Eger - napilap, 1929/2

1929-08-15 / 135. szám

4 EGEH 1929. augusztus 15. Budapesti rádió-műsor. Csütörtök, augusztus 15. 9: Újsághírek. 10: Egyházi zene és szentbeszéd a Belvárosi Plebá- nia-templomból. Szentbeszédet mond P. Bangha Béla S. J. 12: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Utána: A m. kir. Operaház tagjaiból ala­kult zenekar hangversenye. 15.30 : Vörös Károlyné meséi. Felolvassa Scherz Ede. 16 : Rádió Szabad Egyetem. Utána: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 17.20: Győri La­katos Tóni és Misi cigányzeneka­rának hangversenye. 18 25 : Vitéz Miklós novellái. 18.55 : Hanverseny különleges hangszereken. (Piston, xylofón, tubafón, zenélőfűrész). Közreműködik Schwarz János, a m. kir. Operaház tagja és 12 éves fia. 19.35: A hatos nemzetközi vízipólótorna eredményei magya­rul, németül és franciául. Majd: Sport- és lóversenyeredmények. 20: Hangjátékelőadás a Stúdióból. »A kaland.« Irta Kugel Ernő. 21: Másfélóra könnyű zene. (Zenekari hangverseny. 22.30 : Pontos időjel­zés, időjárásjelentés. Majd : Bauer szalonzenekarának és jazz-bandjé- nek hangversenye. Péntek, augusztus 16 9.15 : A rádió házitriójának hang­versenye. 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. II.10 : Nem­zetközi vízjelzőszolgálat. Vízállás- jelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi temp­lomból, időjárásjelentés. 12.05: A Mandits szalonzenekar hangverse­nye. 12.25: Hírek. 12.35: A hang­verseny folytatása. 13: Pontos idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 14.30 : Hírek, élelmiszerárak. 15.45 : Fultun-rendszerü képátvitel. 16.20: Lajtha Rezső felolvasása: >Az öl­tözködés és a divat történelme.« 16 45: Pontos időjelzés, időjárás , vízállásjelentés és hirek. 17 15: Am kir. 1. honvédgyalogezred zeneka rának hangversenye. 1915: Dr Hans Göttling németnyelvű felöl vasása: »Aus meinem Büchern« 20.10: A m. kir. Operaház tagjai ból alakult zenekar hangverse nye. Közreműködik: Neuwelt Klá ra zongoraművésznő. Utána kb 21.45: Pontos időjelzés, időjárás jelentés és hirek Majd: Magyari Imre és cigányzenekarának hang versenye. — Elesetr^és ídtörte a ^kezétl Rogdnyi Gusztáv 32 éves elme­beteg, akit az Irgalmasok kórházá­ban ápolnak, tegnap délután elesett a folyosón. Bal hüvelykujja eltörött. Laptulaidonos és kiadó : EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. m Szent István napi látogatók figyelmébe! Tekintse meg ifj. Stern Sándor Bu­dapest, V, Lipót körút 20- T. 201—65. csillár újdonságait. E szelvény előmutatása 10% engedményre jogosít. Az 1929 évi magyar Tourist Trophyn a ZENITH győzött ZENITH és DÓT angol motorkerékpárok Vezérképviselet: árban és minő­DEMÉNYI ÉS FIA ségben utólér­iBudapest, hetetlenek! IV., Király-ucca 85. DÓT Modern javítóműhely villanyvilágítással és alkatrész-raktár 1140 P-től Igen kedvező fizetési feltételek. Kérjen árjegyzéket! [i Még néhány új H. B. D. special ÍJ I] angol motorkerékpár raktárról j] a gyári áron alul eladó. a BÉCSI VASÁR 1929. szeptember 1—7. (Rotundeban szeptember 8 ig.) Különkiállítások: NEMZETKÖZI RÁDIÓVÁSÁR Élelmiszerek és élvezeti cikkek kiállítása. — Szállóüzemi fölszerelési és szükségleti cikkek. — Olasz különkiállítás. — A Délafrikai Unió kiállítása. Technika újdonságok és találmányok. Építészeti és útépítési kiállítás. — Francia iparművészeti termékek és fény­űzési cikkek kiállítása. Bécsi szőrmedivatszalon. Irodai fölszerelések kiállítása. — Reklámcikkek. — Mezőgazdasági és erdő- gazdasági mintakiállítás. II. OSZTRÁK ALLATVASÄR. 1929. szeptember 5—8. Tenyészállatbemutató. — Haszonállatvásár. — Lóvásár. Vizűm nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki szabadon átlépheti az osztrák határt. Csehszlovák átutazóvizum szükségtelen! Nagy menetdíjkedvezmények a magyar, csehszlovák és osztrák vasutakon, a Dunán és a légi forgalomban. Vásárigazolványt (ára 5 pengő) valamint mindennemű felvilágosítást kész­ségesen ad a: Wiener Messe A. G. Wien VII. továbbá — a Lipcsei Őszi Vásár ideje alatt — a Bécsi Vásár Tudakozó­irodája (Äuskunftsstelle der Wiener Messe, Leipzig, Österreichisches Mess­haus) és az alanti tiszteletbeli képviselő: Máv. Hév. Menetjegyiroda fiókja EGER, KÁPTALAN U. 3. Magyar, (vásári) szabók, csiz­madiák és cipészek ne mulasszák el saját érdekükben Szent Istvánkor Budapesten ENGEL GYULA és FIA céget Paulay Ede ucca 33. felkeresni. Nagy alkalmi vételek bélésárukban. Teljes budapesti költsége a bevá­sárlásnál megtérül ! fehérnemű és hcrr/SJ1 &l0pp ölte. varrás 1928. évi egri bikavér literenként P NO KÄPTALAN-U. 28. OLCSO újságpapír a Mozitőzsdében. Kállay Zoltán u. 11. sz. Kófaragóiizem áthelyezés. Tisztelettel értesítem a n. é. közön séget, hogy kőfaragó üzememet Deák F. u. 50. szám alul (volt Manglitz-telep) Deák Ferenc u. 43. szám alá (HeriDg gyár) helyeztem át. — Készítek síremlékeket, szobrokat, oltárokat s egyéb kőfa­ragó munkát úgy az ösz- szes bel-, mint külföldi kőanyagokbólművészies és egyszerűbb kivitelben. Olcsó árak, pontos és lel­kiismeretes kiszolgálás. — Tervrajzokkal és költség- vetéssel díjtalanul szolgá­lok. — Teljes tisztelettel KIENLE GYÖRGY szobrász, kőfaragó Deák F. u. 43. SZILVÁI kifőzés céljából vásárol "központi szeszfőzde vasút melletti telepén. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a KÉKSZŐLŐ VENDÉGLŐT (Szarvas laktanyával szemben) a mai napon átvettem, melyet folyó hó 17-én szombaton este vacsorával megnyitok. Kitűnő fajborok, állandóan fri8sencsapolt jégbehűtött sör, hideg és meleg ételek állandóan kaphatók. Mérsékelt árak! Kérem a nagyérdemű közönség becses pártfogását. Kiváló tisztelettel MÁCSHY JÓZSEF. Hirdetmény A városi jéggyár korlátolt teljesítő­képessége miatt a város közönségének összes igényeit csak úgy tudjuk kielégí­teni, ha a jég egy részét a délutáni órák­ban szolgáltatjuk ki. A városi gépűze- mek igazgatósága úgy rendelkezett, hogy f. évi szeptember hó 15-ig az eddig meg­szokott módon, tehát vagy a villamos- telepen, vagy a városháza előtt délután 6 és 8 óra között is fog jeget árúsítani. A jeget délután igénybevevők kedvez­ményes árat fizetnek. Uj egységáraink a következők : délelőtt délután 1/2 tábla ..................................32 fill. 28 fill. 1 /1 « 56 » 50 fill. 11/2« 84 » 74 fill. 2 táblától táblánként . 48 » 42 fill. Tisztelettel kérjük a város közönségét, hogy az adott kedvezményt kihasználni és a jeget délután is igénybe venni szí­veskedjék. Eger, 1929 augusztus 13. Városi Villamostelep Igazgatóság. 7981/1929 szám. Hirdetmény. A m. kir. Pénzügyigazgatóságnak 16754/1929 számú rendelete alapján köz­hírré teszem, hogy mindazok, akik új la­kóházat, vagy toldalék épületet építet­tek és az ideiglenes házadómentesség iránti kérelmüket az előírt időben be nem adták, vagy elkésetten adták be és emiatt kérelmükkel elutasíttattak, a ház­adómentességet eddigi mulasztásuk iga­zolása mellett bélyegkötelesen még kivé­telesen 1929 szeptember 30 ig a kir. adó­hivatalhoz benyújtandó kérvényben kér­hetik. Eger, 1929. julius hó 13-án. Frank Tivadar sk. v tanácsos •Kishirdefóei Minden szó hétköznap 6 fillér vasárnap és ünnepnap 8 • A legkisebb kishirdetés 60 . vasárnap és ünnepnap 80 • Hirdetések előre fizetendők. BÖRFEDELES, olajtengelyű kocsi el­adó. Almagyar ucca 17. »CHIC» szalonba jó házból való fiút úri és női fodrász tanulónak felvesz Pén­zes József úri és női fodrász. Széchenyi u. 8. sz. KISASSZONY ucca 73. számú ház el­adó. Érdeklődni ugyanott. ÜZLETHELYISÉG lakással kiadó. Cim kiadóban. KlADu november hó 1-re Érsek ucca 15. számú házban 2 uccai, 1 udvari szoba irodának, rendelőnek. Értekezni Müller György kereskedésében. CSALÁDI ház piac közelében ezeröt­százzal átvehető. Káptalan ucca 24. HAROMSZOBÄS előszobás magányos kertes ház november 1-re kiadó. Érdek­lődni a «Kékszőlő, vendéglőben. PACSIRTA ucca 50. számú ház 26 mé­teres uccai fronttal eladó. A HEVESMEGYEI Takarékpénztár fü- zesabonyi fiókjának újonnan épült szék­házában f. év október hó 1-re egy tel­jesen modern bolthelyiség kiadó. Ajánla­tok Egerben a főintézetnél, vagy Füzes­abonyban a fióknál adandók be. FÉRFI és női fehérnemű varrását ol­csón vállalom, esetleg háznál is. Polgá­rista kisleányt teljes ellátásra elvállalok.. Kenézné, Mária ucca 7. KAPPANOZÓT keresek. Cím kiadóban. EGY uccai és egy udvari szobából álló lakás mellékhelyiségekkel együtt azon­nal kiadó. Servita ucca 40. GAZDÄK, aratók, summások figyelmét felhívom arra, hogy a zsákkölcsönzést ujbói megkezdtem. Kölcsön adok ter­ményhez zsákot minden mennyiségben, továbbá rétesnek a legszebb sütemény­nek garantált finom fehér lisztek még ó búzából kaphatók Krausz Gyulánál Eger, Meszes köz. JÓKARBAN levő eróhajtásos vízszi­vattyút megvételre keresek- Cím: Kertész ucca 26. Hirdessen az «EGER« napilapban! (135.) Nyomatott az Érseki Líceumi Nyomdában, — Felelős nyomdaigazgató: Badül Kérőig.

Next

/
Thumbnails
Contents