Erős Vár, 1932 (2. évfolyam, 1-7. szám)

1932-01-15 / 1. szám

Volume II. Évfolyam. 1932 Január 15. Number 1. szám. Published and edited at 161 Hazelwood Ave. Pittsburgh,Pa. Subscription S 129a year The only Hungarian \ Lutheran paper < in America. Szerkesztőség es Kiadóhivatal 161 Hazelwood Ave.PittJbunfh.Pa Előfizetési ár egy évre 1 dollár JIz egyetlen amerikai 1 Magyar Evangélikus ; Lap. < AUTHORIZED BY THE BOARD OF AMERICAN MISSIONS OF THE U. L. C. A. KARÁCSONYI ÜZENET. Szebb és felségesebb üzenet sohasem hang­zott még el a föld felett, mint amelyet az első karácsony »ötlét éjszakáján az égi angyalok ki­áltottak bele az alvó világba. Életprogramul és életkorona volt az a föld emberének. Kettős tör­vénye a múló életnek. Két szárny, amelyen le­repül az égből a béke angyala: Dicsőség az Is­tennek, — jó akarat az emberek között! Ezek nélkül nem repülhet magasságokba az emberi lélek. Ezek nélkül nem lehet a földnek békes­sége ! A karácsonyi üzenet évenként megújul. Mi­kor alvóra tér az anyatermészet, mikor csukott ajtók mögé vonul a családi kör, mikor csendes elmélyedésre hajlamosabbá válik az emberi szív : akkor harsan bele mindig ez az üzenet a világ­ba. A könnyen felejtő ember figyelmét nagy igazságokra akarja ráirányítani. Elsősorban arra a legfőbb igazságra, hogy a világokat teremtő és kormányzó Isten nekünk édes atyánk, aki nem uralkodni, hanem boldogítani akar. Ezért a ba­jok ostromában az élet harcában, a gondok hor­dozásában is békességes maradhat a küzdő em­ber lelke, mert van, akinek könnyét elsírhatja. Azután arra az igazságra, hogy a földi életet nem anyira a 'balsors vesszőzíése, nem a csaló­dások ostorcsapásai, hanem az emberek szere­­tetlensége, gyűlölködése és kíméletlensége te­szik békességben fogyatékossá. Ezért kell az emberek lelkiismeretébe legalább szent kará­csony napján belekiáltani az ég üzenetét: legye­tek hívők, legyetek jóaikaratuak! Ma különösen nagy szüksége van a föld emberének az áldott üzenetre! Ma az ember mindennek lés mindenkinek, önönmagának leg­­elsőbb, szívesebben megadja 'és megszerzi a di­csőséget, mint az Istenének. A jó akarat sem a mindennapi élet vezérlő törvénye. A hangosko­dó vallásosság ne tévesszen meg senkit. Mert bár telteb'bek a templomok, de üresebbek a szi­vek. Többet jótékonykodunk, de kevesebbet gon­doskodunk. A ma jajját talán elnémítjuk, de a holnap keservének nem vetünk gátat. Félő, hogy a ma embere megszokja a látszatos vallásossá­got és megszokja a látszatos jóltevést. Pedig hiába hordja magán Krisztus képmását, vagy a keresztjét az olyan ember, aki nem ismeri Krisz­tusnak a lelkét. Azt a lelket, amely szeretettel borult rá a szenvedők szikére. Azt a lelket, amely békesség balzsamával gyógyitgatja az életküzdelemben kapott sebeket. Csak ez a lélek szerezhet az Istennek dicsőséget, az embernek békességet. Különben zenghet az ének, csattog­hat a zsolozsma, az Isten dicsőségét csak hang­gal hirdeti. Élettel egyedül csak a jóakarat nyo­mán keletkező hálából fonhat földi ember dicső­ség koronáját az Isten számára. Ma különösen szüksége van az emberiség­nek erre a komoly karácsonyi üzenetre. Ezrek lés százezrek szive van tele keserüs/éggel. Az otthonok százaiban nagy a hideg, kicsiny a ke­nyér. Népek nyögnek tehetetlenül a hatalmas­­kodók lábai alatt. Igazságtalanságok kényural­ma nyűgözi le a tiszta igazságot. Békeszerződé­seknek csúfolt halálos Ítéletek élesztgetik pusz­tító tüzzé a békétlenséget. A szeretet lés a jó­akarat éhező koldusok módjára lopkodnak a ker­tek alatt, mert az emberek és a nlépek hatalma­sai bezárják előttük a szivük ajtaját. Ezernyi baj, gond, fájdalom lés robbantó keserűség kín­ját hordozza a ma embere, hogyne volna hát szükség a komoly karácsonyi üzenetre! Elogyne volna szükség eszébe juttatni a tévelygő világ­nak, hogy az élete megtisztító igaz hit és csak az életet termő fává formáló jóakarat szerezhet az Istennek dicsőséget, a földnek pedig óhajtott békességet. Fogadjuk be mindnyájan a karácsonyi ked­ves üzenetet' és uj hittel, uj szívvel kezdjünk uj életet! D. Raffay Sándor, püspök.

Next

/
Thumbnails
Contents