Ellenzék, 1944. szeptember (65. évfolyam, 198-222. szám)

1944-09-01 / 198. szám

OROZ A í j 1’ ÜLÉS KÖNYVTARA E x t H r n . Ür32á;h ízt ér BUDAPEST Pnr l«ct- nt PÉNTEK, 1944 szeptember í. I*XV. évfolyam, 198. szám. Szerkesztőse^ es kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-u. 16-, I. Telefon: 11—09. Nyomda: Egye. tem-u. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 72056 . rr ___|rff, ÁRA 20 FILLÉR RLIPIT01TI: BRRTHR MIKLÓS gatrar»; OK.'aSESCS«'» Jgraa«g^TB33KBa:AaBilBiUW»»lE Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJ IOVÂLLAj.A 1 r.^^iriimra'iDCAtír. t?at n7SV4R. Előfizetési A LaUUlUíd.JU^lI'Jo. )}*■ * * A --­RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KOLOZSVÁR. Előfizetési árak: 1 hóra 5.20 P, negyedévre ló P. Ml DÉLUTÁN RÁDIÓBESZÉDET MOND LAKATOS MINISZTERELNÖK SE&saseiiaaaiaamaBmwiimmsBSSMsiäimäümitmmwzissiiXüEini sastemt v ■ ■w™MMí SggygHMHBfflEa. ——— BOLGÁR MEGBÍZOTT ÉRKEZETT KAIRÓBA MOSZKVÁBA ROMÁN KÜLDÖTTSÉGET VÁRNAK A szövetségeseit Franciaországban elérték. Laont és Reimst A BALKÁNI POLITIKAI HELYZET jelenleg forrponton Levő kér elése a bogár kérdés. Az angol hirsziolgáliat jelentette, hogy bolgár küldöttség érkezeti 1 Kairóba a szövetségesrtk feltételeinek átvételére. A jelentés megjegyzi, hogy tárgyalásokról szó sem lehet, Bulgáriának nem ez az el­ső kísérlete a szövetségesekkel való érint­kezés fie.vtéf leiére, mert Muomov, a Sob- ranje volt elnöke ugyancsak a napokban Ankarában. járt, annak érdekében, hogy tisztázza azokat a feltételeket, rtmelyek mellett Bulgária kiléphet a háborúból. Nem kaphatott azonban egyenes választ'(, mert ez ángo!szászok és a szovjet felfo­gásai tekintetében jelentős eltérés mutat­kozik. Bár mindkét fél arra az álláspont­ra helyezkedik, hogy Bulgáriát meg kell büntetni a tengely támogatása miátt, a területi kérdésekben nem tudnak megálla­podásra jutná. Az angolok és amerikaiak az'á akarják, hogy Bulgária azonnal ürít­se ki az összes megszállt területeket, Dél- doihrudzsát épp úgy, mint Tráciát és Ma­cedóniát s hogy ezeket a területeket bo­cs ássál a szövetségesek rendelkezésére. A Szovjetunió ezzel szemben nem akarja, hogy a '■területi kérdéseket most azonnal rendezzék, sőt az a véleménye, hogy pil­lanatnyilag semmit sem kell változtatni a meghódított területek megszállásán. Ab­ban ezzel szemben mind a két fél egyet­ért, hogy Bulgária kiemelés mindazokat a károkat megtéríteni, amelyeket ezeken a területeken megszállásával okozott. II etékes német helyen a bolgár kor­mány megbízottjának kairói utjával kap­csolni (ban kétséget fejeztek ki aziránt, hogy a megbízott teljhatalommal lenne felruházva a feltételek elfogadására. A WA helmlstrasse szóvivője rámutat arra az értesülésre, amely szerint Anglia és Ame­rika a Szovjettel való előzetes megegye­zés feltételéhez kötötte a bolgár semleges­ség elismerését. Lyon módon — emelte ki a szóvivő az a furcsa helyzet állt elő, hogy az egymással ha diái Laposan levő országok között egy békés viszonyban le­vő ország dön t a hadiár apót megszünte­téséről. Német politikai körökben az a vé­lemény alakult ki, hogy Bulgária az orosz fel’lételek megérkezéséig terjedő időt olyan kormány alakítására igyekszik fe1- ho-zmákm, amely elfogadhatja a feltéte­leket. A Szovjet Távirati Iroda diplomáciai tu­dósitója -— az - Interinf. jelentése szerint —■ támadja a bolgár kormányt és szemére veti, hogy semlegesség! nyilatkozatával kétszínű játékot üz. Bagrianov miniszterelnöknek és Draganov külügyminiszternek az az áLlitása, hogy Bulgária békét akar és uj, független és semleges politikát kíván követni, nem egyéb, mint átszente kedés. A szovjet hírszolgálati iroda az ország közvéleményének szándékos félrevezetéséről és csalárd mesterkedő érői beszél, amely a bolgár képvrselőház ellenzé­kének több képviselőjét ia megtévesztette. A német külügyi hivatalban, a külföldi új­ságírók sajtóértekezletén felolvasták a Szovjet Távirati Iroda diplomáciai munkatársának előzőleg említett cikkét. A cikk többek között a következőket mondja; Bagrianov bolgár minisz tér elnök és Draganov külügyminiszter néhány nappal ezelőtt felszólalt a parlament­ben és képmutató módon kijelentette, hogy 'a bolgár kormány bekére törekszik és uj, ön­álló semlegs poétikát szándékszik folytatni. Ugyanakkor igazolták beszédeikben azt a politikát, amelyet az egész háború idején a németpárti klikk Bulgáriában folytatott, az­zal az állítással, hogy Bulgária állítólag kényszerhelyzetben csatlakozott a háromha­talmi egyezményhez. Bagrianov eközben még attóil a hazug kijelentéstől sem riadt vissza, hogy Bulgária csak azért csatlakozott a há­romhatalmi egyezményhez, mert a Szovjet- Unió annakidején normális kapcsolatokat tartott fenn Németországgal. A Szovjet Távirati Iroda cikke a továbbiakban azt ál­lítja, hogy a bolgár kormány • semlegességi nyilatkozatát már az első napokban megs ér- • Áttc' és továbbra is megsérti és a Bagrianov —Draganov kormány a valóságban nem is gondol politikája átalakítására, aminthogy a Németországgal való együttműködésit sem akarja (megszakítani. A bolgár kormánynak ezek a megtévező felfogásai kudarcra van­nak ítélve — mondja végül a cikk. A ROMÁNIAI HELYZETTEL kapcso­latban a WiLhelmstrassen az állapotok to­vábbi áttekinthetetlenségét emelték ki. A bu­karesti német követség sorsáról semmit sem tudnak. Sem a német követről, sem a követ­ség tagjairól. A legutolsó megbízható tájékoz­tatás egy olyan német személiységtől iszár- mazott, akinek sikerült átjönnie Magyaror­szágra s aki közölte, hogy a követséget ki­rályi csapatok zárták körül s valószínűleg meg is szállták. Ugyancsak a Wilhelmstras- 9eni közölték, hogy Horia Sima, a Vasgárda vezetője a legszorosabb érintkezésben áll a román nemzeti kormánnyal. Horia Sima egyébként felhívást intézett a román véderő­höz, amelyben hangoztatja, hogy a román hadsereg feladata megvédem az országot a bolsevizmus ellen és harcolni Románia felsza­badításáért. Minden román tisztnek és kato-v nának mindent meg kell tennie ennek a cél­nak az elérésére. „BIZALMUNK SZILÁRDSÁGA* címen írt cikket Göbbels dr. a Reich eheti szá­mlában. Mindenek előtt megái lapítja, hogy az ellenség mindent elkövet, hogy ebben az évben a maga elgondolása szerint ki- kényszerijse a héiboru eldöntését. Mint­hogy az ellenfelek technikai előnyének helyrehozása nem olyein gyorsan haladt, hogy azonnal megnyilvánuljon, a német népnek egész erejét fel kell használnia, hogy úrrá legyen a körűiményekből adó­dó óriási nehézségeken. Mindamellett azonban elvitathatatlan, hegy Németor­szág lassan újból felnyomni és hogy ez nemsokára újabb, lényegesen kedvezőbb hadíibelyzetet fog eredmiényezni. A hadve­zetésnek valahogyan megint igyekeznie kell összhangba hozni a hadi’Lchnika ál­lását- a háborús lelkűiét állásával, ha nem akarja hogy háborús fáradozásai messzi távlatban csütörtököt mondjanak. Az a feladattunk, hogy anyagi erőnket annyira fokozzuk, hogy újból összhangba jöjjön háborús lelkületűnk állábávali Az eltelt négv héten — e'tekint íve azoktól a mesz- szemenő intézkedésektől, amelyeket a szé­lesebb nyilvánosságinak tudomására lehet hozni, ezen a téren is lejátszódott ez át­állás folyamattá, amely bennünket nagv reményekre jogosál). Nem fogunk ellan- kadni népünknek uíjibói és újból szeme elé tárná, hogy a végső győzelemnek minden, eshetősége a mi kezünkben van. Ma nem­annyira arról van szó, hogy hol harco­lunk, hanem, hogy harcolunk és hogyan harcolunk. De a túlsó oldal sem tud örök­ké hadat viselni. Arra állította be magát, hogy ezen a nyáron és össze1 bennünket nagy területekre kiterjedő hadműveletek­kel "(érdre kényszeritsen. mint ahogyan az elmúlt télen arra törekedett, hogy lel­kületűnket légi terrorral megtörje. Az egyik éppen olyan kevéssé fog iskerü'ni neki, mint a másik. Minél jobban zajla­nak az idők és m;nél keményebb követel­ményeket támaszban jk velünk szemben, annál dacosabban keld a háború vihará­nak neki feszülnünk. A végén mégis nyerni fogtunk. Nekünk nem fogy ki a lé­le gze.lünk, amikor a végső erőfeszítésre kerül sor. A mi népünk, mindenre el van szánva*

Next

/
Thumbnails
Contents