Élő Víz, 1944

1944-január / 1.szám

Újesztendőre — régi útravaló Manapság mindenki várakozással tekint a jöven­dőbe. Olyan kornak a felvirradását reméli, amelyik meggyógyítja a jelennek sok sebét, megszünteti a bé­kétlenséget szülő nyomorúságot és letöröl minden könnyet. Ebbe az általános várakozásba sok ígéret is belehangzik. Jönnek, akik új gazdasági rendszert, fel­ébredt szociális felelősséget, megtisztult egyéni- és közerkölcsöket, új társadalmi rendet ígérnek. Mindezt hallva sokan gondolják, hogy a keresztyén hitnek is fejlődnie kellene, hogy az új viszonyok között is meg­állhassa a helyét és betölthesse a szerepét. — A sok kínálkozó új között Jézusnak vér szerint testvére, lel­kileg pedig tanítványa: Júdás apostol int bennünket, hogy maradjunk abban a régi hitben, amely egy­szer smindenkorr a adatott a szenteknek. Sőt tusakod- junk a régi kipróbált hit mellett a világ új tanításai és hitpótlékai ellen. (Júdás 3. v.) Ugyanezt tanítják Pál (Gal.l : 6—9) és János apostol is (II. Ján. 9.—10.) Ebben a világban idővel minden megváltozik, mert változás alá van vetve. Egyedül Istennél nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. (Jakab 1 : 17b.) Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. (Zsid. 13:8.) Bizonyosan nem változik a tanítása sem. Az evezredes igazság: a bűn zsoldja a halál, az Isten ke­gyelmi ajándéka pedig örök élet (Róm. 6 :23), válto­zatlan marad a ránk következő és méhében nagyon sok változást hozható esztendőben is. 1944-ben sem lesz senkiben másban üdvösség és nem tűnik fel az emberek "között az ég alatt más név, amely által meg­tartathatunk — csak a régi, Jézus Krisztus neve (Csel. 4.12). — Éppen azért, ha biztos útravalót akarsz a sok bizonytalansággal rettentő esztendőre, akkor ne kap­TARTALOMBÓL: Fvangélizáció: A nagy hitető. — Bizonyságtétel: Hősi halott leveleiből. — A Bethesda adventje. — Levél a csendes hétről. „Nékem az élet Krisztus...". — Elő­adás: Szolgálat helyett tevékenység. — Tükör előtt: A bizalmatlan. — A „szabadalmazott". — A hiszékenység. — Tanítás: Békesség. — Imaközösség: Imádkozó fér­fiak. — Beszámoló: Szentetornya, Szeged, Gyoma, ös- agárd, Pincéd, Ambrózfa'va, Magyarbánhegyes. — Irat- terjesztés. — Gyenesi morzsák. — Fedőlapokon: Üj- esztendőre — régi útravaló. Bibliakör: A hit abc-je. — Tudnivaló. kodj az „újak“ után, hanem zárd szívedbe a sok próbát kiállt régi hitet, — és nem kell félned semmi­től, amivel a változó világ rettent, mert ez a régi hit meggyőzte a világot. (I. Ján. 5 : 4.) Megáll az Isten igéje. A szentföldön végzett ásatások félreérthetetlenül igazolják a bibliának minden kijelentését. Aki hozzá­értő szemmel tanulmányozza a sodomai leleteket, an­nak nincs kétsége a biblia szava felől, hogy ott az er­kölcstelenség valóban az égre kiáltott. (I. Móz. 18 : 20— 21.) Jeruzsálem emlékei is igazolják, hogy a próféták ítélete szerint a hiúság vására lett. (Ésaiás 3 : 16—26.) Babilont se hiába használja mind az ó- mind az új­testamentum a szabad bűnözés és az Istentől elsza­kadt emberiség példájául. És Isten nem hiába hal­latta hangját, amikor könyörtelen ítéletet és pusztulást hirdetett a bűnös városok felett. Virágzó élet helyén ma sivár pusztaság, finom homokba temetkező jelte­len romok. Némelyik évszázadokra eltűnt a föld szí­néről, úgyhogy még a helyét se tudták. Csak a késői kutatás akadt nyomára s igazolja most Isten ítéleté­nek kikerülhetetlenségét. Hogy Isten szava mennyire részletekbe menő, jel­lemzően láthatjuk a Tirus felett mondott ítélet betel­jesedésénél. A büszke kereskedőváros felett is kimon­dotta Isten az ítéletet: „Elhányják Tirus kőfalait és lerontják tornyait, s levonszom még a porát is róla s kopasz sziklává teszem őt.“ (Ezék. 26 :4.) A város el is pusztult nem sokkal a prófécia után. Nem is épí­tették fel, hanem helyette a szemben lévő tengeri szi­getre épült az új város. A régi pedig romokban ma­radt. Kb. 250 év után Nagy Sándor az új Tirust híd­dal kapcsolta a szárazföldhöz és akkor töltésképpen a régi város romjait belehordták a tengerbe. Akkor tisztíttatott el még a por is a város sziklaalapzatáról. Szakértőként állíthatom hogy mindazok az ezrekre menő leletek, amiket a biblia földjén végzett ásatá­sok és a keleti ékírásos irodalom napfényre hozott, egytől-egyig alátámasztják a biblia kijelentéseit. A próféciák közül már nagyon sok beteljesedett. A többi is bizonyosan be fog teljesedni. Ha biztos kalauzt sze­retnél a jövő bizonytalanságában, akkor csak a Szent- írás szavához tartsd magad. Az megáll mindenek felett. Változatlan szegletkő. A lepergett 1943. esztendő az emberiség súlyos szenvedéseinek az ideje volt. Felmérhetetlen értékek

Next

/
Thumbnails
Contents