Ellenzék, 1939. november (60. évfolyam, 252-277. szám)

1939-11-01 / 252. szám

AftA 3 LEM Szerk<s*t6ef& * * Jc í «* d ö h i V« tál: C';ij, Oi« MÄ 4, Tc.c/»m . w-oy Nyomda: Str í G Dúc* N'o. *. P«o.Rkî(ăU wh*vatal és'könyvoíiiiJy: R Uniri. p. Telelő» í i p? raan MMBÉMÉM MtUMWBMBMWBii ALAPÍTOTTA BAHTH % MtKLÖZ FéífSő* szsr^eírlS é$ ÖH. CftOÜ LÁSZLÓ* K» ad ó till í i d o n 05 : ÍXörvénysíiki Kjatromozisi srim: 39. (Do*. 3SS| 1*938. Trb. Cluj.) Elófütetési áriák: havonta negyedévre 240- íélévre 4S0 e%ésK évre 96a lsf, bmmhhkesbbMb. PALLAS R. T» (Do*. 38Sjj 3o# tx É V F O I Y A M 5 2. SZÁM, SZERDA aag*y?:v*OTr izvamamm Roosevelt elnök táviratilag üdvözölte Izmet fnönÜ törők koz* ársasági elnököl. —« Berlinben megállapítják, hogy Anglia számára többé nem fegyver a tengerek szabadságának vé~ delme. A washingtoni képviselőház szintén letárgyalja ezen 'a héten a fegyverkívitelí tilalom megszüntetésének kérdését 1 mint Anglia poEtikaö felfogása. Anglfc ( sein az európai kontinense.« végbement v/tUozásG-kiül. sem s&jáit el rigaiéit helybe lének. íne^szüntói még nem értette meg- Anglia megtámadhat4 ţkm föicimj/i hely­zetélv én -a tengerek fölállt vató uralma n túrna; -r/kedva ép‘«-étté ki tengeri és ke reshcHJehni hadviselését. De megfetedke- zett n íegföptosabb tényről, hogy egv, « Megérkeztek az orojz csapatok Leíimszágha is BfíRS\ október 31. (Padot)) Hívat* latos jelentés szerint a szövetségi la* nács tegnap elhatározta, hogy a kan* ionok kormányaihoz körlevelet intéz, melyben utasításokat ad a lakosságnak is arra az esetre, ha Svájc háborúba sodródna. A körlevél arra nézve tattal máz utasításokat, melyek a lakosság jogai és kötelességei és hogyan visel’* kedjék abban tíz esetben, ha az ors/.á* get részben vagy egészen idegen had» sereg szálíaná még. Ezekét az litastfá* sokat véglegesen csak tegnap szövege?- íék meg, azonban már 1938 óta elüké* szüleiben vannak. WASHINGTON, október 31. (Rador.) \ képviselőház végrehajíióbizottsága javaslatot fogadott él a kamarai tár= gyaíások főbb pontjairól, melyek kő«4 zott a semlegesség kérdése kedden és szerián kertit tárgyalásra. A fegyver* kivitelt tilalom felfüggesztésének vi* tája csütörtökre van kitűzve s a javas* lat csütörtök este V-agy péntek reggel kerül szavazásra. WASHINGTON, október 31. (Rador.) Roosevelt elnök hétfőn Izmet Inonü török közársasági elnökhöz kábé!táv* iratot intézett, amelyben a közt ár sa» ság fennállásának évfordulóján tartós békét és haladást, jólétet kíván a tö* rök nemzetnek. í ANKARA, október31. (Reuter.) Mint beavatott! vezető íkörökből jelentik, a Törökország és Szovjet*)rosznfgzáí k<L zötti tárgyalások előreláthatólag rövid időn belül újra megkezdődnek. A két ország" közötti váfef-ozaítlanül barátságos Viszonyra való tekintettel diplomáciai körökben remélik, hegy a tárgyalások ezúttal gyors níegegyezéSSel fognak vég&őd&L AlUlóíag Hír®?vsíie át német csapatok főparancsnokságát .LONDON, október 31. (Reuter.) Afi- j goi lapok gzerint! Hitler a rajnamenti , diodesbergbe ment, «hol egy évvel ez» í előtt Chamberlain fníiííszt&feínökkéí ] találkozott. Godér,betegbe tették át a j némeT főhadiszállás székhelyét is, ahol i Hitler átvette a hérhet csapatok föpite ! rancsíiokságát. Az sin gól rádió szerint Hitler helyetteséül Brausitscíi tábor* \ nokot jelölte ki. Lendohban ügy tud* ; iák, hogy a nyugati fronton 80 had* osztály várja a jelt az indulásra. Mivel Î a német hadsereg parancsnokságát Hit­ler vette áti, a nyugati támadásra sze^ méíyesen ő fogja megadni a jelt. RÓMA, október 31. (Biinaposte.) A Popoío d‘It:ííla azt az értesülést közli, hogy nyugaton egyelőre nem indítanak komoly támadást, hanem folytonos riasztással ijesztgetik Angliát, ami aZ ellenség kifárasziását célozza, A tulaj- dómképpen! nagy offenzívat csak a ía* vasútra tervezik a bemetek, M irántié hadweze*&ség közlemény® október 3O.-án este PÁRÍS, október 31. (Rador.) Havait | A francia hadvezetőség közleménye i október 30»ân este: Helyi tevékenység 1 az egész arcvonáloii. valamint a tüzér» i ség tevékenysége figyelhető meg* A felderítő és vadászrepülőgépek nagy munkában vannak. A háború első két hónapjában a ke* reskedclfní flotta vesztesége hat hajó volt, összegén 41.OOP tonna űrtartalom» mai. Ugyanebben.«Z időben négy' hajol fogtunk el, amelyek között a „Halié“ aevü német áífeócost saját pOfftncsiiQ» ka éísüíyesztetie. A másik hárost haj­lót 19.Ó0Ö tonna arUHaiomma) & fran­cia hadi flottába söröztük. Az eionsé* geskedések megkezdése ótsi kereslte* delírd hajórajunk csak 22,000 tonna veszteséget szenvedett, azaz a tényíe* gesen üzemben lévő francia hajók ős &á toilîîâ tartă lm á n ak egy százalékát. PÁRíS, október 31. (Rador.) A Hs« vas-ügynökség a hadszíntérről a követ* kező helyzetjelentést adtai kh Töbirna* p* nyugalmi időszak után, hétfőn több vadászgépből álló légi raj hagy magas* Ságban felderítő repülést Végzett a né" rrieí harCVöiMl inögotítL A Ili ült hét fo* Iramán ugyöniá a kedvezőtlen időjárást és az állandó vihar, teljesen leheietíeíi-- né tették a felderítő repüíé«t. A hadmiiveietek jelenlegi stádiumáé­ban, mikor a Rajna batpáHján á né* metek nagy stratégiai fontosságú csa* iMtŐMzevonásokat eszközölnék a front mögötti a francia i:«ádvezetőség öröm* irt el áiinpíkfa meg s légköri viszonyok javulását. Á Mép idő ViSSSáteftö & francia és angol felderítő repülőgépek számára lehetővé teszi, hogy gazdag Informatív anvfcfeót gyűjtsenek. Németország Anglia ellen fordítja a kereskedelmi háború fegyveréi BERLIN, október 31, (Rador.) A Deutsche Allgemeine Zeitung edkWt kö­zük melyben Uten»#, hogy a háború kél i No hónap Jéhftn eís-ü’yesítTt un go1 hnu jók üriíifiáiima Eszesein fólm*ili4 tonuát tesz ki. Ez « nástn jóval fdhllmu'ija NfipT briţaîijfi'âfirăt hosíjbi'ó körülmények kö* zott a yüiághábom fólyamán s?ehvede'd veszteségéit Az angol teftgrrószvtí felfo­gás ugyanő? öü 0 tévedésen á!»pulf C L U J, 19 3 9 N O V E M B t R 1. blokád ellen jól védekező szárazföldi ha­talom a kereskedelmi hábo-ru fegyvert? unnád skeresebben fordithatja az angol birodalom ellen, miiéi tökéletesebb tech' ir ksó eszközök fölött rendelkezik. A ten­gerek szabadságáért való harc — fejezi te- a lap — nem angol fegyver többé, ha num éppen az angol tenger! világűr^]- mat veszélyez!«AL Német repülőtimadés egy angol halóra! LONDON, október 31. (fj&dor.) A kmgearészeti m'Ómsztertttai jelend, Itogy a Dogger Banktól délre tóifön reggel két német repülőgép támadási intézett egy angol torpí^órortibolóltből álló raj érién, A támadásnak nem volt áadoza&a és a hajók sem sérültek meg. Az ellenség veszteségeiről twrm érkezett jetentés. SVAjC NEM ELLENZI A NÉP­SZÖVETSÉG! TANÁCSKOZÁST BERN, október 31. (Rador.) A szövet- ■ségi í-aadcs úgy hat&rozhU, hog^’ aesn eh ilöOZl a Népszöstetíég tanácsának december 4«re való öásíöüv&dfr, molyén a svájci köztár^ágoi* Rappart g«v/i egyecérrd ta­na, h Comiilo Georgíte jftísiimer fogják képv'ádui ötvenmillió dollárra ítél­ték AMERIKÁBAN NÉMETOR­SZÁGOT EGY. MÉG AZ ELMÚLT VILÁGHÁBORÚVAL KAPCSOLD TOS ÜGYÉRT WASHINGTON, október 31. (Rador.) A oemsöt—-aíTier-kaí vegyes döntőbíróság a klngíkmdi és black-df>men (New-jersey 2? lám) 1916—1917. «§vi szabó1 ázs ügyében marnsz-jrAó ^életét hozott Németország el* lan és ötvenmillió dollár (kártérítési l.‘ék meg az amerikai panaszosok számára. Ha­bár Németország a bíróság illetékességét nem ismert« «1, az ítöest végleg^, & fel-pe­resek kártóri'ésék » körülbelül 500 millió dollárt kitevő német járadókkötvény**z éci-hért fogják 'kTázeSak Heg mittdig kíséri az „4ikenla“ efsOlyesz' lésének ügye LONDON* okt óber 31. (Reiste'.) Nagy* briţânfita waáiiijig’óiQs &agykÖv«®e az ,.At- hpnia" <?lsülyesitrésc ügyében íz ämerikn* fcannáaynftk a követ kozó felviágos’iást ad" ta: i. Az ..rA-thesöia"' fedélzetién sen* arany­száilitmáiny, sem hadianyag, vagy robb a“ nóanyag nem volt elhelyezve. 2. Az .,A*- henki‘‘ sem angol nszóakna, sem angol fem» geralíittjárő támadása, sem. angol torpedó- romboló bombázása, sem pedig bebő robf bánás köveikent-ébon, sü?yedt el, hanem mint azí az angol kormány liVtekában lé* VŐ bizonyítékok mutatják, «az idegen fén­gOraÍáUjáró ellenséges tevékenysége foly­tán. 3, Az „Af héítíia“ egyákailán miam voit fölfegyverezvé, sem iuegörős*tve. 4. Az .,Athcnia,c parancsnaHia. Copland, esküvel •megerő?tte'tc oz: az áílkását, hogy Gustav Andersomn«! ^oba^-m beszéli arról, hogy vof.íatk-« ágyuk a hajó fedélzetéi* vagy sem. Az A then iát sohasem hasssná&ák támadó célokra. TÍZEZER SZOVJET OROSZ KA­TONA LETTORSZÁGBAN RIGA. október 3í. (Rador.) Ltepajáfea s^vjeföpasj* ktttmayöBftíí ófkeaseütl A .................. rii- in....... vonatokon uzczer szovjetwosz katona Volt, az első csapatzáilitmány a litván te" rüiaten Wó szovjet helyőrségek számára, A BALTIÁLLAMOK NÉMET LA­KOSSÁGÁNAK ÁTTELEPÍTÉSE RIGA. október 31, (Rador.) Apsiris lett ígázságügymin'szter és Kvxtzie rigai némái meghatóim az otr mknüsatei* egyezményt ír­lak alá a lettországi németek á'ttwíepitééirőL STETTIN, október 31. (Rador.) Stet- 'ifibe érkézért a ,.Deutsche" im-vü német hajó, mely fedélzetén 1000 észtországi né- meţer hozott haza az anyaországba. DANZIG, ok’óber 31. (Rador.) Az utób­bi napákban Észtországból és Lettország­ból 2000 német érkezett Danzigba. Kihallgatások Gsfencu külügyminiszternél BUCUREŞTI, október 31. (Rador.) GafftRjcu külügyminiszter hétfőn fran­cia, görög és jugoszláv (tíagykövstekct, tö* vábbá ta «lágyai', portugál es buigE meg- hataíkfiíázott nünisztereket hígadta Súlyos vasúti katasztrófa Milánó kezeiében Híven vagon gyapjúi és fát pusztított el a tűz Bucurest&ken BUCUREŞTI, ektőber ál. (Rador.) Borzalmas tűz pusztítótí< tegmip n buciireiptiJ Str* l>a*itelImon 161. ssKám ul^tU „Aj-cvu-Kaps** vas» és íuíerrk v íwtn. A tűz a piticébfeo elhélyeteu, gyT»pjüraik,íárban ütött ki, majd tVAÖ-'i ;■> faruk tárba és SO vagei* árut elpusztított. A többroilUő tejes kár biztusitu.. tn. ián xttegtóri&L SlflJC fCÜCSíitl díj uiiüMru i#t§ sam®aa§ estiére MILÁNÓ, október 31* (S‘fcísfií<) Hétfőn dé^án s V^nce fesői jövő gyv-r<vo öá* ed<^g még ismeretien «kokból Mflanö közeiében ÖsäxKLkosöti n Ranu i^oi lo vő fól&sőf gyo^VöiiáttáL A vasüt* «tefracsétfeaséinék eddig nynlc haWi'Mu t>- '.;-á nsösj «liiyeţâan síebeíjüí áid^xaía Vaö,

Next

/
Thumbnails
Contents