Egyházi Híradó, 1991 (27. évfolyam, 1-2. szám)

1991-09-01 / 1. szám

^Épegyházi 1991 SZEPT.-OKT. 3. Oldal Azonosult az embertelenül megalázottakkal, de ott volt az embertelen megalázók éltében is. Ott volt a haldokló áldozat mellett, de a haláltokozó bűnös közelében is. Jézus végeredményben meghalt a foglyokért és az őrökért egyaránt... a megkínzottakért és a kínzókért... O dicsőséget akart szerezni az elnyomottaknak és letömi az elnyomók dicsőségét, hogy ők is emberi méltóságuk helyén legyenek. Azt akarta, hogy mindkét fél megfeleljen Isten akaratának. Mindkettővel az volt a szándéka, hogy megmentse őket. Híd próbált lenni a kettő között, híd a zavaros és keserű víz felett. Az O gyötrődése efelett szörnyű lehetett, keresztje hatalmas és nehéz. O megtapasztalta sajátmaga testében és lelkében azokat az erőket, melyek darabokra tépik az emberiséget, az Istentől nyert tiszta és szent szabadságáért. Mindezt azért, hogy szabadok legyünk a Sátán minden gonosz hatalmától és soha egymás ellen ne gyakorolhassuk annak embertelen eszközeit. Hadd záijam a mai igehirdetést Petőfi néhány sorával a "Nép nevében" című verséből: " Régi óhajunk válik most valóra, amidőn egyházunk közleményét,......kézirat formájában útnak indítjuk....... Bármennyire is bőségesen állnak rendelkezésre magyar és angolnyelvű olvasnivalók, mégis az volt az érzésünk, hogy a mi szűkebb közösségünkből: Egyházunkból,hiányzik egy rendszeresen megjelenő közlemény.........Emberek, az egyház közössége tagjainak összefogásából, áldozatából alakult ez az összekötő kapocs,mely önkéntes pártfogóitól és munkásaitól nemcsak időt és odaadó munkát, de anyagi áldozatot is igényel........." Gondolunk itt szeretettel néhai DOLJNSZKY TIBOR gondnokra aki huszonkét éven keresztül egészen haláláig nagy hűséggel és kitartással szerkesztette ezt az értékes kis egyházi újságot, melyet már úgy megszokott a hollywoodi egyház népe. Isten áldja meg őt e nemes munkájáért. László Gyula gondnok záró sorai ma is érvényesek: S a nép hajdan csak eledelt kívánt, Mivelhogy akkor még állat vala; De az állatból végre ember lett, Jogot tehát, emberjogot a népnek! Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg Isten teremtményén, s ki rásüti Isten kezét el nem kerülheti. Jogot a népnek, az emberiség nagy szent nevében, adjatok jogot, S a hon nevében egyszersmind, amely Eldől, ha nem nyer új védőoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek, Töviseit a nép közé vetétek; Ide a rózsa néhány levelét S vegyétek vissza a tövis felét! Amen. Vass Zoltán Ip. VISSZATEKINTÉS AZ "EGYHÁZI HÍRADÓ" INDULÁSÁRA Az Úr 1963-dik esztendejének utolsó hónapjában december 15-én jelent meg a "HÍRADÓ" első mutatványszáma. Az újság megindulásának idejét 1964-től számítjuk amióta rendszeresen megjelent. László Gyula akkori gondnok örömmel tudósította az egyház tagjait: ".....egyházunk közös imája kísérje meg ("újraindulásában, továbbhaladásában, (immár 16 hónapos megszakítás után) s Istennek tetsző eredményeiben Egyházi Híradónkat! A Szentlélek Isten áldásaiban legyen ez a lap gazdag, hogy úgy a munkálkodók, mint az olvasók jobb és kiegyensúlyozottabb életfelfogással, szilárdan tudjanak megállni ebben a talaját vesztett világrendben." így indítjuk mi is útjára ezt a kis újságot az Úr 1991-dik évének szeptember havában Isten segedelmével. ÁMEN. EGYHÁZUNK HIRDETŐTÁBLÁJA TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK A HOLLYWOODI REFORMÁTUS EGYHÁZ MEGALAKULÁSÁNAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ Az AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA 1940- ben kiadott jubileumi évkönyvében Nt. Hady Albert, los angelesi lelki­­pásztor az ígéret földjének nevezi Kaliforniát. Különösen Délkalifor­­niáról áradozik beszámolójában, melynek mérhetetlen gazdagságáról, szépségéről és kitűnő éghajlatáról beszél. "...Örökös tavasz és nyár birodalma, magas hegyeiben örökös hó van, völgyeiben érik a narancs, citrom füge, datolya, sok-sok különleges gyümölcs, zöldség. Itt van Amerika legmagasabb hegycsúcsa, a Mount Whitney és legmélyebb pontja, a Death Valley, mintegy két­­háromszáz láb mélyen a tenger színe alatt.... Los Angelesnél az óceán a világkeresekedelem országűtjának szárazföldi kijárata, ugyanakkor a nyári fürdözők Mekkája emiatt a város szédületes iramban fejlődik.... Hollywood és a mozik vonzó hírességei... az óriási repülőgépgyárak, a világ hatalmas csillagvizsgáló állomásai, mind-mind a csodák városáról Los Angelesről beszélnek. Még a spanyol név is ilyesmit sejtet: "az angyalok városa" Művészet, kultúra tudomány, ipar, kereskedelem, népek és fajok vegyülete, konglomerája ez óriás metropolis. Magyarok is vannak, voltak és lesznek benne__" Hady Albert szerint Kaliforniában a legrégebben letelepedett magyar család valószínűleg Haraszty Ágoston és családja volt akik 1850 január végén érkeztek San Diegoba. Az 50- es években szép számmal telepednek le magyarok Kalifornia különböző részein különösen a 48-as szabadság­­harc emigránsai. Kende Géza, "Magyarok Amerikában" című könyvében ezt írja: "A távol nyugat, a napsütéses Kalifornia, az aranymezők misztikus világa nagy varázserőt gyakorolt a szabadságharc

Next

/
Thumbnails
Contents