Eger - napilap, 1941/2

1941-07-16 / 111. szám

1941 július 16 E 0 E R 3 Hatalmas jégesők pusztítottak az elmúlt két napon a vármegye területén A honvédvozérlsar Jelentése A Magyar Távirati Iroda jelenti: A honvéd vezérkar főnöke közli: Gyorscsapataink utóvédharcok során több ellenséges harckocsitámadást vertek vissza. Légierőnk vissza­vonuló ellenséges oszlopokat ered­ményesen bombázott. Eger, július 16. A Medárddal beköszöntött hagyo- nányo8 negyven napos esős idő ha- .almas csattanókkal jár le mostaná- mn. Nincs nap, hogy délelőtt, vagy lélután, esetleg mindkét időpontban íosszabb zivatar ne vonulna végig t környék felett. Egerben hétfőn ijszaka volt mintegy két órán át ;artó felhőszakadás, ezt megelőző- eg a délutáni órákban a vármegye déli részében voltak nagyarányú esőzések. Ezeken a helyeken szo­katlanul nagy jégeső is pusztított. A jégszemek között nem voltak ritkák a tyúktojás nagyságú dara­bok sem, még több volta diónagy­ságú jégszem. Eger fölött kedden délután ismét zivatar dühöngött, közel négy órán át tartó állandó villámlással és dörgéssel. Felszámolják az Eger és Uiöéke Tejszöuetkezetet Hevesvármegyei Tejszövetkezetek Szövetkezete címmel új szerv alakul Évekkel ezelőtt virágzó intéz­ménye volt Egernek a környékbeli falvak tejszállításaira alapított Eger és Vidéke Tej szövetkezet. Nagy tejgyüjtő telepe, export vajgyára volt, mely állami márkázott vajat Készített és szállított messze kül­földre. Kihordó kocsijai, higiéniku­san kezeit, palackozott teje igen népszerűek voltak az egri háztartá­sokban és üzemekben mindaddig, amíg a gazdasági válság által le­szorított tejárak a környékbeli községek termelőit arra nem kész­tették, hogy a szövetkezet kikerü­lésével és természetesen a higiéni­kus kezelés költségei megtakarítá­sával ismét maguk kezdjék meg a háztartások ellátását. A szövetkezet akkor fokozatosan kitérjeszkedett a tejgyüjtéssel és messze lehatolt a vármegye déli és Borsodmegye keleti részeire, tej­gyüjtő állomásokat állított fel s Kerecsend, Taruabod, Kisköre, Új- lórincfalva, Sarud, Kömlő, Átány és Boconád, sőt Borsodivánka, Szentistván és más községekből, nagy távolságról szállította be a tejet vasúton, kocsin Egerbe. Ez az állapot nagy tejmennyiségeket produkált, amelyet Eger felvenni nem tudott s így kényszerültek ipari tejként feldolgozni a behozott tejet, ez pedig már nem bizonyult versenyképesnek az ország nyugati felében a Dunántúlon levő üzemek­kel szemben s néhány év előtt a szövetkezet, amely az Orsz. Magyar Tejsz. Központ kötelékébe tartozik, arra kényszerült, hogy a félreeső vasúti vonalon fekvő egri üzemét szüneteltesse, a községekben levő tejgyűjtő állomásokon pedig fölöző-., géppel felezett tejszín alakjában szedje be a gazdáktól a tejet s ezt ipari áron továbbítsa Budapestre, ahol a feldolgozás gazdaságosabban TÖRTARANY BEVÁLTÁS 1897 HELLER órásmesternél. volt keresztülvihető. Az állandóan veszteséges üzem azóta sem tudott talpra állani s már két éve folytak tárgyalások a szövetkezet ügyében. A tárgyalások eredményre is vezettek, az OMTK vállalta a szövetkezet olyként való felszámolását, hogy a gazdákat ká­rosodás ne érje. A tejgyüjtő állomá­sokkal rendelkező községek e terv szerint önálló községi szövetkeze­tekké alakulnak az Eger és Vidéke Tej szövetkezet pedig felszámol, üz­letrészjegyeit visszafizeti a gazdák­nak, akik ehelyett községi üzlet­részjegyeket fognak kapni. A szövetkezet vagyona a felszá­molás során értékesülni fog, ez be nem űzetett üzletrészjegyekből és az egri Kertész-utcai nagy belső- ségű telekből áll, mely utóbbira több vételi ajánlata van a szövetke­zet elnökségének, ezek között a vágóhíd bővítése kapcsán magát Eger várost is érdekli a telek megszerzési lehetősége. Azoknak az érdekeknek a kép­viseletére, amelyeket eddig az Eger és Vidéke Tejszövetkezet, mint az OMTK tagja kellett volna, hogy vállaljon, de saját bajai miatt erre képtelennek bizonyult, az a javaslat került előtérbe, hogy szin­tén az OMTK kötelékében alakuljon meg a Hevesváraegyei Tejszövet­kezetek Szövetkezete s ez alkalmas lenne a vármegye nagyon fejlődés- képes szarvasmarhatenyésztésének létalapját jelentő tej kérdések intéz­ményes érdekképviseletére is. A fel- számolási javaslat is akként szól, hogy az Eger és Vidéke Tejszövet­kezet felszámolás után megmaradó vagyonát ennek az intézménynek a létesítésére kell fordítani majd. Pásztor István plébános elnöklete alatt legutóbb igazgatósági ülés fog­lalkozott részletesen s előkészítette az ügyet a közgyűlés elé, amelyet ma tartanak Egerben. — Az egri gyógyszertárak éjjeli szolgálata. Július 12-én este 7 órától július 19-én estig: Beniczky Lenkey-u. 8. gyógyszertára. 7182 szovjet repülőgépet pusztítottak el eddig a németek Berlin, július 15. (NTI) A német légifegyvernem július 14-én bolsevista repülőterek ellen intézett huszáros támadással a szovjet repülőgépállományát igen jelentősen' csökkentette, úgyhogy 24 óra alatt 72 szovjet gépet lőt­tek le, 150-t pedig a földön pusz­títottak el. A bolsevisták 222 gé­pének elpusztításával szemben áll 9 német gép elvesztése. Az elpusz­tult szovjet gépek száma 8182. m REK — Esküvő. Hedry Lőrinc dr., vármegyénk főispánja lányát, Mag­dolnát, július 17-én, csütörtökön déli 12 órakor vezeti oltárhoz az egri főszé­kesegyházban Kállay Ubul közalapít­ványi felügyelő. Az esketési szer­tartást dr. Szmrecsányi Lajos érsek, pápai trónálló végzi. — Szolnok-Doboka várme­gyébe rendeltek ki két heves­megyei főtisztviseiőt. A m. kir. belügyminiszter dr. Jablonszky György vm. árvaszéki ülnök egri lakost és dr. Stranzl Imre tb. fő­szolgabíró hevesi lakost Szolnok- Doboka vármegyéhez rendelte ki szolgálattételre Désre. — Új orvos az Irgalmasok kórházában. Az irgalmasok egri kórházából dr. Geday Mihály bel­gyógyász - alorvost Bácsfeketehegyre községi orvossá nevezték ki. He­lyébe az Irgalmasok egri kórházá­ban dr. Ürmösy-Mauer Andort ne­vezték ki belgyógyászati alorvossá. — Új vármegyei számtisztek. A belügyminisztérium Tóth Zoltán vármegyei számvevőségi gyakornok, egri lakost számtisztté nevezte ki, Sütő Rudolf volt belügyminiszteri számvevőségi gyakornokot szintén számtisztté nevezte ki és Egerbe helyezte át a vármegyei számvevő­séghez. — Kinevezés. A m. kir. bel­ügyminiszter dr. Szabó Alfréd egri lakost OTI fegalmazógyakornokká nevezte ki. * Gyomor-, bél-, máj- és anyagcserebetegek szívesen isz­nak reggelenként felkeléskor egy- egy pohár természetes „Ferenc József“ keserűvizet, mert ennek hashajtó hatása gyors és biztos, igen enyhe s ezért nagyon kelle­mes. Kérdezze meg orvosat! * A Franck cikóriakávé fokoz­za a kávéital zamatát és illatát, valamint szép, aranyosbarna színét. ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel értesítem Eger és kör­nyéke n. é. közönségét, vendéglőseit és italmérőit, hogy Egerben, Zalár József-u. 7. sz. alatt (Schultz-ház, az udvarban) rum- és likörgyárat nyitottam. Gyártmányaimat a lehető legolcsóbb napi áron, minden igényeket kielégítő minőségben hozom forgalomba. — Szíves pártfogásukat kéri vitéz SZÍR MAY JÓZSEF hadirokkant. * Orvosi hir. Dr. Surányi Ede körorvos, belgyógyász rendelését Kálban újból megkezdte. — Anyakönyvi hírek. Újszü­löttek : Gergely László cipész s. Ilona, Fekete Károly honvédszakasz- vezető Károly, Kaviák Miklós játék- keresk. Ida, Pócs Bernát fm. Mária, Szövördy Lajos m. kir. pénzügyőri fővigyázó Mária, Vincze Gyula MÁV üzemi segédtiszt Erzsébet, Barta Ignác fm. Anna nevű gyermeke. — Jegyesek; Angyal Imre cipész egri és Rubinstein Rózsa mezőkövesdi, Majoros Antal szobafestő s. és Má­tyási Anna, Svéda Kálmán pék s. és Prokai Klára, Balogh József di- vatkereskedő s. és Mikola Mária, Tóth Sándor kőműves s. és Molnár Mária egri lakosok. — Meghaltak: Özv. Madarász Józsefné Túra Ro­zália 83 éves, Majoros Bertalanné Tóth Terézia 36 éves, özv. Jelinek Jánosné Ulmi Erzsébet 56 éves, Finna József ny. állampénztári ta­nácsos 47 éves, Máté Boldizsár cipész s. 41 éves, Fekete Károly 1 napo3, Szabolcsi Jánosné Kelemen Mária 39 éves, özv. Hutter Károly- né Peskó Ilona 86 éves, S. Nagy Ernő fm. 34 éves, özv. Lubai Já­nosné Prokai Rozália 72 éves, Sil­berstein Eszter 37 éves, özv. Schön- viszky Ferencné Schönviszky Zsófia Izabella 89 éves, Fülőp Árpád ci­pész m. 30 éves, Vas József npsz. 83 éves korában. ACÉLCSÓVÁZAS KERTIBDTOROK ÉS MODERN ACÉLCSŐBÚTOROK NAGY VÁLASZTÉKBAN JAKAB JÓZSEF vas- és mérlegáruüzem, vasárukereskedésében Telefon: 339. EGER, DOBÓ-UTCA 5. SZÁM. Telefon: 339.

Next

/
Thumbnails
Contents