Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 3. kötet (28-33. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 3. (Budapest, 1887)

Végh Arthur: Lachaud védőbeszédei [28., 1886]

Az igazgató választmány tagjai: Elnök: Cscmeyi Károly curiai tanácselnök ; alelnökök: Manoilovich Emil curiai biró, Dr. ,Környey Ede ügyvéd; titkárok: Dr. DelFAdatni Rezső ügyvéd és egyet, magántanár, Dr. Fayer László ügyvéd és egyet, magántanár; ügyész : Dr. Siegmund Vilmos a budapesti ügyvédi kamara titkára; pénztárnok: Dr. Szirtik Imre ügyvéd és orsz. képviselő; könyvtárnok: Dr. Tárnái János ügyvéd; választmányi tagok: Dr. Beck Hugó ügyvéd, Czorda Bódog curiai biró, Daruváry Alajos curiai tanácselnök, Dr. Herczegh Mihály egyetemi tanár, Dr. Györy Elek a budapesti ügyvédi kamara ügyésze és orsz. képviselő, Dr. Hericii Károly miniszteri osztálytanácsos, Hodossy Imre a budapesti ügyvédi kamara elnöke és orsz. képviselő, Perczel Béla a m. kir. Curia elnöke, Szentgyörgyi Imre igazságiigyministeri államtitkár, Dr. Teleszky István ügyvéd és orsz. képviselő, Tóth Elek királyi táblai tanácselnök, Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár. Kivonat a «Magyar Jogászegylet» alapszabályaiból. 3. §. Az egyletnek alapitó, rendes, levelező és tiszteletbeli tagjai vannak. 4. A rendes és levelező tagok belépése egy évi időszakra történik; a tagok név­sorába való beiratkozás hallgatag megujitottnak tekintetik mindaddig, mig az illető tag nem tudatja kilépését az igazgató választmánynyal. Budapesti lakos csak rendes tag lehet. 7. §. A rendes tagok tagsági dija 5 frt; a levelező tagoké 3 írt. A mely tag egyszer-mindenkorra 200 frt alapítványi tőkét ajándékoz az egyletnek, alapitó taggá lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents