Ellenzék, 1936. szeptember (57. évfolyam, 201-226. szám)

1936-09-01 / 201. szám

TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.163/1929. & ÂPÂ 3 Szerkc$T*6síg és ki*dóhiv*t«l : Cluj, CaleaMoţilor 4 FÍ6kkiadóhiv*t«l és k ö n 7 vo sz t £1 y : Pkta Unirii 9 aim- — Telefonsaim: 109. — Levélcím: Cluj, postafiók 80. wmmmmamammmmmmm —w —— MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTHA MIKLÓS LVIL ÉVFOLYAM, 201. SZÁM. KEDD Előfizetési ínak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 440 évente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, Agente 40 pengő. A többi külföldi államokba cs«k a port'ókülönbözettel több 1936 SZEPTEMBER 1. Totarescn ÜÍ51C5 sző külpolitikai irâmyvâliozâsff©!.. ® Titfulescu dkezeá lenn ffsiagásiaií- " Ellenzéki vezérek nyilatkozata. iüe*j$zätatatik az egyenesül aeatanómiákaí és feloszlatták a Éegionista munkataborokat «. ■——Masai — I ■ Rendben zajlott le a gyűlés Szombaton eüte — amint az Ellenzék órákkal előbb jelentette — bekövetke­zett a Tatarescu-kormány gyökeres átalakítása. Tatarescu helyzete ezzel meg­szilárdult és az előterjesztett uj kormánylistát őfelsége helybenhagyta. Ma már a következő miniszterekből uj kormánya van az országnak: Miniszterelnök és hadfelszerelési miniszter Gh. Tatarescu. Tárcanélküli he­lyettes miniszterelnök lnculet. Belügyminiszter D. Iuca. Belügyi államtitkárok: Bentoiu és V. Barca parlamenti alelnök. Külügyminiszter Victor Antonescu. Külügyi államtitkár Badulescu. Kultuszminiszter lamandi. Államtitkár Berceanu parlamenti alelnök. Ipari és kereskedelmi miniszter Valér Pop. Pénzügyminisz­ter Cancicov. Pénzügyi államtikár Dr. Ali moniste anu költségvetési előadó. Mun­ka és egészségügyi miniszter Costinescu. Igazságügy miniszter Mircea Djuvara, parlamenti alelnök. Közlekedésügyi miniszter Franasovici. Hadügyminiszter Paul Anghelescu tábornok. Fölmüvelésügyi miniszter Sassu. Államtitkár Tiberiu Mosoiu. Közoktatásügyi miniszter dr. Anghelescu. Államtitkár Stefanescu Goanga Clujd egyetemi rektor. Szövetkezeti ügyek Negura államtitkár. Tárcanélküli mi­niszter Lapedatu és Nistor. Hadsereqfelszerelési államtitkár Bejan. Léqüqyi al- miniszter Caranfil. Az uj kormány tagjai este 11 órakor tették le az esküt a Sinaia-i királyi pa­lotában. Az eskütétel után Tatarescu miniszterelnök terjedelmes nyilatkozatot adott a sajtónak. Tníarescu nyilatkozata — Utolsó parlamenti ülésszak következik most a négy évre adott mandátumok lejár­táig — mondotta Tatareseu miniszterelnök — szükségesnek tartottam tehát a kormány .'átszervezését, hogy áthaladhassunk ezen az (ülésszakon is. , Uj kormányom ugyanazt a bet- és külpoli­tikai programot szolgálja, melyet három évvel előbb vállaltam. •A kormány összeállítása olyan, hogy minden 'vonalon egységre lehet számítani. Első fel­iadatunk a belső rend biztosítása. Az ország­ban nyugalom van. Az utóbbi időben azonban mesterségesen zavart idéznek elő, mely távol áll az or­szág lelkiállapotától s amely állandósítani szeretné a kilengéseket és az erőszakot. "Meg kell fékezni ezt a hullámot. A politikai ■szervezetek szabadon működhetnek jelenlegi törvényes kereteik között. Ugyanezen törvé­nyek alapján azonban szigorúan fogjuk bün­tetni az összes zavargásokat. A kormány nem fogja eltűrni, hogy rendszer legyen a tör­vénytelenségből és az erőszakból. Fegyveres gárdák. — Uj technikát akarnak meghonosítani politikai életünkben s fegyveres gárdákat alkotnak. Ha ezt megengednénk, rövidesen minden párt igy tenne s polgárháború lenne az országban, mely elpusztítana. Le fogjuk tehát fegyverezni ezeket a gór dákot, akárhol is totáljuk. Szükséges lenne, hogy vezetőik minden kény­szer nélkül tegyenek eleget ennek az óhaj­nak. A román lelki-ismeretre apellálok s bér kére bivok fel mindenkit a mai nehéz órá­ban. — MegáUapitottuk, hogy az egyetemi ifjú­ság egy része az utóbbi időben eltért hivatá­sától. Elhagyták a tantermeket és a könyvtá­rakat és idő előtt dobták magukat a politi­kai mozgalmakba. Megtisztítjuk az egyeteme­ket a politikától. j Kormányprogram. Tatarescu miniszterelnök kijelentette, hogy ‘ tovább folytatja eddigi programját. Ugyanaz j várható külpolitikai téren is s nem térnek el a hagyományos úttól. Legnagyobb elisme­rését fejezi ki Titulescunak, majd igy foly­tatta : — Ez a külpolitika nem egyéni, vagy párt- politika. A nacionalista külpolitika az egész népé, melynek célja, hogy megvédje a határokat. Legszorosabb szö­vetséget akarunk a kisantant s a Balkán- szövetség államaival, Lengyelországgal, Angliával s főleg Franciaországgal, mely­hez hozzá vagyunk kötve összes érdekeink­kel és népünk gondolkozásával. Baráti viszonyt akarunk fentartani az ösz- szes államokkal, Oroszországgal és szomszé­dainkkal. Ki akarjuk mélyíteni a jelenlegi szövetséges viszonyokat, együttműködést óhajtunk a Népszövetséggel. A béke védel­mére és általános biztonság céljára egységes és osztatlan frontot akarunk. — Az erős hadsereg ennek legfőbb biztosi­téka. A határkövek és a katonai erő egymás­sal szerves kapcsolatban állnak. Fejleszteni fogjuk hadseregünket és meg­valósítjuk erre vonatkozó programunkat. Első minisztertanácsunk megszavazza majd azt az ötmilliárd lejt, mely az uj hadi meg­rendelésekhez szükséges. Az összes pártok egyformán a hadsereg fej­lesztése mellett kell állást foglaljanak — fe­jezte be nyilatkozatát Tatarescu. Titulescu kimaradt. Az uj kormány kinevezésének legnagyobb szenzációja az, hogy Titulescu külügyminiszter a miniszterek sorából kimaradt. Párisi jelentés szerint ez a körülmény nagy meglepetést keltett a francia fővárosban. Genfben nagy aggodalommal fogadták a hirt, mert nem voltak elkészülve a külügyminisz­ter elejtésére. t ! Hivatalos je’entés szerint Tatarescu minisz- 1 terelnék az eskütétel után táviratot küldött • Titulescunak, aki jelen’eg Cap Martinban tölti szabadságát. A miniszterelnök rámutat arra, ; hogy a belpolitikai események kötelezték a : kormány széleskörű átalakítására. A kor­mány egységes álláspontra helyezkedik, mert egy pártból kerülnek ki tagjai. i Köszönetét mond Titulescunak az ország Í érdekében tett szolgálataiért s újból hang­súlyozza, hogy belpolitikai események okozták, hogy tisztán liberálispárti politi­kusokból állította össze kormányát. r Végül rámutat arra, hogy Antonescu hagyo- j mányos román külpolitikai szellemben fogja vezetni a külügyminisztériumot, j Titulescu volt külügyminiszter a követke­ző nyilatkozatot adta a Havas távirati iro­dának: — Értesültem az uj kormány kinevezésé­ről, mely személyem kivételével az összes előbbi minisztereket magában foglalja. Az uj kormánynak nincs szüksége az én munkámra. Ez az ő joga. Jobbnak talál­tam volna mégis, ha előbb értesülök, mert soha senkinek dolgát személyemmel nem zavartam. Szabadkezet tartok fenn jövő­beli ténykedésemre s arra nézve, hogyan fogom megítélni a dol­gokat. A Presa ma reggeli telefonjelentése sze­rint tegnap az a hir terjedt el a fővárosban, hogy a londoni román követség vezetését ajánl­ják fel Titulescunak, aki Románia állandó képviselője lesz a Nép­szövetség mellett. Titulescu tegnap Cap Martinból távirati utón magához hivta Luput és Madgearut, akik néhány napon belül a volt külügymi­niszterhez utaznak. Az uj külügyminiszter A Lupta jelentése szerint az uj külügymi­niszter személye nem jelent változást Romá­nia hagyományos külpolitikájában. — Olyan hirek kerültek forgalomba — irja a lap — mintha Titulescu a kormány munkáját állandóan szabotálta volna. Titu­lescu azért tartózkodott külföldön, hogy védje az ország érdekeit. Antonescu külügy­miniszter személye garanciát nyújt arra, hogy ugyanaz marad Románia külpolitikája. Az uj külügyminiszter párisi román követ volt a világháború idején s résztvett mind­azon kapcsolatok megteremtésében, melyek Franciaországhoz s «okhoz a szövetsége­sekhez kötnek, akikkel együtt valósították meg nacionalista célkitűzéseinket. Politikai körökben nyugalommal fogad­ták Antonescu kinevezését. Rámutatnak arra, hogy előkelő politikai kapcsolatai van­nak a szövetséges államokban. Akik kimaradtak Titulescu veit külügyminiszteren kívül Savéi Radulescu külügyi alminiszter is ki­maradt a kormányból. Leon és Roman Vaier dr. volt államtitkárok sem tagjai az uj kor­mánynak. Az Adeverul jelentése szerint Leon vezető állást fog betölteni a jegybank­ban. Úgy volt, hogy Anghelescu dr. közokta­tásügyi miniszter nem lép be Tătărescu kor­mányába. Az Adeverul jelentése szerint az eskütétel előtt külön kihallgatást kért az 1 uralkodótól. A királyi palota egyik gép­kocsiját küldték elébe, ő azonban saját gép­kocsiján ért be Sinaia-ba. A kihallgatás után Anghelescu dr. megbízását elfogadta. Ellenzéki vélemények I Á nemzeti-parasztpárt vezetői állandóan együtt voltak s izgalommal várták a híreket a kormányválságról. Mihalache kérésére Po- j poviciu Mihai volt miniszter is beutazott Bucuresti-be Brasov-ból. Az Adeverul jelen­tése szerint úgy határoztak, hogy a párt­elnök hozzájárulása nélkül egyetlen nem- zetiparasztpárti vezető politikus sem tesz nyilatkozatot. A történtek után szeptember I 4. napjára hívták össze a párt központi in- I tézőbizottságát, melyre hir szerint Maniu is I fel fog utazni. Mihalache következő nyilatkozatot adta az újságírók­nak: — Olvastam Tătărescu szavait. Azt mond­ja, át akar haladni a most következő utolsó parlamenti ülésszakon. Úgy látszik, meg akarja fékezni az anarchiát, amit teremtett, hogy alkalma nyiljon a kormány átalakítá­sára. lnculet megtartása és Titulescu elej­tése erre elég bizonyítékot szolgáltat. A libe­rális pártnak nyoma sincsen az uj kor­mányban, mely levegőben lóg. A nemzeti- parasztpárt meg fogja tenni továbbra is kö­telességét az ország, trón és alkotmányos rend védelmében, Madgearu volt miniszter tegnap nagy beszédet mon­dott Bucurestí-ben az Ufov-i nemz éti paraszt­párti ifjúság gyűlésén. Elitélte a kisebbség­ellenes politikát s rámutatott arra, hogy négymillió kisebbségi vari az országban, igy katonai szempontból sem képzelhető el ezek­nek elnyomása. — Egymillió katonánk van — mondta Madgearu — háború esetén a kiUellenség el­len fognak harcolni, 1. Támadta Gogát s rámutatott arra, hogy 1 Hitler nem adott biztosítékot a határok vé­delmiére. Végül kijelentette, hogy a Tatares- cu-kormány uralmát nem tartja tarlósnak. Goga tegnap Ciucean nagy beszédet mondott a nemzeti kereszténypárt gyűlésén, melyen Bornemisa Sebesiian dr. elnökölt. Leszögez­te, hogy a nemzeti kereszténypárt addig nem kéri a hatalmat, mig nincs biztosítva, hogy megvalósíthatja programját: ,,Románia a ro­mánoké/“ Békére figyelmeztette a népet azzal, hogy majd megadják a jelet Cuzával, ha szükséges­nek látszik, mert békés utón nem tudnak eredményi elérni. Féken tartják a demokrá­ciát, nehogy akadály nélkül kifejlődjék. Goga támadta a nemzeti-parasztpártot s éles sza­vakkal Ítélte el programját. A liberális párt­ról kijelentette, hogy veszélyt jelent az or­szágra. Titulescu személyének elejtésével is foglalkozott. Véleménye szerint nagy fontosságot kell tulajdonítani annak, hogy Titulescu nem tagja az uj kormány­nak. A Lupta jelentése szerint a nemzeti keresz­ténypárt várakozási álláspontra helyezkedik. Politikai körökben úgy tudják, hogy a kor­mányt jelenleg egyedül az ország belső rend­jének biztosítása foglalkoztatja. Bizonyosnak tartják, hogy megszüntetik az egyetemek au­tonómiáját s rendkívüli eszközöket vesznek igénybe a tanítás nyugalmának biztosítására. Szó van arról is — irju a Lupta — hogy az összes legion ist a táborokat feloszlatják s az el'enszegülőket állami munkatáborokba utalják.

Next

/
Thumbnails
Contents