Ellenzék, 1936. július (57. évfolyam, 149-175. szám)

1936-07-01 / 149. szám

TAXA POŞTALĂ PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.163/1929. ÁRA 3 W W*W*TW* LENZE; Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Cale» Motikw 4 Fíókkladóhivatal és könyyosztály; Piaţa Unirii 9 szám. ■— Telefonszám: 109. — Levükim: Cluj, postafiók 80. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP, ALAPITOTTAt BARTHA MIKLÓS Előfizetési 840 lej^ — pengő. A árak: havonta 70, negyedérvre 210, félévre 440 évente - Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 40 többi külföldi államokba csak a portókülönbözettel több LVli. ÉVFOLYAM, 14 9. SZÁM. SZERDA 1936 JULIUS I Püspököt Felujult a háború előtti angol—francia—orosz egyíittmühödés (?) A legújabb genfi szenzáció, — MII tárgyaltak Eden, Blum és Deíbos Annecy-hen, —Blum miniszteretnöhGenfbe kérette Schuschnigg kancellári Ma délután kezdődik a Népszövetség közgyűlése A népszövetségi fővárosnak közreHeső! a közgyűlés rendkívüli ülésszakának meg­nyitása előtt újra szenzációja van. Tegnap elterjedt, de még nem megerősített hírek sze­rint Blum miniszterelnök, Eden angol és Del bős francia külügyminiszterek vasárnapi tit­kos összejövetelén, melyet a svájci határ mellett fekvő Annecy kirándulóhelyen tartot­tak, világraszóló jelentőségű megállapodás jött létre. Arról van állítólag szó, hogy újra életre kel a háború előtti angol—francia—orosz szövetség, melyet ezúttal azonban, az újabb nemzetközi szótár alkalmazásával, békés együttműködésnek fognak nevezni. Bár Genfben már a megállapodás pontjairól is elég nyiltan beszélnek, a nagyjelentőségű hir mégis megerősítésre szorul, valósága esetén olyan mélyreható következményekkel járhat az európai helyzet további fejlődésére. Annyi a hírből mindenesetre majdnem bizonyos­nak látszik, hogy angolok és franciák között erős közeledés jött létre. És minthogy az uj francia kormány szintén ragaszkodik a szovjetoroszokkal létrehozott kapcsolathoz, a francia—angol közeledés bizonyos fokig közeledést jelent London és Moszkva között is. De ez magában még nem volna egyértelmű a London, Pária és Moszkva közötti háború előtti viszony felélesztésével. Genfi hírek szerint az Annecy-ben létrejött megállapodás a következő pontokra vonatkozik: 1. Az Olaszország elleni szankcióba te . «íggeszt’k. 2 Abesszínia bekebelezését Olasz­ország által nem ismerik el. Egyelőre nyitva hagyják a kérdést, hogy az ezirányu olasz kiváltság visszautasítása népszövetségi utón történjék-e meg. 3. Anglia és Franciaország egyelőre nem kezdenek közvetlen tárgyalásokba Olaszországgal. 4. A Földközi-tengeren továbbra is érvényben maradnak az olasz háborús lépés alkalmából tett haditengerészeti lépések és az ezzel kapcsolatos nemzetközi megállapodások. 5. A Népszövetség reform­ját egyelőre nem hozzák szóba. 6. Anglia és Franciaország a reform esetén sem járul­nak hozzá a népszövetségi alapszabályok el vizenyősitéséhez. Ellenkezőleg, háborús lépé­sekkel szemben még szigorúbbá akarják azokat tenni. 7. A locarnói szerződés felújítá­sának kérdésében tárgyalásokat csak akkor kezdenek, amikor Németország választ ad a londoni kormány által hozzáintézett kérdésekre. Mihelyt azonban Berlintől a válasz megérkezik, azonnal hajlandóak tárgyalásba kezdeni. 8. A középeurópai kérdésben Ang­lia és Franciaország egyelőre nem tesznek különösebb lépéseket. A két hatalom külön­ben túlzottnak tartja az ausztriai Habsburg-restaurációval kapcsolatban elterjedt híreket. Az Annecy-i megállapodással hozzák Genfben kapcsolatba a Dardanellák kérdésében létrejött angol—szovjetorosz megegyezést is. Tegnap különben ismételt tárgyalások foly­tak Eden és Litvinov, Blum és Litvinov, Delljos és Ltivinov és Eden és Delbos között is. Nagy feltűnést kelt, hogy francia lapok jelentése szerint Blum miniszterelnök Sehusch­kancellárt megbeszélésre hivta meg Genfbe. Delbos francia külügyminiszter magá­hoz kérette Pföbelt, Ausztria népszövetségi képviselőjét és közölte vele, hogy Blum mi­niszterelnök és őmaga szívesen látnák, ha Schuschnigg kancellárral megbeszéléseket foly­tathatnának. Blum miniszterelnök, hir szerint, a Habsburg-restauráció kérdésében sze­retne tiszta helyzetet teremteni az osztrák kancellárral folytatandó megbeszélések révén. A rendkívüli közgyűlés ma délután öt órakor kezdődik. Benes köztársasági elnök, aki a^közgyűlés megválasztott elnöke, levélben közölte a genfi főtitkársággal, hogy mint köztársasági elnök, ezt a tisztet nem töltheti be. Helyébe valószínű leg Madariaga! fog­ják megválasztani. A Genfben tartózkodó Haile Szelasszie négus szántén közölte a nép- szövetségig titkársággal, hogy az abesszin küldöttség élén ő fog megjelenni. Ez előrelát­hatólag kínos pillanatokhoz fog vezetni a népszövetségi közgyűlésen. Minthogy azonban a vezető hatalmak elhatározták, hogy Abesszinia panaszain túlteszik magukat, fonto­sabb következményekhez a négus sirámai már aligha vezetnek. Az olaszok különben abban a jegyzékben, mely a közgyűléstől való távolmaradásukat magyarázza meg, tilta­koznak is Haile Szelasszie négusnak a tanácskozáson való részvétele ellent Izgalmas hangulat a Népszövetség tanácskozásai előtt választ ma szarosabb értelemben vett ország­részünk református egyházkerülete. A döntés kétségen felül áll. A közvélemény régebben kialakította már a közakaratot, amely a szó igaz értelmében az egyházkerület népének valóságos akarata. Tisztes harc nélkül, egy­értelműig Vásárhelyi János püspökhelyettes kerül a főpapi székbe, amely fájdalmas vá­ratlansággal üresedett meg Makkai Sándor lemondása következtében, pótolhatatlan vesz­teséget és nagy próbát okozva. Van valami különösen erőteljes a tényben, hogy régi szokás szerint a püspökhelyettes kerül a leg­magasabb lelkészi méltóságba. Két időszak értelme és érzése olvad össze ilyenkor. A nemzedékek egyik sora, mely a helyettest vá­lasztja, kitűnő ajánlatot és alkalmai nyújt a másiknak, amely a helyettest püspökké ma­gasztalhatja föl. A két időszak közé eső kor valóságos iskola, melyben a jövendő püspök minden tulajdonsága előrémlik és így a ha­talmas önkormányzati erő folyton ellen­őrizheti a közakarat egy régebbi elhatározá­sát és utólag a maga részéről egészen és va­lósággal szentesítheti. A tapasztalat szerint a két időszak ily módon elkerüli a tévedést. Egyáltalában a megnyugvás és biztonság tu­data tölt el akkor is, ha ezzel az ősi önkor­mányzattal a püspökválasztás idején kerü­lünk szembe. Érezzük, hogy a nyugalom és szinte mozdulatlanságban is mekkora erő, amely ilyenkor csak játszik izmaival, de nem kényszerül nagy döntésre feszíteni őket. Ez n fojtottság, mint hcrfalmas csönd — fönsé- ges. És amikor vet él y nélkül választanak, hosszú megfontolás s alapos mérlegelés szá­mos tevékenységei után szinte történeti hi­vatási! tisztségre vezérembert, érezzük a fe­lelősségvállalás komor méltóságát is. Tudjuk, ha évek tapasztalata és közvetlen hónapok fontolgatása ellenére is hiba történnék, en­nek az önkormányzatnak megvan a módja és képessége, hogy további erők mozgósítá­sával vagy átcsoportosításával a bajt eltaka­rítsák. Tulajdonképen nem a: egyes, hanem a népintézmény életvalósága s kész szelle­me irányit és uralkodik. A mai viszonylatokban szerencsésnek s ro­konszenvesnek hirdetik bent és kunt egyfor­mán, mindenütt a püspökválasztó egyházke­rületi közgyűlés régóta kész döntését. A láng­eszű bölcsész, iró és szónok püspök fájdal­mas tragédiája után égető és elutasithatlan szükség volt az egyszerűbb gyakorlati élet jól tapasztalt, megfontolt, idegerős emberére, aki eddigi életvitelének tanúságai szerint bi­zonyára minden erejét és képességét csak ü papi és püspöki feladatoknak fogja szentelni. Aki viszont az elmúlt súlyos korszak ■és a jelenlegi ádázatokra való tekintettel teljes egészében megkapja majd az erdélyi kálvi- nizmus minden emberének és intézményének a föltetlen támogatását, mert a kisebbségi lét mai halálos veszedelmében szükség van min­den külön érdek és elfogultság félretételére, minden erő egyesítésére, mintha Isten sze- mét folyton minden parányra szegezné. Nem szabad, hogy vezér embereinket a gyöngéd­ségük öntusái ba merüljenek az elhagya­tott ság beteges tudatában. Kisebbségi püspök nemcsak a saját híveink, de kivétel nélkül minden magyar támogatáséra is szorul. És számíthasson is reá. Országrészünk ősi kál- vinlzmusa hatalmas hagyományok és hatal­mas feladatok mai tömkelegében ne szigetel­je önmagára időszerű püspökét, de minden eddiginél nagyobb bölcsességgel és tisztaság­gal válassza meg helgettesét, akinek erősítenie kell a püspököt, a főpásztori szellem és a leg­főbb kormányzat fényét és szépségét is emel­ni, nemcsak erejét és hatását. Minden uj nap nagyobb és nagyobb terhet rak az egyházak­ra szellemi, lelki, dologi tekintetben és a föl­készültséget főpapjainknak éreztetni tartoz­nak. Üdvözöljük melegen az uj rendszert és boldog sikert kívánunk neki, GENF. (Rador.) Benes csehszlovák köz- társasági elnök, a Népszövetség főtitkári hi­vatalához küldött levélben bejelentette, hogy lemond a közgyűlés elnöki tisztségéről. A jegyzékben, melyet az olasz kormány a Népszövetség főtitkárságához fog benyújtani, kifejti mindazokat az okokat, melyek arra késztették, hogy távol maradjon a genfi ta­nácskozásoktól. Ugyanebben a jegyzékben kifejezésre jut­tatja tiltakozását Haile Szelasszie négus­nak a tanácskozásokon való részvétele miatt. Valószínűnek tartják, hogy a jegyzék hang­ja nem lesz helyrehozhatatlanul éles és Mus­solini kettős biztosítékot fog benne nyújtani: ígéretet tesz arra, hogy nem szervez benszü- lött hadsereget Abesszíniában, gazdasági té­ren pedig biztosítékot nyújt arra vonatko­zólag, hogy fenntartja a nyitott kapuk elvét, ami lehetővé teszi a külföldi tőkebefekteté­seket. GENF. (Az Ellenzék távirata.) Litvinov szovjetorösz külügyi népbiztos megbeszélést folytatott Eden angol népszövetségi kikül­döttel. A megbeszélés során megegyezés jött létre a két államférfi között a montreuxi konferencián fölvetődött kérdéseket illetően. Tegnap délelőtt Leon Blum is tárgyalt Litvi­no vval. A négus résztvesz a tanácskozá­sokon A négus tegnap bejelentette A veno 1 nép- szövetségi főtitkárnak, hogy a Népszövetség közgyűlésén személyesen óhajtja vezetni az abesszin delegáció tárgyalásait. Eden és Blum tárgyalásai PÁRIS. (Az Ellenzék távirata.) Eden és Leon Blum tegnapelőtti tanácskozásairól, me­lyeken Delbos francia külügyminiszter és az angol állandó népszövetségi megbízott is résztvett, az Echo de Paris a következőket irja: A megbeszélésen az olaszellenes megtorlá­sok beszüntetéséről, ennek körülményeiről és az azt követő eljárásokról volt főleg szó. Arról is tárgyaltak, hogy az abes-sziniai olasz hódítást elismerik-e, vagy nem. A lap sze­rint, erről a kérdésről a ma kezdődő nép- szövetségi közgyűlésen nem lesz szó, bár sok függ Argentina magatartásától. Ugyanis — mint ismeretes — Argentina indítványozta a közgyül-és ösiszehivását. Valószínűnek tartják azt ’A, hogy nem lesznek általános jellegű ta­nácskozások Olaszországgal. Ami a locarn« • hatalmak összeülését illeti — irja a francia lap — erre csak azután fog sor kerülni, ami­kor az angol pontokra megérkezett a német válaszjegyzék. A lap szerint a népszövetségi alapokmány megreformálása ügyében nem fognak reformelőkészitő bizottságot kikül­deni. Abesszíniái események RÓMA. (Rador. A Keletafrikából visszaté­rő első olasz csapatok juLius 2-án érkeznek Rómába, ahol rendkívüli ünnepségek kereté­ben fogják fogadni őket. Addisz-abebai jelen­tés szerint, Abesszíniában megkezdődött az esős évszak. 25-én Negheliből motoros oszta­gok indultak el, hogy Abesszinia eddig még meg nem szállott nyugati tartományait is el­foglalják. A megszállást végrehajtó gépkocsi-osztagok tegnap a szudáni határon levő Mega városba értek. Az olasz csapatokat a lakosság min­denütt nagy lelkesedéssel fogadta, annál is inkább, mert az utóbbi időkben a nyugati tartományok lakosságát kóbor bensziilött csapatok és rablóbandák fosztogatták. TITULESCU ISMÉT VISSZATÉR AZ ORSZÁGBA. Bucurestiből jelentik: A Curentul jelentése szerint Titulescu a Népszövetség munkájának befejezése s a szankciók Románia nevében történő megszüntetése után ismét visszatér az országba. A külügyminisztert julius első hetében Bucurestibe várják. A LIBERÁLIS PÁRT KIÁLTVÁNYT INTÉZ AZ ORSZÁGHOZ. Bucurestiből jelentik: A liberális párt vezetősége Ta- tarescu miniszterelnök beleegyezésével az országos kongresszus befejezése után nyomban kiáltványt intéz az országhoz. A kiáltvány a kormány munkásságát s az elért eredményeket fogja méltatni s a Curentul jelentése szerint bizonyitékof fog szolgáltatni arra nézve, hogy teljes összhang van a liberális pártban. LUPU^ GENFBE UTAZOTT. Bucu­restiből jelentik: A Capitala távirata szerint Lupu dr. Genfbe utazott Páris- ból. A lap ugy tudja, hogy tárgyalásai­nak eredményéről részletes jelentést- kiildött futárral Mihalachenak.

Next

/
Thumbnails
Contents