utóbb diadalt arat.." Ott nincs annyi elkülönülés, nincs merev társadalmi lépcsözet, ott az emberek közelebb él­nek egymáshoz Legalább igy gondoljuk ezt mi...... De itthon ? Itt nő a nyomor, Ínség, itt terjed a szegénység. Valami hiba van a vén Európa szerkezeté­ben? Talán, mint az elmeszesedett szivü ember, nem eleg rugalmas már sem izma, sem idege, hogy nagy és nemes eszmek felé fel tudjon nézni és azohoz fel akar­jon emekedni. Valami gonosz szüklátóság és érzésbeli megszegényedés lett úrrá a lelkeken. Az államok ve­zetői még mindig nem keresik a megértés, közeledés, teljes kiengesztelödés áldott útját, még mindig szepara­­tiv, elkülönülő életre rendezkednek be az államok; pe­dig egyesülésében az erő, szeretetben a béke,lelki ne­mességben az igazi haladás. Mi, magyarok, a legtöb­bet vesztettünk a háborúban, vesztettünk a békében. A háborúban ragyogott a magyar vitézség, legendák születtek, hősök toborzótak hosszú sorban a hadak utján, melyen a rege szerint Csaba vezér lovának szikrázik a patkója s utána mennek, vonulnak végtelen sorban a hősi halálban megdicsöült hősök... Közel egy milliónyi magyar hullott el a gigászi tusán. Egy millió ifjú szív szakadt meg. De miért ? Miért ? Azért-e hogy Budapestet bármikor rommá lőhetik a EVANGÉLIKUSOKHOZ! cseh ágyuk, a nélkül, hogy kaszárnyáikból ki kellene vontatni azokot? Azért-e, hogy keserves sorsra kárhoz­tatott három millió magyar éljen az idegen impériumok rabságában? Avagy azért, hogy az ősi koronázó város, Pozsony, cseh Bratislava legyen? Azért-e hogy II. Rákóczy Ferenc és Thököly Imre, a kurucok e csil­lagai idegen, ellenség által, halain i szóval elrablót föld­ben pihenjenek, ha ugyan rab földben tudnak nyugodni? Nincs nekünk n.ás védelmünk, más megtartónk mint az, akinek születését igy jelenteték az angyalok: "Ne fél­jetek! Ma született néktek a Megtartó! * Ö, aki a béke és alázat tövissel koronázott királya, 0 tanit meg tűrni és vám'. Bízni az Isten kegyelmében, ki ezer éven át annyi ártásból, vészből és viharból kihozta ezt a népet és itt megerősítette a Duna-Tisza völgyében. Isten fog cselekedni velünk is. Múltúnk az O megtartó kegyel­ni ről beszél; jövőnknek is ez a záloga: az isteni kegye­lem. O fogja a nemzeteket, népeket és fajokat köze­lebb vezetni egymáshoz s az Ő fia, kiről a próféta igy jövendölt: "És lakozik a farkas a báránnyal és a párduc a kecskefiuval fekszik... és egy kis gyermek őrzi azo­kat." (Ézs. XI. 6.) Az evangélium, mely Isten hatalma minden hivő üdvösségére (Róm. 1.16.), meg fog tartani, csak a lelkek tartsák meg az evangéliumot, a megszentelö­­dést, a megértést és megbecsülést. Ti, távolban velünk együtt imádkozó testvéreink, vigyétek a mi nemzetünk sorsát a hit és szeretet kar­jain Isten elé, hogy adjon nekünk jóakaratot a népek részéről s jöjjön el az a jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Az Ur kegyelme legyen Veletek, DUSZ1K LAJOS miskolci föesperes-lelkész.

Next

/
Thumbnails
Contents