Ellenzék, 1936. május (57. évfolyam, 100-124. szám)

1936-05-01 / 100. szám

A M Megegyezési várnak a likeraiis párton BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) Bucarestí-i lapok részletesen ismertetik azo­kat a tanácskozásokat, melyeket a válság le­vezetése érdekében a liberális párt vezetői folytattak az utóbbi napokban. A Lupta szenzációs részleteket közöl a Dinu Bratianu lakásán lefolyt tanácskozásról', melyen a pártelnök bejelentette, hogy Tatarescu mi­niszterelnök a vidéki párttagozatok óhajára hivatkozva az országos pártkongresszus sürgős össze­hívását indítványozza. A lap értesülése szerint először Tan ered Constantinescu szólt a kérdéshez, aki nem taiftja hasznosnak a kongresszus összehívá­sát most, mikor a pártban éles ellentétek áW- lanak szemben egymással. Nyíltan megmond­ta, hogy ennek okát Dinu Bratianu másod­rendű szerepében látja, miután a pártelnök nem elnöke egyúttal a kormánynak is. Han­goztatta, hogy a kongresszus összehívása Dinu Bratianu tekintélyét még inkább aláássa. Bébé Brstiami sxófaű fel ezután. Sajnálatának adott kife­jezést, hogy az Universul ismert nyilatkoza­tát közreadta és kijelentette, hajlandó levonni érmék következményéit. [Rámutatott a kulisszák mögötti munkára', mely lehangolja. Beszámolt Tatarescuv»l folytatott megbeszélésének eredményéről az­zal, bogy Dóm Bratianu élethossziglan elnök maradhatna. Maga részéről a kongresszus összehívását szintén nem tartja hasznosnak. Sassu miniszter voît a következő felszólaló. Kijelentette, hogy Dinu Bratianu elnökségéi a pártkongresszus még nem ratifikálta, a célból is szükség van a kongresszus összehívására, mely nagyszerű erőpróba lenne & bizonyítékot szolgáltatna az összetartásra. Dinu Bratianu ezután a tervbe vett direktórium ellen tilta- j kozott, miután ez nincs benne a párt szerve- j zeti szabályaiban. Franasovici miniszter rámutatott arra, hogy mindenki a kongresz- szus megtartása mellett van, így nem lehet ennek összehívását kikeriikix. Hajlandó en­gedményeket tenni a kongresszus időpontjára nézve, melynek kijelölése Dinu Braüammak és Ta­ta rescunak lenne fenntartva. A megbeszélés befejezése után a miniszte­rek Tatarescu lakására mentek és bejelentet­ték a tanácskozás eredményét. Tatarescu megelégedésének adott kifejezést és kijelen­tette, hogy a párt egységének védelme érde­kében hajlandó Dinu Bra tanút felkeresni. A találkozó .Szűkszavú Bucuresti-i távirat jelenti, hogy Dinu Bratianu és Tatarescu őri niszterelnök tegnap délután találkoztak és megegyeztek 3 liberális párt országos kongresszusának összelő vás ában, melynek időpontja még mindig nincs meg­határozva. Bucuresti-i lapok csupán annyit imák, hogy a kongresszus május 1—június- 1. között fog lefolyni a fővárosban. A meghívót rövidesen kibocsátják és az előkészítő munkálatok el­végzésére bizottságot alakítanak. A Diminea­ţa jelentése szerint ma délelőtt 11 órakor Dinu Bratianu lakásán tovább folytat jak a tanácskozásokat. Po'itikai körök véleménye szerint véget ért a liberális párt belső válsága és sikerült az ellentéteket a végső megegyezés utjából el­tüntetni. Nyilatkozat A Lupta első oldalán a kormány egyik tagjának nyilatkozatát közli a jelenlegi hely- \ zetről: jj — Miért titkoljuk a tényeket? A Tatarescu- 1 kormány megalkotása óta állandó „főnök- ’ válság“ van. Dinu Bratianu nem volt a | párt tényleges vezetője s emellett Tatarescu munkáját akadályozta. A kormány ennek da­cára a restauráció óta legtöbb időit tü’tött kormányon. Nem kéri Dinu Bratianu fejét, de nem hajlandó tűrni, hogy D mi Bratianu nevezze ki saját utódát esetleg annak a po­litikusnak személyében, aki eltávozott a párt­ból és nem tett egyebet, mint a kormányt támadta. Statusquot akarunk mi is, de en­nek megváltoztatását nem bízhatjuk egyedül Dinu Bratianura. Há’ásak vagyunk Tatarescunak, mert a kor­mányzás idejét a parit részére meghosszabbí­totta és jó viszonyt tartott fenn a Koroná­val. Igazat adunk neki, midőn biztosiam akarja magát az esetleges kalandokkal szem­ben . Feltételek A Tatarescu miniszterelnök környezetéhez közel álló Naţionalul Nou a következő felté­teleket közli: 1. Dim.u Bratianu továbbra is párt főnök' marad. 2. Távozása után egyedül Taítarescu veheti át a párt vezetését, akit most egyetlen alcl- nökké választanak. 3. Ki van zárva a lehetősége is annak, hogy Gheorghe Bra­tianu visszatérjen a liberális pártba. 4. Az érdemek elismerésénél tekintetbe ve­szik a fiatal generációt és azokat, akik a jelenlegi kormánynak segítséget nyúj­tottak. Az Adeveriţi jelentése szerint ötödik felté­tele is van: direktórium felállítása. Ezzel szemben Tatarescu köteles szembefordulni a jobb­oldallal, amit egyébként már nyíltan megtett Ploesti- ben. A lap kedvező eredményt vár a béketár­gyalásoktól. Amennyiben sikerül a teljes ki­békülés — irja az Adeverul — Tatarescu kö­zelebbi viszonyba kerül, pártjával, melytől két éven át távol volt s nem tudott más­ról, csal; arról, amit Inadét belügyminisz­ter mondott. A kongresszus észreveszi majd, mit kíván a párt, kormányától. H ely zet j el etités Az Adeverul következő jelentést közli a belpolitikai hely zetről: — Titul&scu jelenléte a belpolitikai hely­zetet is tisztázta. Tătărescu őszig helyén marad és a hadfelszerelés befejezése után távozik, mikor a nemzeti-parasztpártnak adja át majd a hatalmat. Meglepetésre szá­míthatunk? Az ellenzéki vezérek nemrég történt királyi kihallgatása után erre igen­nel felelhetünk. Az audienciák a kormány munkájának befejezésére mutatnak. A lé­Seleef “ Moz^é MA PREMIER ! ! Shirley Temple mindenki kedvence, legújabb filmje: NAPSUGÁRRA! Figyelem I Premier napján minden gyerek, aki jegyet vált, ingyen kap egy csokoládé-figurát. Ez Shir­ley Temple ajándéka kis csodáiéi számára. nyeg a jövőre nézve a gazdasági téren való rendcsinálás marad. Nincs kizárva, hogy Mironescu-kormány következik. A volt mi­niszterelnök ugyanis feltűnő sokat tárgyal Titulescuval. Mironescu hosszabb nyilatkozatot adott a Journal des Debats cimü lapnak. — Az európai helyzetet — mondotta — kedvezőtlennek tartom. Németországban ve­szedelmesen megerősödött a nemzeti érzés. Amennyiben ez egyedül csak a német nép érdekét szolgálná, nem volna ellene kifogá­sunk. A mozgalom azonban túlszárnyal a határokon és ez annak a bizonyítéka, hogy Németország politikai szövetségeseket keres és hegemóniára törekszik Közép-Európában. Ezt azonban csak háborúval képes elérni. A legnagyobb kérdés tehát, mit lehetne ten­ni, hogy háborús céljairól lemondjon. Mironescu hangsúlyozza, hogy egyedül a Népszövetség alkalmas a béke fenntartására. Ugyanakkor a román—francia kultnrközefedés kimé­lyitésének szükségességét hangoztatja. Nincs megelégedve a két ország közti keres­kedelmi forgalommal sem. lUj, hatékonyabb összeköttetést sürget, mely az ellenállás meg­erősítésére szolgálna a veszélyekkel teli órákban. Politikai körökben nagy figyelemmel kisé­rik Mironescu Bucuresti-i tárgyalásait és megállapítják, hogy nyilatkozata mindenben megfelelt Titulescu politikájának. DE DE CHINE jmppime OÉPE DOMAIN ÍIMPPIME GEOPGETTE imppime cpepon" fiókok? braşov PIAIA LI8ECTÂIII A Cilii .ítc.&en. NEcutct/i i. (KQB.N15-UTCA) SIBIU 518 BtGlNA MA8IA 7, LöüjAUtgŰASkl. Aradon is nagy sikere volt a kalotaszegi műkedvelőknek Beszámoló SzentimreiJenő darabjának aradi bemutatójáról ■ L ARAID. (Az .Ellenzék tudósítójától.) Mint­ha a színészet hőskora elevenedne meg, száj- ról-szájra jár a hir: megjöttek a színészek. Ahogy az állomásról benyulik a hosszú su­gárul a város szivéig, minden járókelő meg­áll egy pillanatra, az ablakokban kiváncsi fejek jelennek meg, a kapukba kiállanak, mindenki látni akarja a kalotaszegiek pom­pás bevonulását. Ecsetre való kép volt az a gyönyörű szincsoport: a hímzett pruszli- kok, tarka kendők, bokrétás férfikalapok, piros, madaras csizmáju szőke leányok, ta­risznyákkal megrakott legények, vőfély­botok lebegő szalagjainak összevisszasága; messziről úgy hatott, mint egy megelevene­dett nyíló virágoskert. Valamennyien Szentimrei Jenő balladájá­nak szereplői. 2. Velük vannak a „Csáki biró lánya“ úri szereplői is. Sz. Ferenczy Zsizsi, az ország­határokon túl is kedvelt, ünnepelt daléne­kesnő, a kitűnő Kós Dodó és a lenyűgözően kedves Szabó Anna, a férfiak közül Daróczy Miklós és Balogh László, valamint Szentim- I rei Jenő, a kiváló iró és hirlapiró, aki amel- I lett, hogy a darab Írója, rendezője és a sze­lj replők taniíómestere, az egész trupp igaz- 5 gatófeje. Passzió hallgatni, ahogy társulatá- jj nak apraja-nagyjáról beszél. Valamennyit s szereti és nagyrabecsüli. 3. Szállásukon nagy a sürgés-forgás. A Va­dászkürt szálloda talán még sohasem volt olyan vidám és hangos, mint most. A temér­dek lépcső tetszik a gyermekeknek és érde­kesnek tartják a felfutó szőnyeget. Milyen szép is, mondják s máris olyan fürgén és bátran szaladgálnak, mintha otthon is ezt csinálnák. Pöttömnyi kis leányok és fiuk közt legélénkebb a Mera-i Szilágyi Kató. Mindössze hét éves s olyan pergőn beszél, mintha motolla lenne a kis nyelvecskéje alatt. Formális interjút au, hogy ő szereti a cso­koládét, a cukrot és hogy bácsikérem, itt még nincs cseresznye? pedig igazán, mi­lyen jó lenne! és aztán, amikor az ételekről érdeklődöm, édesen mondja, hogy a finom-finomat nem szeretem, mert nemistudom mért, de ami nagyon finom, nem tudom enni, mint teg­nap a paradicsomlevest nem szerettem, mert. finom volt, tört fuszujkát sem ettem, mert az is finom volt, a fasirtot pedig mind meg­ettem. Én mindent megeszek, szól közbe a két héttel idősebb Antal Erzsiké, de nem igaz, felel rá Kató, ma reggel sem ittad meg a kávét —< és elekor picike kezét ráteszi ceruzámra és folytatja: tessék megírni, hogy nekem a villany tetszett legjobban, meg a vezeték s igy gyürüalakban megy ez tovább; megbeszéljük az összes élményeket, nekem az ágyak tetszenek, nekem a díványok, ne­kem a szekrények, ezer kéz se tudná leje­gyezni a faluról városba került csöppségek megfigyeléseit, míg a végére érünk, hogy a legszebb város a világon Arad. 4. Miután ebben az egyben nem voltam egy véleményen a kis primadonnákkal, a legé­nyekkel folytatom a diskurzust. Ez már igen, itt kap az ember anyagot. Székely János Vistea-i színművész ur, aki mindösz- sze hét éves és olyan parányi, hogy két arasszal beérem a lábától a fejéig, azt mond­ja, hogy neki Arad azért tetszik a legjob- * ban, mert itt a legszebbek a leányok. Nem . vitatkoztam vele, azt hiszem, valami férfi­titkot rejteget, nem illik forszírozni, ezt tu­dom én. Más megfigyelései is érdekesek, például nagyon tetszett neki az alagút, ille­tőleg, ahogy bementek a sötétbe és amikor kijöttek onnan, látták a sziklákat, meg a Began a hajót, ha hazamegy, bizony ő is fog egy ilyet csinálni, de én is, szól közbe a tiz éves Simon Pista, ej, be szépeket láttunk, ha hazamegyek elmesélem a legjobbik bará­tomnak. Aztán ki a te legjobbik barátod, kérdem, mire egész természetesen mondja: édesapám. Nagyszüleivel jött. Nagy Székely János a nagyapa, a község volt bírája, aki a darabban a násznagyot játsza. Nem akar­tam utrakelni, mondja, nem vagyok már fiatal, dehát, hiába, ha tehetségem van és mondták, hogy menjek, jószivvel jöttem. Ä feleségem a fonóban énekel az öregasszo­nyok közt. 5. Ahogy a szálloda lépcsőin megyek fel, az első pihenőben, földigérő tükör előtt áll két szál férfi. Gergely Ferenc és Dezsanszky Miklós. Tetszelegnek a tükörben és vezény­szóra forgatják magukat jobbról-balra. Csak akkor hagyják abba, amikor megszólítom őket. Értelmes földművesek. Turea-iak. Ne­kik legjobban, sőt legeslegjobban a nagy búzatáblák tetszettek, amiket alig győztek nézni a vonat ablakából. Ej, ha minálunk is ilyen szép lenne, mondják s már beszél­nek arról, hogy Arad azért szebb város, mint a többi, mert a házak közelebb van­nak egymáshoz építve. Aztán beszélgetés so­rán kisült, hogy mindkettőnek felesége van s bár fáj nekik, hogy asszonyaikat otthon kellett hagyniok, soha életükben nem érez­ték magukat olyan jól, mint most. 6. Öröm nézni valamennyiüket. Talán nincs a világon még együttes, melynek tagjai olyan szívesen és olyan örömmel játszanának, mint ők. Ilyen társaságnak csak sikere, nagy sikere lehet a föld bármelyik szín­padán. 7. Siker? A kedd esti bemutató több ennél. I A színháztermet szinültig megtöltő közönség valósággal tombolt elragadtatásában. Minden énekszámot, minden jelenetet olyan kitörő . taps fogadott, amilyenre itt még nem volt i példa. S. Ferenczy Zsizsi megrázó, tökéletes birónéja, a maga leegyszerűsített ábrázolásá­ban, játékban és énekben, az igaz művészet i kristályos csillogása volt, mely felejthetetlen I élménye lesz az aradiaknak. Kós Dodó illú­ziót adó, kiforrott játéka, Szabó Anna bájos megjelenése és tiszta szép hangja, Daróczy Mikiós húsból, vérből gyúrt erőteljes Jánosa, Balogh László stílusos alakítása, a paraszt- szinészek közül a beszélők, táncolók, fonók, énekesek, öregek, fiatalok, gyermekek, fiuk. leányok, egytől-egyig, kivétel nélkül a leg­tisztább, legigazibb, legöszintébb ősmüvésze- tet adták. Előadás után szűnni nem akaró tapssal hívták lámpák elé a kitűnő szereplőket és c csodálatosan szép nyelvezettel megirt bal­ladának illusztris szerzőjét, Szentimrei Jenőt, akit méltán megilletett a közönség ünnep­lése nemcsak a költői mü szépségéért és ér­tékéért, hanem fáradozásáért is, amivel ezt az előadást olyan hibátlanul megrendezte s azért, mert közel három órán át nagy élve­zetet és felejthetetlen estet szerzett az egy- begvüit szine-java közönségnek. Az előadást nagy bankett követte a szerző I és a szereplők tiszteletére. Jenei József.

Next

/
Thumbnails
Contents