Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 39. kötet (297-300/a. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 39. (Budapest, 1909)

Baumgarten Izidor: Az új irányok a büntetőjogban [297., 1909]

«- A Magyar Jogászegylet igazgató választmányé * tagjai: ^ Tiszteletbeli elnök: Dr. Vavrik Béla curiai tanácselnök. N Tiszteleti tag: Dr. Könnyéi Ede ügyvéd. ^ Kínok : Dr. Nagy Ferencz ny. államtitkár, egyetemi tanár. &B Társelnök: Dr. Beck Hugó curiai tanácselnök. © Alelnökök: Dr. Baumgarten Izidor koronaügyészhelyettes ; * Dr. Kenedi Géza ügyvéd; Ь Dr. Nagy Dezső ügyvéd, orsz. képviselő : ” Dr. Schwarz Gusztáv egyetemi tanár; to Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár. . Д Titkárok: Dr. Baumgarten Nándor ügyvéd, egyetemi magántanár: 8 Dr'. Lengyel Aurél kir. törvényszéki jegyző ; Ä Dr. Meszlény Ártár kir. törvényszéki biró, egyetemi magán Dr. Szladits Károly kir. Ítélőtáblái biró, egyetemi magántól •w -fS Ügyész: Dr. Messinger Simon ügyvéd. ■<8 Sí Pénztárnok : Dr. Vámossy Károly ügyvéd. iO Könyvtárnok: Dr. Lányi Márton kir. törvényszéki jegyző. 'S «О Budapesti választmányi tagok. S ^ Dr. Almási Antal kir. tszéki biró; De. Magyar István kir. főügyészlitílyettes; ^ ^ Dr. Balás Elemér kir. ügyész, egyetemi Dr. Magyary Géza egyetemi tanár. > ж magántanár ; Dr. Márkus Dezső curiai kisegítő biró. to . Or. Baracs Marczel ügyvéd ; Nagy Ödön ny. keresk. és váltó-törvényszéki a ® ör. Balog Arnold ügyvéd ; elnök: S . Dr. Balogh Jenő egyetemi tanár; Dr. Pap József a budapesti ügyvédi kamaru M S Dr. Barna Ignácz kir. táblai biró; titkára, egyetemi rk. tanár ; tű ф Dr. Concha Győző egyetemi tanár; Dr. Plósz Sándor v. b. t. t., egyetemi tanár ; ^ j Dr. Dárday Sándor az állami számvevőszék Dr. Polner Ödön min. oszt. tanácsos, egyetenr X a alelnöke; rk. tanár; a g Décsey Zsigmond curiai tanácselnök: Dr. Iteichard Zsigmond kir. táblai biró: "" N Dr. Doleschall Alfréd egyetemi tanár ; Hidd Gyula min. tanácsos ; ® Dr. Fodor Ármin kir. táblai biró; Schuszter Rudolf curiai kisegítő biró ; f Dr. Friedmann Bernát ügyvéd; Staud Lajos curiai biró; A > Dr. Gaár Fiimos kir. táblai biró; [ Dr.Stvpl Károly a bpésti büntető tszék felnője; О « Grecsák Károly curiai biró ; Dr. Székely Ferencz koronaügyész ; Д s Dr. Grosschmid Béni egyetemi tanár; j Dr. Szivák Imre a budapesti ügyvédi kamara N ё Dr. Heil Fauszlin közigazgatási biró: elnöke; ° Dr. Illés József kir. törvényszéki biró, egyet. Dr. Szohner Lajos ügyvéd ; .Jjj magántanár; Dr. Tárnái János curiai biró; © a Dr. Edvi Ülés Károly ügyvéd, nyugalm. kir. Dr. Térfi Gyula min. tanácsos; Ф .fe ügyész; Dr. Tőry Gusztáv államtiikár; •г» Д Dr. Imting Konrád államtitkár; Vargha Ferencz koronaügyész-belyeites; 5 ... Dr. Katona Mór egyetemi tanár ; Dr. Wlassics Gyula v. b. t. t., a kir. köz­Jg ®r- kováls Gyula egyetemi tanár; igazgatási bíróság elnöke : * д Dr. König Vilmos ügyvéd : Dr. Wolf Vilmos ügyvéd: Dr. Lévy Béla ügyved; j Zsitvay Leó curiai tanácselnök. s 45 Vidéki választmányi tagok: Dr. Angyal Pál pécsi jogtanár; i Dr. Nagy Ernő kolozsvári egyet, tanar: a Dr. Bernolák Nándor kasssai jogtanár; j Dr. Nyulászi János kassai ügyvéd: 'Jjt Dr. Finkey Ferencz sárospataki jogtanár; | Dr. Öherschall Pál pozsonyi jogtanár; Я Dr. Jancsó György kolozsvári egyet, tanár; J Dr. Bósa Izsó a szegedi ügyvédi kamat 43 Dr. Jászi Viktor debreczeni jogtauár; elnöke; •*s Horváth Jenő győri kir. táblai elnök; i Dr. Bevesz Ernő szabadkai ügyvéd : _ Kende/fy Domokos a beszterczei törvényszék j Dr. Várady Zsigmond nagyváradi ügyvéd elnöke; Dr. Vulkovich Sándor pozsonyi jogtanai C Dr. Kolosváry Bálint kolozsvári egyetemi j ® tanár; to Az igazgató választmány által választott jegyzők: Dr. Lányi Márton törvényszéki jegyző ; Dr. Erődi Tihamér joggyakornok ; 4 Dr. Proszwimer Béla ügyvéd : Dr. S.ömjén László joggyakornok ; Dr. Zsitvay Tibor ügyvédjelölt.

Next

/
Thumbnails
Contents