Ellenzék, 1936. március (57. évfolyam, 50-75. szám)

1936-03-01 / 50. szám

WEVVW'ätWK m mí MJtrőIWs I. « ihüü Ü98M E «5 ^Oiî tibsz p *% öt K >*Qhj onuü 1%\M m T I A qßn sc iZÓX ,9d nol Usft ;m> 26<i r i ' i Elgázolta a villamos a Bucureşti-! tűzoltó autót *$gy tűzoltó és négy katona súlyosan megsebesült BUCUREŞTI. (Az Eltérnék távirata.) Tegnap este fél 8 órakor a 26. vonaton köz­lekedő villamosvasút összeütközött a tűzoltók egy vízszállító kocsijával, amely n Filan- tropi<a-kórháztól tért vissza, ahová a tűzoltók egy égő ház oltására vonultak Id. Az ősz- szeütközés olyan erős volt, hogy a tűzoltó kocsi súlyosan megrongálódott. Négy katona és egy tűzoltó rendldvű! súlyos sérüléseket szenvedett. A katona állapota életveszélyes. A többi négy sérült súlyos belső sérüléseket és csonttöréseket szenvedett. A villamos utasai között óriási riadalom tört ki, de egy sem sebesült meg. Az összeütközést a vil­lamosvasút vezetője idézte elő, aki azzal védekezik, hogy a kocsit nem tudta idejében lefékezni. A vizsgálat folyamatban van. nciscicstilí-e a nouns?' Öfli niiiixg CT3 SE S*n am ard ptn •WO fo sA iögßri IÎS86Y .59Î i A neléb Isíub ÖlßV JÍOÍ §rm ßri c ßfgol Î9 SB ÎZ9Ş9 jfchö men äißSg >fl IHagy ©Itgssr áásHsaiífás EíezdőcfiStf az effláfeal Ifos^on ROlMÄ* (Az Ellenzék távirata.) A 139. számú olasz hivatalos hadijelentés szerint az eritreai fronton nagy ólára támadás kezdődött. Az í. szá­mú hadtest a lehető legnehezebb terepen huszonnégy órás menetelés után hirtelen megtámadta az Amba-alagi-i hegyvonulat gerincén beállított a hess/in állásokat és el­foglalta őket. Az olasz csapatok elképzelhetetlen nehézsé­gekkel küzdöttek a 3000 km.-es hegyvonulat hágóin és meredekein vívott harcokban. A veszteségekről nem számol be az olasz jelen­tés. A szomáli frontról kiadott jelentés szerint délen nem történt jelentékenyebb hadmoz­dulat ■RÓMA. (Rador) -— Az Uad ara szorosba való behatolásuk alkalmával az olasz csapa­tok jelentéktelen veszteségeket szenvedtek, míg az abesszinek számos halottat hagytak a harcmezőn. Az olasz osztagok Uadara el­foglalása után folytatták előnyomulásukat az észak felé vezető karavánuton. Miután az egész környéket bebarangolták, az olasz jár­őrök megállapították, hogy az abesszinek nem eszközöltek csapatösszevonásokat, visz- szatértek Negehellibe. RÓMA. (Rador) — A Ştefani szerint Desz­sziéből érkezett legújabb jelentés úgy szól, hogy a négus nem beteg, hanem súlyosan meg­sebesült. Dr. Hanner svéd orvost, Olaszország nagy ellenségét, sürgősen a négushoz hívták Desz- sziébe, ahová repülőgépen el is indult — Ugyancsak Dessziéhe utazott Asfausen trón­örökös és Makonnen herceg is. RÓMA. (Rador) — Az olasz csapatoknak ma sikerült meghóditaniok az Ambi-Alagi hegyláncot. Ma délután ezt hivatalos jelentés adta hírül Olaszországban. RÓMA. (Rador) — Február 1-én Kelet- Afrikában 350.000 tiszt katona és munkás tartózkodott Olaszország területéről. Eddig 16 millió méter khakiszövetet, 13 millió mé­ter rendes szövetet küldtek a harctérre, fel­szereltek 1892 kilométer táviróvonalat, 5501 telefonkészüléket, 1301 rádióállomást és 799 laboratóriumot. Ezen kivül 87.000 négylábút küldtek a hadszíntérre, 11.000 teherautót és 1 millió tonna különböző árut. A flotta több mint négyszáz utat tett meg Olaszországból Kelet-Afrikába. AODISnABERA. (Rador) -— Az abesszin kormány hivatalos közleményben adja tud­tuk hogy a négus teljesen egészséges és a megsebesüléséről szóló hirek teljesen alap­talanok. % P®liti!k<aiiteisáe§ Ibis*©! vizstfálafoi fkér a magyar pâri üragár Ä J#Sf ii gyélíen He!yl?es?f?®gyfe a felaflésislásí a fsarmss íőrvéfsyszéki tfenács TIMISOARA. (Az Ellenzék tudósítójától.) A törvényszék kiegészített vádtanácsa teg­nap újból foglalkozott dr. Ungár Adolfnak, az ügyvédi kamara prodékánjárnak felebbe- zésével, akit tudvalevőleg azért vettek őrizet­be, mert az ellene tett feljelentés szerint a forradalom aJaitt álMtólag parancsára a rend- fenntartó katonai közegele egy lopás miatt őrizetbe vett cigányt menekülés közben agyonlőttek. A vádtanács ülése dr. Ungar beszédével vette kezdetét. Visszautasít ott a a gyilkosság vádját és be­jelentette, hogy mikor a román csapatok bevonultak Timisoara-ra, ebben az ügyben már a rendőrségre idézték, ahol azonban azzal bocsátották rí, hogy semmi felelős­ség sem terheli. Kérte a bíróságot, hogy rendelje el sza- oaidl ábrahelye zését. Busiamu ügyész válaszolt Ungár felszólalására, aki azt hangoztatta, hogy a tanuk előadása szerint nem Capatina, tanéin Ungár lőtte le a cigányt. Bejelentette, (áogy hét újabb tanúja van, akik ezt az ál- 51 ás át igazolni is tudják. Ezután a védők, Ni cola u Constantin volt ügyész és dr. Ligeti Sándor szólaltak fel. Megbízhatatlanok a vád tamil, mondotta Nicolau, akik most, 18 év után is részletes vallomást tudnak adni. Ligeti ismertette az esemény lefolyását és szabadlábrahelyezést kért. Svábhegyi Szanuíórium Európa legszebb, legelőkelőbb-yógy- száilója és orvosilag legtökéleteseb­ben felszerelt subalpin diétás gyógy­intézete. — Klinikai kivizsgálás, gon­dos orvosi gyógykezelés, polgári árak. “““SäES”“” A Svábhegyi Szanaiórissmban az asthmas, szénalízas, csalánkiLiíéses, migrénes betegek kivizsgálá a és gyógy­kezelése a legmodernebb k inikai elvek és eljárások szerint tőr'énik. - Desen- sibisaiás, Inhal!tórium. KAL0DQNTtanácsolja Önnek ma: I SL * vuipc/rda. — osc &eá/eó / Mmdwiki döft ismert tény, hogy o tógák tözátí fennakadó ételmaradékok — <t «záj cco 37 fokos hőmérsékletébe« — HM 2 órán belül erjedésbe meonek ót. Tehát nyilvánvaló, hogy aere elegendő fogainkat egyezer egy nap mosni, kétszar W ncp és rendesen, ez a helye»I És sose feledje d, hogy a Kdodont 3 kiváló tu­lajdonsága biztosítja a helyes fogápolásit a spéciéi** fog-és száj-szappan enyhe habja alaposan megtisztítja a fogakat at is ehewá o fogkefe nem juthat dj a kfflödegesea fina« fezirtó anyag tír fényadB e togzoraáncot, anéüáU hogy negszököu őre cin a tttttköngi- iaiilsM# liiiaáilsla Záróbeszédében dr. Ungár előadta, hogy úgy politikai, mint ügyvédi tevékenysége közben mindig az igazságért küzdött, ezért ültették 'esz ügyvédi kamara alelnöki széké­be, amelyet 15 éven át töltött be. Tiltakozót* az ellen, hogy a romáin nem­zet ellensége lenne. Újból kérte szabadláb- rafhelyezését. Félóra múlva a vádtanács ki­hirdette, hogy az előzetes letartóztatásba helyezést jóvá­hagyja. A határozatot Ungár megfelebbezte az íté­lőtábla vádtanácsához, amely csütörtökön fog foglalkozni az üggyel. Itt Írjuk meg, hogy dr. Gyárfás Elemér és dr. Wilier József tegnap felkeresték Pop Valér igazságügy­minisztert, akit arra kértek, ne engedje meg, hogy az ügy tárgyalásába politikai motívumok is befolyjanak. A (magyar párt nem akar aíz igazság kide­rítése elé akadályokat görditeni, csupán azt kéri, hogy az ügyet minél sürgősebben fejez­zék be. FEL,( VÁLL- ÉS ÁGYÉKRHEUMÁNÁL, ischiasnál, jdegfájdaSmaknál, .szaggatásnál és asá- i bánál a természetes ,,FERENC JÓZSEF* keserii- ’ víz rendkívül hasznos háziszer, ment korán reg- • gél e-gy pohárral hévévé, az emésztőcsatornát I alaposan kitiszfritja és m-éregteleniti, Egyetemi I klinikákon szerzett tapasztalatok tanúsítják, I hogy a valódi FERENC JÓZSEF víz gyors, biz­tos és kellemes hatása hugysavfdhalmozódásnál és köszvenyrohiatrióknál is kiválóan érvényesül. Közlekedés! ba!e$ei@ke$ Lqíícionban a sürü köd (LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Tegnap az angol fővárosban a hirtelen leereszkedett sürü köd több közlekedési balesetet okozott. A iPiccadillyn két autóbusz összeütközött. Tiz ember megsebesült, közülük kettő meg­halt. ■BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) A Bucuresti-i ügyészség körözőlevelet bocsá­tott ki Petre Voiniciu Calafat-i VIL osztályú líceumi tanuló ellen, aki meghamisította betétkönyvét s igy több­ezer lejt vett fel a postatakarékpénztártól, Voiniciu legelőbb a Tg.-Jiu-i postahivatal pénztári ablakánál jelentkezett diáksapká­ban és egyenruhában. Felmutatta betétköny­vét és 2000 lejt kért, miután szabály szerint csupán ennyit lehet egy-egy alkalommal a betétekből felmondás nélkül kivenni. Rup- tureanu tisztviselőnő nem találta a könyvet gyanúsnak, leigazoltatta a diákot s a kért összeget kiadta. ‘Nevetve kérdezte, mire költi a sok pénzt, mire Voiniciu azt mondta, hogy pótvizsgát akar tenni s a 2000 lejt ennek költségeire fordítja. Petre Voiniciu nem sokat időzött a város­ban s Tg.-Carbunesti városkába utazott a legközelebbi vonattal. Itt szintén 2000 lejt kért a postahivatalban. A szolgálatban lévő tisztviselőnek feltűnt ugyan, hogy a betét­könyvben javítások vannak, mégsem gondolt csalásra s a pénzt leolvasta. Később meg­bánta ezt s elhatározta, hogy megkeresi az idegen diá­kot a kis városban. A vasúti állomáson talált rá s abban a pillanatban fogta el, midőn fel akart lépni a vonatra. Visszakérte a 2000 lejt, mire a diák a pénzt szó nélkül visszaadta. A postahivatalnok tisz­tában volt azzal, hogy csalóval van dolga. Jelentést tett az esetről s a csendőrség a betétkönyvvel szélhámos- kedó diákot letartóztatta. Megmotozása alkalmával zsebében egy Petre D. Constantin névre kiállított hamis igazol­ványt találtak. A csaló diákot Tg.-Jiu-ba szállították. Midőn a csendőr az utcán az ügyészség felé kisérte, Voiniciu félre ugrott és elszaladt. A csendőr kiáltani kezdett, mire Voiniciu „fogják megí ‘ kiáltással tovább rohant, mintha üldözné a megszökött ra­bot s maga is hatósági közeg volna. ■Beszaladt egy átjáró ház udvarára s nyom­talanul eltűnt. A Tg.-Jiu-i ügyészség köröző­levelét megküldték az összes rendőrhatósá­goknak. CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A Ca- laras-i véres karácsonyi bál ügyében tegnap tartotta meg a fő tárgyalást a helybeli ítélő­tábla. Mint arról az Ellenzék már többször beszámolt, a falu magyar lakossága által ren­dezett táncmulatságot éjfél tájban a falu há­rom illeggarázdább legénye: a két Inocan-test- vér és Serban Iuon megzavarták. Szóváltás után verekedés tört ki a hivat lan vendégek és a rendezők között és mire a kavarodás­nak vége volt, holtan feküdt a földön az egyik Inocaîn fiú. Serban Iuon1 a kórházban halt meg, mig Inocan Iuon felépült. A Tur- da-i törvényszék annak idején Biró János re­formátus lelkészt, a bál rendezőjét, aki je­len sem volt a verekedésnél, és Moldovan Iu- I\i községi bírót, mint felbujtókat és bűnpár­tolókat 15—15 évi fegyházra ítélte, mig több vádlottat 8—12 év között váltakozó fegyház­büntetéssel sújtottak. Egyben elrendelték az elitéltek letartóztatását. Novemberben az ügy első felebbviteli tár­gyalásán a helybeli tábla Biró János lelkészt két társával együtt szabadlábra helyezte. A tegnapi második tárgyaláson megjelent Ino­can Iuon is, akinek arcán régi sebforradá- sok bizonyították viharos fiatalságát. A vád­lottak védelmét dr. Boeriu és dr. Moldovan Turda-é, Szeghő Imre dr. és Saragea, Zamfir dr. Gluj-i ügyvédek látták el. A tizenöt évi fegyházra ítélt református lel­kész az alig néhány hónapos fogságban csaknem teljesen megőszült. Szép, fiatal felesége, hátul a közönség között zokogott. A vádirat felolvasása utáni dr. Boeriu vé­dő kijelentette, hogy _ m «tód a csesidőrörmester imuwallomása alapján épült fel. Ez a csendőrőrmester pe­dig 10 Icilométerre lakott Harastus-tól, alig két évvel a véres bál előtt helyezték át az ó-királyságból és igy nem ismerhette a sze­replőket. A verekedést különben is az Inocan-fiuk és a velük levő Serban kezdték és igy a vádlot­tak csak jogos önvédelmet gyakoroltak. Ha előre megfontolt szándékról lehet beszélni; úgy ez a három garázda legényre vonatko­zik, akik boxerekkrí és bicskákkái felfegyverkezve átlitottak be a táncterembe és előre ké­szültek <a bál megzavarására, sőt a falu­ban azt hí reszt élt ék a bál előtt, hogy „rö­videsen vért isznak Moldovan Mihály dr. védő írásos bizonyi- tékokkafl' mutatott rá arra, hogy a bíróság az Inocan-fiukat verekedés miatt már többszőr elítélte. A két testvér a táncmulatság eáőtti napon megtámadta Kovács Dénes református kurá tort és ,Jiolnap mindnyájan igy jártok kiáltással összeszurkálta kalapját Szeghő Imre dr. meglepő bejelentést tett; amely szerint a lelkész a táncmulatság előtt értesült, hogy a bált az Inocan-fiuk megzavarni ké­szülnek és ezért értesítette a csendőrséget., hogy akadályozza meg a támadást. A csend- őrség ennek ellenére nem tett óvintézkedést. Elképzelhetetlen, hogy a lelkész, aki el akart kerülni minden zavart felbujtóként szerepelhessen az ügyben. Felmentést kért A biróság rövid tanácskozás után ngy dön­tött, hogy ítéletet jövő hét péntekén, március- 6-án hirdet. U| blionplfestottaf teljesítettek ic o tédOk o teres falast bál agaikén

Next

/
Thumbnails
Contents