Ellenzék, 1944. október (65. évfolyam, 225-226. szám)

1944-10-04 / 225. szám

T“ LXV* ivíolyöttt* 225.“szám* Ara 20 OH f^i rt ( *J il .V Siserdo. 1Ö44 oktáber 4, ,PAULAS SAJTÓVÁLLALAT Kiadótulajdonos részvénytársaság Arak í 1 dór». »Jäü Szerkeszt <S«ég és kiadotuvatal' Kői Jókai-u. 16 , í. Telefon-, n—09 Nyomda S- Teieíoa: 23—23, Csekk&zámia Kolozsvár térségében honvéd és szövetsé* ges alakulatok hősi helytállása meg­akadályozta az ellenség áttörését A magyar-román határon részben már újból román területen folyik a harc .. jelenti az Interinf. BUDAPEST, október 4, (MTI) A honvédvezérkar főnöke kedden k'adoti hadijelentésében közölte, hogy Makó vidékén a honvcdcrap^ok ellentámadásai eredményesen haladnak előre, 2! páncélos szétlövése után a betört ellenséges harc» c oportci itt ezükebb területre sikerűit Ösízeszcritar;i. A Mezőhegyes »Sarkad határszakasz mentén több ellenséges támadást elkerült visszaverni. Nagyon Ionját a honvédcsapatok visszafoglalták és fel­vették ci öeezékTOtletést Nagyváradtól déli irányban támadó námst csapatokkal. Nagyváradtól délre a me veri ellenséges harccsopert maradványai a határon túlra vonultak vissza. Tordáíói keletre és nyugatra az ellenség űícsopcríositás után h tfon hajnalban többórás tüzériá i előkészítés mellett ismét több hadosztállyal indult támadásra. Az arcvona'at áttörnie s.hol sem sikerű t. Néhány kisebb betörési helyen az ellentámadás megindult. Erős ellenséges harcsoportok Szászrégen ellen intézett támadását a nemet csapatok a város előtt megállították, A borsai és a Tatár-hágó elolt a h-nvédC;apatok szél- vertek több ellenséges támadást. Ă magyar hadkeientés kiegész'tő része megemlíti még, hogy Makó vidékén a 21 szovjet ha ckocsit nagyobbrészt köze harcban semm sitették meg. A Nagyváradiéi délre folyt harcokban különösen kitűnt a Nagyszalon á: elfoglaló egyik páncélos hadosztályunk, amely a város visszafoglalása mellett az elhn égnek súlyos veszteséget okozott emberben és anyagi: a \ K emelkedő teljesítményt értek el a Dunántúlról származó gyaiogcs csapa atnk, amelyek a kedvezőtlen időben kize harcokba í a végsőkig is ki artva, megteremtették az előfeltételeket, hog/ a nem t és a magyar páncélos erők támadásaiKat sikerrel végrehajthat sák. A Ko czsvárral szembei felvonult ellenség pergőtüzszerü tüzérségi elő­készítés után sok páncé os bevetéséve. indult támadásra, de az ellentámadás során csupán néhány helyen kellett állásainkat kismértékben visszavonni. A további el ént rnacások folyamatban v,nnak és Tordátjl keletre máris sikerre vezettek. Az e lensé es támadás e ső napja tehát kétségtelenül saját sikert p.ozott. Ez elsősorban csapataink helytállásának köszönhető. BERLIN., október 4. (MTI—DNB) A német véderő főparancsnoksága közli; A nyugati arcvonaí eddigi gyúj­tópontjain tovább tartanak a har­cok a légijegy ver nemnek mindkét részről való fokozctt harcb avet ősé­vel Egyes h iyeken az Antwerpen ~-Tou hot-cs:icinán :iony:male ka nadai kötelékek szívós ellenállá­sunk ellenére tért nyertek. Csapa­taink az Alsó-Rajna és a Waal között megjavították az előző na­pokon elért állásaikat. Meíztöl dél- re csak két jelentéktelen betörést tudott elérni. Aachen térségében fo­kozódott a harci tevékenység, jelek szerint küszö.ö:: áll az elie.isép t ­madása É zak-Hollandiában és lAachen térségébdn. Hadosztályainkkal Chateau—Sa- instől Nyugatra felmentettünk át- menţileg körülzárt rémet harccso- ooriot és több helységet efoglal­tunk. Északamerikai ezred knek azok a kísérletei, hogy a Mortag- ne fellő folyásától kétoldalt és a Mosel felső folyásától keletre lévő magaslati: Húsunkat benyomja, csak csekély helyi sikerre vezettek. E yes helységekéit még folyik a harc. Az ellenség erősödött légitáma- ; dúsai után Calaisban el eseredett harc után elvesztek az utolsó hi- maszpontok is. A dünkircheni és az atlanti parton lévő támaszpontjaink ellenséges támadások s keres elhá­rítását jelentik. Az Etrusk Appeninnekben az 5. amerikai hadsereg ismét hevesen támadó t. Az Adrii mentén vissza­vertünk angol támadásokat. Temesvártól északnyugatra és a Duna szak:szán, a V.ésk pútól két­oldalt csapataink heves harcokban LÍlnak a támadó szovjet—román kötelékekkel. Erősebb szovjet köté­lé'elkel. Erősebb szcvjst kötelékek behatoltak Fehértemplomba1 a szerb —román határon. Araatól ny agaira, Nagyvárad mellett és Tórádtól kétoldalt szov­jet támadásokat vertünk vissza. A Maros mentén tovább tartanak a helyi harcok. A Keleti Beszkidekben ez ellen­séges támadások súlypontja to­vábbra is a Duklától e szakra iévá térségben volt. .4 szovjet csapatok kevés tért tudtak ny.rni és nagy véres veszteségeket szenvedek. Varsóban összeom ott a felkelő mozgalom. A keleti arcvcnal többi ^részéről csak azt jelentik, hogy Varsótól északkeletre e.lensé^es tá­madása at vertek vissza. Mi la utol keletre ódig hadsere­günk eredményes tam adó vádalko* zásokat hajtőit végre. Angol—amerik i bombázókőieté- kék terrortámadást idéztek Nyu­gat és Közép-Németorszég helysé­gei ellen. A légi fegyvernem szeptember haváb n 1307 angol**amerik i re* pülőgépet puszíiicit el, köztük 594 négymo o-os bőm'avetőt. Ez a szám nem főj 'ja m igában a hol- ; lan diai harci térségben Ütőt jóval több, mid 1000 iehervitorlázó re- o ülő gépet. A had er eg és fegyve­res SS csapatai ugyaneb aen az időben 140 el.enséges repülőgépet és teherv.torLzót lőttek ke. A ke- leti arcve nah n a szovjet 12411 repülőgépet vesztett A Vaskapu előtt nagy szovjet erőket vetettek be 6ERL1Y, október 4. (fJTl) A keleti arevoetalon mosta déli szárny* tmk van uralkodó jeieatőiége, mégpedig a Vaskaputól a beszkidekí hágókig terjed i terűiéinek, amely ellem a szovjet támad sai uj erők bevetésével irányulna!? . A Vaskapu előtt nagy szovjet erőket vetettek be és ott n tgyerejti ha! eicselek mények lángoltak fel. Ez kétségkívül ősszel is i gésben vana duklai h igj ellen irányuló támadó vállalkozás­sal. A szovjet hadvezetőség két nagy áttörést igyekizik elérni, a Vas* kapu és a Duklai hágó köpött lévő néniét és magyar erőket katlanba akarja szorítani, hogy kiküszöbölje a nagy veszteségekkel járó és egyre hevesebbé fejlődő helyi harcokat. A ném-t-magyar ellentámadások sikereit a Szeged—Nagy várad vonaltól délre éppen ezért nem leket eléggé nagyra értékelni. Ezek ai eredmények a vaskapui német csapatok tat tós megerősödésével egyttí* azt mutatják,, hogy október hava a harci cselekményer lakéról,é k£­I éleződésti karra m jd majkvaL Német hadi jelenté* t A Maros mentén tovább tartanak a helyi harcok

Next

/
Thumbnails
Contents