Erdőd és Vidéke, 1914 (1. évfolyam, 1-17. szám)

1914-04-12 / 1. szám

ERDŐD és VIDÉKÉ Társadalmi hetilap. Előfizetési ár: Egész évre 6 korona. Félévre 3 korona. Előfizetési dijak és a lap szellemi részét illető köz­lemények Erdődre a szerkesztőséghez küldendők. Nyilttér sora 40 fillér. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : D«; NAGV SÁNDOR ÜGYVÉD. Főmunkatársak : KÓRÓD! KATONA JÁNOS CHIRKE VILMOS tb. szolgabiró. járási számvevő. Hirdetések és a lap expedíciójára vonatkozó felszólamlások „PÁTRIA“-NYOMDA NAGYKÁROLY Kaszinó-utca 10. sz. küldendők. Megjelenik minden vasárnap £5% H •» ®0 jgí FF JBöÄydAwMlIit Az a szellemi aranyeső, mit csak egy nap leforgása alatt is kap hazánkban az olvasó közön­ség, kétségtelen beigazolttá teszi a tételt, hogy Magyarország ma vezet a hirlap irodalom terén. A felettünk bámulatos roham­lépésekkel elvonult utolsó 50 év szinte el is kényeztette a közönség ízlését e téren. Mert mig a társa­dalom tekintélyes rétegének ke­nyeret ad a hirlapirás, tagadha­tatlan az is, hogy e kenyérre bőségesen szolgál rá azzal a fel- készültséggel, azzal a ragyogó szinpompával, a mivel olvasó kö­zönségének szolgálatára áll. Talán a múltak traditiőja ez. A hajdan lovas nemzet atavizmusa, amelynél a szilaj harci mén Pe- gázussá alakult át az idők folya­mán. Kulturális életünk ez evolutiója nem maradhatott hatás nélkül az erdődi járásban sem. Az eszme, hogy járásunknak sajtó orgánuma legyen, nem mai keletű. Ma csak testet öltött, élő valóság lett. A tavasz balzsamos illata, a Megváltó feltámadásának mai örömünnepe ez eszme megvalósu­lásának kiinduló napja. Elindítjuk e lapot abban a reményben, hogy vállalkozásunk hézagot pótol. A vármegye járásai között az erdődi az, melynek nincsen senki szószólója. Magára hagyatva, ön­erejéből küzd a létérti harcban, közügyeinek fejlesztése körül. Minden vonalán a haladásnak legtöbbször deferálni volt kényte­len járásunk a maiban. Nagyon sok esetben piisjtíWa kiáltó szózat volt egyeseknek étkében felemelt szava. Ez eredménytelenség sok ke­serűséget és elvitázhatlan csügge- dést is váltott ki közügyeink mi­kénti jövendője iránt. Épen ezért, e küzdelem szinte parancsoló kötelességgé tesz egy sajtóorgánumot, mely a nyomta­tott betű hatalmával adhat kife­jezést minden jogos óhajnak, jogos törekvésnek. Hü orgánuma kívánunk lenni tehát első sorban járásunk köz­érdekeinek. Hasábjaink nyitva állanak minden igaz ügy, minden közérdek számára. Megalapozni óhajtjuk já­rásunkban az egyetértést és azt, hogy egészséges, egységes közvé­lemény fejlődhessen ki minden közdologban. E cél eléréséhez közszüksőg az erők egyesítése. A ma feltámadt Jézus hivó szózatával fordulunk ezért a kö­zönséghez: Jöjjetek én hozzám mindnyájan . . .! Tegyük e lapot társadalmi s közéletünk irányítójára. Legyen ez lüktető pulzusa annak, terjesszen világosságot, bé­kességet és egyetértést a mi kis körünkben. Egyébkénti irányunkat meg­szabja az a keret, melyben egy S O S D. Irta: Medák Ilona. Susu három éves legényke volt csupán, de a házban azért a legna­gyobb ur. Egy vidéki, módos, úri házban lá­tott először napvilágot, s mindenkinek ő volt a parancsoló]'a, a zsarnoka. Ha valami után kinyújtotta parancsolólag apró kezecskéit hat kéz juttatta hozzá a kivánt valamit, ha elpityeredett, apa, anyuci, dajka s még vagy négyen sza­ladtak : »az Istenért mi baj ? Mi történt?« Ha megunta a játékait, a Jancsit, nyulacskát, lapdát, lovacskát csak apusra csüggött, s az nyomban átváltozott en­gedelmes, élő, hűséges játékszerré. Ha Susu úgy kívánta lóvá lett, is­teni türelemmel csúszkálta körül a szobát, s Susu a hátán diadalmasan kiáltozta: »gyü, — gyü!« S közben pi­rosra markolászta az apa fülét. Óh apa az kitűnő egy ember volt, s ezt nagyon jól tudta a Susu. Sőt már egész pici korában is tudta, hisz ha sirt, apa pojácájává vált, s a plafondig ug­rált, hogy hallgasson a kis nebuló. És Susu ekkor csakugyan, de csakis ekkor, — elhallgatott. Óh, Susunak jó dolga, egész ud­vara volt, mint a rococő apró prin- ceinek. Susunak mindenki engedelmeske­dett, Süsüért mindenki aggódott, min­dent megkapott amit kivánt, minden óhajtása teljesült, egész természetsze­rűleg, mintha ez nem is lehetne más­ként. Mikor aztán nőtt, mikor hozzá tudott férkőzni az anyus varródobozá­hoz, s benne az ollóhoz, tűhöz, s egyéb veszedelmes holmikhoz, feltűnt az első ellenség, az első »nem szabad.« Mikor Susu először találkozott vele, éktelen sikitásba fogott, mint aki nincs szokva ilyesmihez, de a világrengető sirás csak­hamar sejtelmes, titokzatos hallgatásba fűlt, mert anyus kimondta nagyon furcsa, ijedős arccal, suttogó hangon : — Juj, juj! A Piskirié, juj, juj. — És Susu s csodálkozástól elfelejtett sirni tovább. Hallgató, figyelő arcot vágott és p ci fej t be beköltözött az első rejtelem. És mert anyusután mindenki olyan furcsán utána moíidta: — Juj Piskirié, jön a Piskiri, juj — félni kezdett. Pedig ismerte Piskirit a házőrző bozontos, öreg kutyát. Mikor künn sé­táltatták őt, vagy Piskiri belopózhatott látta, ismerte^ ámbár a nevét még akkor nem is tudta kimondani. Most egyszerre valami titokzatosság, hatalom lett Pis­kiri a Susu szemében. És mig a Piski- ritől való respektust érzékelte, felfogta, felejtett el sirni a rajta esett sérelem miatt. Ettől fogva aztán Piskiri beleját­szott az életébe, a réme lett neki. Ha kést vett fel, egyszeriben hangzott: — Juj, Piskirié! — Nyomban le­tette. Ha enni nem akart, megint hang­zott : — Elviszi Piskiri. — És sző nélkül, engedelmesen kosztolt. Ha felakarta dönteni a virágvázát, összeakarta tárni a poharat, miből vi­zecskét kapott, megint szólt: — Jön a Piskiri — És nyomban megmásította tervét. Piskiri most már mindenütt ott volt, mindenbe beleszólt, mindenhez jogot formált és mindenki helyett parancsolt Susunak. Susu pedig senkitől se félt, senki­nek se fogadott szót, csak Piskirinek. Mindent elvett, csak ami a Piskirié volt, ahhoz nem nyúlt volna egy világért sem. S most már nagyon sok minden volt a Piskirié, most már mindig és mindenütt ott lebegett Piskiri. Mikor aludni kellett volna, s Su­sunak játszani pajkoskodni, s megtán­i

Next

/
Thumbnails
Contents