Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1894

5 Tehát, «egyetem» név nélkül, olyan kis egyetemet kiván, a melyen majd­nem minden egyetemi tudomány röviden, velősen és rendszeresen előadas- sék. Egyetemet kiván, «egyetemi zaj» nélkül, — költséges apparatus nélkül. A nagy mozgalom megindult. Eperjes városa lelkesül az eszméért. Hogy minél jobban biztosíttassák annak kivitele, Mag. Sartorius = Schneider János senior a tervet az 5 szab. kir. város 1665. aug. 11-dikén s majd foly­tatólag aug. 20-dikán Eperjesen tartott zsinata (egyházi közgyűlése) elé viszi. Az íiug. 20-diki ülés magáévá teszi a tervet, megszerkeszti az adakozásra való felhívást, megkezdi az adakozást s elhatározza, hogy a Collegium — mert egy Collegmmnak építését határozta el (lásd az okmánytárban) — építé­sének eszméjét az egész felvidéki protestantismusnak ügyévé teszi s ezért új, nagy gyűlést hirdet Kassára 1665. nov. 18-dikára, melyre a felvidéki evang. urakon kívül, egyúttal meghívja a felvidéki helvét hitvallásuakat is. Erre a legszélesebb körben szétrepültek a meghívók. A felvidéki sz. kir. és bánya­városokon kívül a szepesi városoknak s a felvidék protestáns főurainak és gazdag nemeseinek szólották azok. Hogy az ügyet egy nagy lépéssel előbbre vigye, Eperjes városa a főpiacz legszebb részén alkalmas helyet jelöl ki az építendő nagy intézetnek s egyút­tal megkezdi az adakozást, fejedelmi bőkezűséggel, két falut: Mochnyát és Kajatát és egy nemesi birtokot, a luzsánkai részbirtokot ajándékozván e czélra. Erre összeül a fényes kassai gyűlés ióóp. nov. 18-dikán. A felvidéknek színe-java van jelen, vagy személyesen, vagy képviselői által, u. m. evangélikus részről; Tököli István gróf, báró Ostrosith Mátyás, báró Tököli Zsigmond, báró Petrőczy István, Tárkányi István, Wittnyédy István, Keczer Ferencz, Keczer János, Keczer András, Keczer Menyhért, Semssey Ferencz, Horváth (Stansith de Gradecz) Boldizsár, Görgey Ezékiel, id. Újfalussy Zsigmond, Fejérváry Zsigmond, Dobay András, Dobay Gábor, Saárossy Sebestyén, Szir- may István, Dessewffy György, Berzeviczy Zsigmond, Péchy András, Faigell Péter, Berzeviczy János, Dalmady István, Jurikovich György, Bakay István, Dolmay Gábor, Libercsey Mihály, Madácz János, Rayky István, Bakoss Gábor, Gilány János, Dessewffy Ferencz, Kiszell Sándor és Görgey Miklós stb., sz. kir. Kassa város bírája és tanácsa, sz. kir. Lőcse város bírája és tanácsa, sz. kir. Bártfa város bírája és tanácsa, sz. kir. Eperjes város bírája és tanácsa, sz. kir. Kis-Szeben város bírája és tanácsa, sz. kir. Késmárk város bírája és tanácsa, a sz. kir. bányavárosok és a 13 szepesi város. A református atyafiak részéről a felhívás aláírói és mások. (Lásd a felhívást az okmánytárban.) Ezek kimondják, hogy elfogadják a memorandumot, ők a leendő, léte­sítendő főiskola pártfogósága s egyúttal kijelölik annak közelebbi felügyelőit is a jelenlevő következő tagokból, u. m.: Semssey Ferencz sárosi alispán, Keczer András és Keczer Menyhért sárosi táblabírák, Dobay András sáros­megye főjegyzője, Saárossy Sebestyén sárosi szolgabíró és Faigell Péter sárosi táblabíró, a nemesség részéről; Weber János sz. kir. Eperjes város főbírája, Hakker Mihály, Conradt Tamás, Zimmermann Zsigmond tanácsnokok, Guth Dániel eperjesi fő- és Gasser György eperjesi aljegyző, a városok részéről. Egyúttal kimondatott, hogy ha ágost. hitv. evangélikus lesz, mindig a sárosi alispán és ugyanazon feltétel alatt mindig Eperjes főbírája legyen a rend­

Next

/
Thumbnails
Contents