Ellenzék, 1944. április (65. évfolyam, 74-96. szám)

1944-04-01 / 74. szám

IMBIBT iffiilMiaiMHiMHBWMBBWBMMBIBMWMMHBaaiilil IIMIIW JJIiMMWHHEMHMMrfMBMHBMBBMMMBBWBMMÉfflMMHHMMMBMMtti Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-u. 16-, I. Telefon: 11—09. Nyomda: Egye. tem u. 3. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 72056 nipiront: SÜRTHS MIKLÓS' Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓ VÁLLALAT" Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 hóra 4,30 I9. negyedévre 12.40, félévre 24,80. 1 évre 49.ÖC ?, A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti ic keleti arcoonal déli szakaszán folyó har­cokról: Mig a keleti arcvonul déli szárnyúnak csúcsán sehol sem került sor harci cselek­ményekre, úgyhogy a német hadosztályok ezen■ a terii1 öten töm öri tő és rövideb b, va­jammá; kedvezőbb vonalakra á‘helyezke­dő mozdulataikat abszolút nyugalomban tudták megvalósítani, addig az ukrán Bug alsó folyása és, a Dnyeszter alsó folyása között a bolsevisták északról kiinduló tá­madásaikat széles arcvonalon nagy gya­logságai és páncélos erőkkel naphosszat folytatták„ Páncélos kötelékeik összponro- sitc<bt_ bevetésével sem. sikerült nekik se­hol a német vonalakat lerohanniok. A szovjet csapatok ismételten megkísé­relték, hogy J\r.ssy ii anyában újabb terü­letet nyerjenek. É kísérleteket azonban a német zárókötelékek hatásosan meghiúsí­tották, a román csapatok pedig meglepe- tésszerű beaimtkozással a. Pruthnál a bol­sevistáidtól több községet elvettek és ne­kik tetemes veszteségeket okoztak. Prosz- kurovtól délnyugatra a bolsevisták az éj­Német h ml íj eleit tés : 9 szaka folyamán sok újabb lövészalakula- tcít és páncélos erőket szállítottak, akik általában délnyugati irányban haladtak előre és ennek során ismételten megkísé­relték, hogy az itt tartózkodó német kö­telékek oldalába kerüljenek. A német harci csoportnak azonban sikerült a szov­jet minden bekerítő és körülzáró kísérle­tét. hatásosan meghiúsítani és az elhatá­rozott orcvonah'áltozással újból és újból kiharcolták mögöttes összeköttetéseik sza­badságát, Ezen a területen az elhárító si­kerekben nagy résteiik volt a német légi­erő csatarepülőinek és páncélos csatare­pülőinek, amelyek szünet nélküli felszál­lásokban alacsonyam repülve Kemény tt- ■■ -■ Podolszk és Sztaniszlau környékén 57 pán­célost és rohamágyút, úgyszintén 16 gépe­sített tarackot s több mint 300 jármüvet semmisítettek meg és több üzemanyagrak­tárt pusztítottak el. Az esti órákban a bol­sevisták megkísérelték, hogy Sztaniszlau ' városán páncélosokkal rajtaüssenek. E kí­sérletnél egy páncélc/s vad.ásmzxfztag tiz j páncélost összelőtt Míg Tarnopolnál a csütörtöki nap nyugodtan telt el, miután ' / a bolsevisták a város bekerítésére irányu­ló megismételt kísérleteik közben súlyos veszteségeket szenvedtek, Brody vidékén megint heves harcokra került sor. Mint­hogy Bródy német őrsége minden kísér­letet rneghiusitOitt, amely összpontosít ott támadással a v'árost hatalmába akarta ké­ri leni, csütörtökön a szovjet már a város megkerülésére és arra tett kísérletet, hogy azt elvágja Összeköttetéseitől. Egy páncé­losokkal és rohamágyukkal felszerelt né­met harci kötelék azonban elszánt kc< be­lépéssel leheteti enné tette ezt a bekerítő kísérletet, és felmorzsolta a bolsevisták egy gépesített gyalogos diandárár. A szovjet­nek : 5 berek teşi ja maradt a csatatéren hasmálhatailanul. Kovel ellen a szovjet az elmúlt éjszaka folyamán újabb-páncé­los kötelékedet és nehéz fegyvereket vo­nultatott fgl, amelyekkel csütörtökön a kora reggeH órákban újabb összpontosí­tott támadást kérdett, meg Kővel ellen. Elkeseredett és naphosszat tartó viasko- dással a német helyőrség minden állását meg tudta tartani és 19 váncélost tönkre­tett. Elkeseredett támadó és elhárító harcolt Keleteti Berlinből jelenti az MTI: A véderő fő­parancsnoksága közli: A szovjet az ukrajnai Bug alsó folyá­sánál és a • Dnyes&ter között, valamint a Dnyeszter és a Pruth között egész nap tá­madott. Kemény harcokban nagy veszte­ségek mellett visszavertük. Az egyik sza­kaszon még folyni" k a harcok az előnyo­muló bolsevistáÍd«l. Román csapatok a Pruth mellett visz- szavetették a szovjetet és több községet ismét elfoglaltak. Proszkurovtól délnyugatra továbbra >s folynak az elkeseredett támadó és elhá­rító harcok. Itt különösen bevált a kelet- porosz 1-ső gyalogos hadosztály Krossigk vezérőrnagy vezetésével. Egyik harccso­portunk Sztaniszlauiól keletre széitugrasz- tott egy ellenséges gépesített dandárt. Számos foglyot ejtett és nagy zsákmány­ra tett szert. Tarnopolnál alábhagyott a, harci tevé­kenységm Brody térségében erős páncéloskötelé­keink szétvertek erősebb bolsevista gya­logos és páncélos erőket, von afal-akul a- taikkal együtt. Kovel város helyőrsége visszaverte az ellenséges támadásokat és ez alkalommal megsemmisített 15 pán­célost. A várostól északra lévő térségben összefogott erős szovjet támadást vertünk szét. A Dnyeper és Csauszt között a bolse- vist-ák újabb odavont erőkkel folytat­ták áttörési kísérleteiket, de hasztalanul. Osztrovtól délkeletre és Pszkovtól dél­re a szovjet .szintén számos eredményte­len előretörést intézett. Kurvától délnyu­gatra főbb napig tartó kemény elhárító sarcokban az úttal an erdős és mocsaras vidéken tüzérség, köd vetők, páncélosok és satarepülők hatásos támogatásával több . .20 v jót lövészhadosztály zömét bekéri te í- ük és * megsemmisítettük. Az ellenség megismételt tehermentesítési támadásai I meghiúsultak. E harcokban az eMenség j 6000 halottat, többszáz foglyot. 59 löveget és számos más fegyvert és különböző ha­dieszköz; vesztett. Olaszországban csütörtökön is csak he­lyi harci tevékenység volt. Cassinotól délnyugatra egy hosszabb idő óta bezárt ellenséges harccsoportot, mely elkeseredett ellenállást, tanúsított, me?­semmis i t et tü n k. Az ellenség számos halottat és sok fog­lyot vesztett. Különböző fegyverekor és hadieszközöket, zsákmányoltunk. Rohrm- csapataink á helység északi részében raj­taütöttek és elfoglalták az ellenség né­hány támaszpontját. Másik sikeves ro­haméra pattevékenység során közelharc! eszközökkel megsemmisítettünk 4 ellensé­ges páncélost Légiit ó ború Légvédelmi erőink az elmúlt éjszaka Nürnberg ellen intézett brit terrortáma­dás elhárítása alkalmával eddigi legna­gyobb sikerüket aratták. Megakadályoz­ták ossz,pont ősi totó támadások végrehaj­tását. Megsemmisítettek 132 négymoto­ros bombázót. Nürnberg város területén és Dél-Né- metország néhány más helységében kár keletkezett és a lo.kosság veszteségeket szenvedett. Becke főhadnagy, egy éjszakai vadászez­red repülőgép-vezetője, ezen &z éjszír kán ismét 7 légi győzelmet aratott. Néhány ellenséges zava-rórepülő berepült’ Nyugat- \ Németország területére. Gyors német harcirepülőgépek célpon­tokat támadtak Londonban és Anglia déli partvidékén. Egy német hajók iséret biztositó jármü­vei, tengerészeti légvédelme és a kiséret védelmére beosztott vadászok a nyugat- norvég partok előtt 18 eredménytelenül támadó brit torpedóvető repülőgép közül hetet lelőttek. Tengeralattjáróink az Atlanti-tengeren és az Indiai-óceán területén 23.000 brut­tó regisztertonnát kitevő 4 hajót és egy őrhajót süllyesztettek el, ezenkívül lelőttek két ellenséges bombá­zót. Ebből az eredményből kiválóan ki­vette részét a Zse-ick főhadnagy vezetése alatt álló búvárba jó. Tarnopol és Kovel as előrelőtt támaszpont szerepét tölti be Berlinből jelenti az MTI: A keleti had­színtéren bizonyos változás következett be, amennyiben a szovjet előrehaladásá­nak lendülete megtorpant. Az okok kö­zött kétségtelenül szerepet játszottak az ellátási vonalak meghosszabbodása nyo­mán járó utánpótlási nehézségek. Illeté­kes német katonai körök nézete szerint azonban a legsúlyosabban esnek latba a német katonai ellenintézkedések, amelyek majd csak néhány nap múlva éreztetik hatásukat. Ezeknek a német ellenintézke­déseknek következménye a német záró­vonalat alkotó Kovel—Brody—Tarnopol- vonal, amely már napok óta sikeresen tartóztatja fel a nyugat felé irányuló szovjet nyomást, most dél felé meghosz- szabbndott és Sefaniszlautói keletre a szovjet csütörtökön már nem tudóit elő­rejutni. Ez a fővonal egyébként nem messze az említett három város mögött húzódik, amelyek közül TrrrxJpol és Kc- vel jelenleg az előretolt támaszpont sze­repét tölti be, mig Brody már ismét ösz- s-zekottetésbe került a fővonallal. Való­színű, hogy ezekkel a német ellenintéz­kedésekkel van kapcsolatban a romár, csapatoknak a Pruthnál való beavatkozá­sa. Illetékes német közlés szerint itt na­gyobb erőről van szó. Német katonai kö­rökben nagy jelentőséget tulajdonítanak a Nürnberg elleni angol légitámadás so­rán elért német légigyőzelmeknek és. megjegyzik, hogy ez a győzelem a legna­gyobb az eddig elért éjszakai elhárító si­ker. Ez a legutóbbi berlini angol légitá­madás kudarcával fcüyütf nem jósol jé j kilátásokat annak ez angolszász remény­nek. hogy a snémet' vadászvédelmet sike­rül letörni. Az angolok Nürnbergiéi be­vetett gépeinek legalább egyharmadát, hs nem a felét vesztették el. A siker nagy­ságát még növeli, hogy a támadás által okozott károk csak mérsékeltek. Rohamcsapat tevékenység a eassínói fronton Berlinből jelenti az Interinf.: A cnssi- nói szakaszon a német csapatok a város északi részén gondosan előkészített és ügyesen keresztül vitt rohamcsapatválirt- koz> ásókkal állásaikat lényegesen meg­javították A cassinól vár magaslat megint szilárdr-n német kézre került. Cas- sinótól északnyugatra egy német roham- csapat. uj'ból mélyen behatolt az ameri­kai vonalak közé és közelhairci eszkö­zökkel megsemmisített két páncélost. Az 'adriai szakaszon egy német roham-csapat a brit arcvona! háta mögé behatolva, robbanóanyagokkal megsemmisített né­hány páncélost. Az olasz déli arcvonalon eredményes rohir mcsapat tevékeny ség so­rán, az utóbbi két hét alatt nem kevesebb, mint 43 nehézpáncélost pusztítottak el közelharc! eszközökkel. Mint néhánv napja már jelentették, a partraszállás hídfőjére az iovázics csapa­tok az utóbbi időben jelentékeny erősí­téseket kaptak. Kötelékeik legalább két hadosztállyal és nagy tömeg nehéz fegv- vérrel gyarapodtak, úgyhogy a német ve­zetőség számit arra, hogy a hídfőből ki­indulva, újabb nagv amerikai és brit tá­madás kezdődik. Tekintettel a nagyará­nyú légitevéikenységre és uj.abb part-ra- szálló hajótér elpusztítására, arra is gon­dolnak, hogy esetleg egy újabb előrevágó prrtraszálló műveletre kerül sor, esetleg Civila Vecchia térségében, vagy esetleg attól északra. Iluzaú rulásért /. ivégeztet; egy svájci őrnagyai Bernből jelenti a Német Távirati Iroda: Hivatalosan közük: A hazaáruláséra elit it Ernst Pfister őrnagyon, akinek kegyelmi kér­vényét a $7Överséei gvülcs elutasította, a ha­lálos irckret nemeken este vegrehaitották. Enyhült a szovjet nyomás a keleti f ronton Nürnberg felett 141 angol bombázó pusztult el Kommun isi ah is helépneh a 11a<log1io*hormanvha ?

Next

/
Thumbnails
Contents