Egyházi Híradó, 2001 (39. évfolyam, 1-4. szám)

2001-01-01 / 1. szám

2. oldal Egyházi Híradó " Ha az ember meghal, vájjon feltámad-é?” (Jób 14,14) Nagyon, de nagyon igazat adunk annak a véleménynek, amely éppen ezért közhellyé is lett már, hogy az idő rohan. Különösen észrevettük ezt az ezredfordulókor, amikor is az átlagosnál sokkal több figyelmet szenteltünk az időnek: voltak, akik már évek óta izgalommal várták a "megjövendölt" világvége évét, s amikor eljött, egyszer csak azon vették magukat észre, hogy gyorsan el is peregtek a napok, s ma már 2001 -et írunk. De nem csak a nap­tári számok, hanem a mi esztendeink száma is feltartózhatatlanul növekszik, életünk telik és egyre-egyre fogy, minden nap, év közelebb visz a halálhoz, s ezért egyre többet gondolkodunk felőle. Egyes pszichológusok szerint a kisgyermekek is már 4 éves koruk körül tudnak a halálról, s ha nem is fogják fel részleteiben, már tudják, hogy az lényegesen különbözik az élettől. A tizenévesek életükben talán először komolyan elgondolkodnak a halál és az élet felől. A fiatal és középkorú em­berek ugyan csak egy átlagosnak mondható szinten, de még ők is elgondolkodnak a halál rejtelmes kérdésén, az idősebbek viszont napról napra többet gondolkodnak e titkon. Kérdésüket valahogy így fogalmazzák meg, ahogyan az Igében is van: "Ha meghal az ember, vájjon feltámad-é?" E kérdést nem unaloműzésből, vagy egyéb nem fontos kíváncsiságból, hanem a válaszra valóban kiéhezve teszi fel az ember. Jóbot is alapvetően ez érdekelte, s nem az elvesztett javai. Bármi elvesztését el tudja viselni az ember, ha tudja, hogy a lelke nem kerül a halálba. Jóbot is ez izgatta, ami izgat ma is minden gondolkodót: van-e feltámadás? Van-e örök élet? Van-e halhatatlanság? Talán húsvétkor is azért jön­nek többen templomba, mert ezekre a kérdésekre keresik a választ. A különböző emberi tudományok területeiről jönnek ugyan feltételezések és válaszpróbálkozá­sok, de igazán végső választ kapni akaró, az élet­halál kérdéséről igazán komolyan gondolkodó em­ber nem éri be azokkal. A materiálisán gondol­kodók szerint a halál után egyszerűen megsemmisül az ember, csakúgy mint az állati tetemek: elbomlik és nincs tovább, a testi anyag semmivé oszlik. A távolkeleti misztikusok és vallásirányzatok a reinkarnációban hisznek: a lélek addig vándorol újabb és újabb testbe, tárgyba születve újjá, amíg végül életét tisztán, hibátlanul leélve a meg­nyugvásba kerülhet, azaz mintegy jutalomképpen meghalhat, megsemmisülhet. A bölcselkedő filozófusok tekintélyes része a halált a lélek fel­­szabadulásának tekinti, amikor is a szabad lélek a test börtönéből kiröppenhet, s a test, elveszítve minden további feladatát és értelmét jelentéktelen­ségbe süllyedve semmivé lehet. Ezeket és hason­lókat, ilyesféléket állítanak az emberi tudományok. De a Teremtő szent tudománya, a bibliai kijelentés más választ ad az egykori és a mindenkori Jóbok­­nak. Az örökkévalóságból jövünk és oda is térünk vissza. Egy pillanatra sem szűnünk meg élni, mert a földön csak a test hal meg: a lélek visszatér Isten­hez, majd egyszer eljő a feltámadás napja, amikor a test és a lélek újra találkozik, persze úgy, ahogyan az Ige mondja: "Elvettetik az érzéki test, feltá­­masztatik a lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. " (1.Kor.15,44) Kifinomult formája lesz ez a létezésnek: Istennel leszünk együtt örökre, ör­vendezve minden zavarástól mentesen. Igazi szabadulást ad majd az Úr: "Szeretet és hűség találkoznak, Igazság és béke csókolgatják egymást." (Zsolt 85,11) Húsvétkor a Feltámadott példájára tekin­tünk, onnan jön a mi reménységünk: a sír Őt sem tudta foglyul ejteni. Ha az első húsvét előtt ott lehettünk volna és láttuk volna, amint Jézus feltá­masztotta Jairus leányát vagy éppenséggel Lázárt, ha az első húsvét reggelén ott lehettünk volna megkérdezni a sírhoz induló magdalai Máriát, a bi­zonyosságot nyert kétkedő Tamást, a tanítványokat, a több mint ötszáz szemtanút, az emmausi tanítványokat, s a többieket, akik mind elmondták, hogy "Láttam az Urat! (Jn 20,18) mind elmondták volna, hogy ne félj a haláltól. "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt." Isten örökké igaz és felülmúlhatatlan válaszai ezek: van élet a földi halál után. Van öröklét. Van halhatat­lanság. De egyedül csak Jézussal, Aki ezt mon­dotta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam." Amen. ÁLDOTT FELTÁMADÁST AZ Új ÉVEZREDBEN MINDEN EMBERNEK!

Next

/
Thumbnails
Contents